ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

10. รัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งมวลในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน โดยรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่อไปนี้

11. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย ไม่มีผู้ใดจะ พรากชีวิตโดยอำเภอใจ ยกเว้นตามกฎหมาย ได้

12. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของตน ไม่มีบุคคลใดถูกจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือรูปแบบอื่นของการพรากจากเสรีภาพนั้นโดยอำเภอใจ

13. บุคคลใดจะถูกเอาตัวเป็นทาส ในรูปแบบใดๆ หรือจะถูกลักลอบขนย้ายหรือค้ามนุษย์ รวมถึง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอวัยวะมิได้

14. บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต่ำช้า มิได้

15. ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพของการโยกย้าย และการพำนักภายในขอบเขตดินแดนของรัฐ ทุกคนมี สิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน และมีสิทธิที่จะกลับสู่ประเทศตนได้

16. ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองในอีกรัฐหนึ่งตามกฎหมายของรัฐ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้

17. ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของ ใช้ สละ และให้สิ่งที่ครอบครองที่บุคคลดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วย กฎหมาย ทั้งการครองครอบแต่ผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น ไม่มีบุคคลใดจะพรากทรัพย์สินส่วนบุคคล ดังกล่าวไปได้โดยอำเภอใจ

18. ทุกคนมีสิทธิได้รับสัญชาติตามที่กฎหมายระบุ บุคคลใดจะพรากสัญชาติดังกล่าวโดยอำเภอใจ หรือปฏิเสธเพื่อเปลี่ยนสัญชาตินั้นๆ มิได้

19. ครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมได้รับสิทธิการคุ้มครองจากสังคม และจากแต่ละรัฐสมาชิกอาเซียน บรรดาชายและหญิงเมื่อเจริญอายุครบบริบรูณ์แล้ว มีสิทธิที่จะ สมรสบนพื้นฐานการยินยอมอย่างเสรีและเต็มใจของตน มีสิทธิที่จะสร้างครอบครัวและการขาด จากการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด

20.

    1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและ เปิดเผย โดยอำนาจศาลที่มีอิสระและเป็นกลาง ซึ่งตนได้รับหลักประกันสำหรับการต่อสู้คดี

    2) บุคคลใดจะต้องรับผิดทางอาญา เพราะกระทำหรืองดเว้นกระทำการใด ซึ่งในขณะที่กระทำ นั้นมิได้ถูกระบุว่ามีความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของประเทศหรือกฎหมายระหว่าง ประเทศ และลงโทษให้หนักกว่าโทษที่มีอยู่ในขณะที่ได้กระทำความผิดทางอาญามิได้

    3) บุคคลใดจะถูกพิจารณาหรือลงโทษซ้ำในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ ลงโทษหรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฏหมายและวิธีพิจารณาความของแต่ละรัฐสมาชิกอาเซียนมิได้

21. ทุกคนมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงตามอำเภอใจ ในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่ อาศัย การสื่อสาร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือจะถูกลบหลู่ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของบุคคล ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น

22. บุคคลทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา รูปแบบใดๆ ของการขาด การอดทนอดกลั้น การเลือกประติบัติ และการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง อันอยู่บนพื้นฐานทาง ศาสนา และความเชื่อ จะต้องถูกกำจัด

23. ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึง อิสรภาพที่จะถือเอา ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหาการรับและส่งข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นทาง วาจา ลายลักษณ์อักษรหรือผ่านสื่ออื่นใดตามทางเลือกของบุคคลนั้น

24. ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมอย่างสันติ

25.

    1) ทุกคนที่เป็นพลเมืองของประเทศ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรัฐบาลของประเทศของตน ไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายของ แต่ละประเทศ

    2) ทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้อง เป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้องเป็นการลงคะแนนลับ ซึ่งรับประกันการ แสดงออกอย่างเสรีของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

หลักการทั่วไป
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สิทธิในการพัฒนา
สิทธิในสันติภาพ

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้