ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

26. รัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยัน ดังนี้

27.

    1) ทุกคนมีสิทธิในการทำงาน ในการเลือกงานอย่างอิสระ ในเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเป็นประโยชน์ และในการเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆ สำหรับการคุ้มครอง การว่างงาน

    2) ทุกคนมีสิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก เพื่อ คุ้มครองผลประโยชน์ตนตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของแต่ละประเทศ

    3) เด็กหรือผู้เยาว์ใดๆ จะอยู่ภายใต้การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมิได้ ผู้ที่ว่าจ้างเด็กหรือผู้เยาว์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อหลักศีลธรรม หรือสุขภาพ อันตรายต่อชีวิต หรือ อาจขัดขวางพัฒนาการตามปกติ รวมถึงการศึกษา จะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย รัฐสมาชิกอาเซียนควรกำหนดอายุขั้นต่ำของการจ้างแรงงานเด็ก ซึ่งมีการห้ามการจ้างแรงงานเด็ก อายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุขั้นต่ำและผู้จ้างจะได้รับการลงโทษตามกฎหมาย

28. ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพของตนและครอบครัวที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึง

ก) สิทธิในอาหารที่เพียงพอและสามารถซื้อหาได้ อิสระจากความหิวโหยและการเข้าถึงอาหารที่ ปลอดภัยและมีคุณประโยชน์
ข) สิทธิในเครื่องนุ่งห่ม
ค) สิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสามารถซื้อหาได้
ง) สิทธิในการรักษาพยาบาล และบริการสังคมที่จำเป็น
จ) สิทธิในน้ำดื่มและสุขาภิบาลที่ปลอดภัย
ฉ) สิทธิในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด และยั่งยืน 29.

    1) ทุกคนมีสิทธิตามมาตรฐานที่สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ในสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และสุขภาวะ การเจริญพันธุ์ การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่สามารถหาได้ และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการแพทย์

    2) รัฐสมาชิกอาเซียนจะต้องดำเนินมาตรการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเอาชนะ การตราหน้า การเพิกเฉย การปฏิเสธ และการเลือกประติบัติในการป้องกัน การรักษา ดูแล และสนับสนุน บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงเอชไอวี/เอดส์

30.

    1) ทุกคนมีสิทธิในสวัสดิการสังคม รวมทั้งการประกันสังคม ตามที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความมั่นคงให้ ตนสามารถมีวิถีทางที่จะดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเหมาะสม

    2) การคุ้มครองเป็นพิเศษควรให้แก่มารดาในช่วงระยะเวลาตามควร ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย และระเบียบของแต่ละประเทศ ก่อนและหลังการให้กำเนิดบุตร ในช่วงดังกล่าว มารดาที่ทำงาน ต้องได้รับค่าจ้างจากการลาคลอดบุตรหรือลาโดยได้รับประโยชน์จากการประกันสังคมที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

    3) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลและช่วยเหลือเป็นการพิเศษ เด็กทั้งปวง ไม่ว่าจะ เกิดในหรือนอกสมรสจะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน

31.

   1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา

   2) การศึกษาขั้นประถมจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่า การศึกษา ขั้นมัธยมในรูปแบบต่างๆ จะต้องจัดให้มีขึ้นโดยทั่วไป และให้ทุกคนได้รับโดยวิธีการที่เหมาะสม ทุกทาง การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาจะต้องจัดให้มีโดยทั่วไป ทุกคนจะต้องสามารถ เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานของความสามารถ

    3) การศึกษาจะต้องดำเนินไปในแนวทางเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และ ความสำนึกในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนอย่างสมบูรณ์ การศึกษาจะต้องเสริมสร้างความ เคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในรัฐสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ การศึกษาจะต้อง ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหว่างชาติ และกลุ่มเชื้อชาติ และกลุ่มศาสนาทั้งปวง และส่งเสริม กิจกรรมของอาเซียนในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ

32. ทุกคนมีสิทธิโดยเอกเทศหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างอิสระในด้านวัฒนธรรม ที่จะ เพลิดเพลินกับศิลปะ และได้รับประโยชน์อันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การคุ้มครองผลประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและวัตถุอันเกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปกรรมซึ่งตนเป็นผู้สร้างสรรค์

33. รัฐสมาชิกอาเซียนควรดำเนินการโดยเอกเทศและโดยผ่านความช่วยเหลือและความร่วมมือ ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและวิชาการ ในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการทำให้บรรลุถึงสิทธิซึ่งรับรองไว้ในปฏิญญานี้ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

34. รัฐสมาชิกอาเซียนอาจกำหนดขอบเขตการประกันสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมอันปรากฏใน ปฏิญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่คนชาติของตน โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนองค์กรและ ทรัพยากรของเศรษฐกิจประเทศตน

หลักการทั่วไป
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สิทธิในการพัฒนา
สิทธิในสันติภาพ

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้