Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

สิทธิในการพัฒนา 35. สิทธิในการพัฒนาเป็นสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ทุกคนและประชาชนอาเซียนพึงได้รับสิทธิในการ มีส่วนร่วม มีส่วนช่วย ใช้สิทธิ และได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนจากการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง สิทธิในการพัฒนาควรเป็นส่วนเติมเต็มอย่างเที่ยงธรรม ต่อความจำเป็นของพัฒนาการและสภาวการณ์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ขณะที่การพัฒนา ส่งเสริมและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพอใจในสิทธิมนุษยชนทั้งมวล การขาดการพัฒนามิอาจ นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ

36. รัฐสมาชิกอาเซียนควรจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และที่ตอบสนองต่อ ประเด็นความอ่อนไหวทางเพศ เพื่อบรรเทาความยากจน การสร้างความพร้อมต่างๆ รวมถึง การคุ้มครองและความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนอาเซียนพึงได้รับสิทธิมนุษยชน ในปฏิญญาฉบับนี้ บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน และการดำเนินการลดช่องว่างของการพัฒนาใน อาเซียน

37. รัฐสมาชิกอาเซียนตระหนักว่ากลไกของสิทธิในการพัฒนาจำเป็นต้องมีการพัฒนานโยบายระดับชาติ ที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เหมาะสม รัฐสมาชิกอาเซียนควรปรับ มุมมองหลายมิติของสิทธิต่อการพัฒนาไปใช้ในด้านต่างๆ ของการสร้างประชาคมอาเซียนและการ ดำเนินการที่นอกเหนือจากนี้ ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่าง ยุติธรรมและยั่งยืน ปฏิบัติการทางการค้าที่เป็นธรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศที่มี ประสิทธิภาพ

หลักการทั่วไป
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สิทธิในการพัฒนา
สิทธิในสันติภาพที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com