ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Political - Security Community (APSC) Blueprint

คุณลักษณะและองค์ประกอบของเอพีเอสซี
การดำเนินการและการทบทวนแผนงานเอพีเอสซี

คุณลักษณะและองค์ประกอบของเอพีเอสซี

ก. ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน

12. ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการเมืองของอาเซียนมีเป้าหมายที่จะ สร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม และ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยระลึกถึงสิทธิและ ความรับผิดชอบของรัฐสมาชิกอาเซียน เพื่อนำไปสู่สร้างประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และ บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ในการสร้างบรรทัดฐานและการมีบรรทัดฐานร่วมกันนั้น อาเซียนมีเป้าหมายที่จะบรรลุมาตรฐานของการยึดมั่นร่วมกันต่อบรรทัดฐานแห่งการ ปฏิบัติที่ดีระหว่างรัฐสมาชิกของประชาคมอาเซียน สร้างความความเป็นหนึ่งเดียวของ อาเซียน ความใกล้ชิดและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และเอื้อต่อการสร้างประชาคม ที่มีความสงบสุข มีประชาธิปไตย มีขันติธรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และโปร่งใส ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

13. นอกจากนี้ ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการเมืองจะนำองค์ประกอบ และสถาบันทางการเมืองในอาเซียนไปสู่การเติบโตอย่างซึ่งการนำไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าว ความรู้สึกของความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างรัฐในเรื่องระบบการเมือง วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ ควรได้รับการส่งเสริม ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างรัฐดังกล่าว สามารถบรรลุได้ โดยการสร้างบรรทัดฐานและมีบรรทัดฐานร่วมกัน

ก.1 ความร่วมมือด้านการพัฒนาการทางการเมือง

14. ตั้งแต่ที่ได้รับรองแผนปฏิบัติการของประชาคมด้านความมั่นคงอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2546 อาเซียนมีความก้าวหน้าในการดำเนินมาตรการด้านการพัฒนาทาง การเมือง โดยมีส่วนร่วมขององค์การต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กรภาคประชาสังคม ในการประชุมและกิจกรรมของอาเซียน การปรึกษาหารือ และการปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ ที่ดีสำหรับภูมิภาค

15. มีความพยายามที่จะปูทางสำหรับกรอบองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อการไหลเวียนข้อมูลอย่างเสรี โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละ ประเทศ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ความร่วมมือด้านนิติธรรม ระบบยุติธรรมและ โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน กฎบัตรอาเซียนระบุให้มีการจัดตั้งองค์กรด้านสิทธิ มนุษยชนของอาเซียน

ก.1.1 ส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในระบอบการเมืองต่างๆ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของรัฐสมาชิกอาเซียน

กิจกรรม

1) จัดตั้งองค์กรความร่วมมือเฉพาะด้านเพื่อดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการ ส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในระบอบการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะดำเนินการดังนี้

   (1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมของภาควิชาการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี รวมถึงการจัดประชุมทางวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา
   (2) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพลวัตรของระบบการเมือง วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
   (3) เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มการมี ส่วนร่วมของประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

2) จัดสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตย การ ให้ความเท่าเทียมทางเพศเป็นกระแสหลักในนโยบาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) พยายามรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สดุ ของการสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดย สมัครใจ

ก.1.2 ปูทางสำหรับกรอบองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการไหลเวียนของ ข้อมูลโดยเสรี เพื่อการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐสมาชิก อาเซียน

กิจกรรม

1) สนับสนุนให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร (เอเอ็มอาร์ไอ) พัฒนา กรอบองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกการไหลเวียนข้อมูลอย่างเสรี ซึ่งคำนึงถึงกฎหมาย ภายในของประเทศ โดยการจัดทำฐานข้อมูลของกฎหมายดังกล่าวและจัดส่งรายงาน ความคืบหน้าแก่คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

2) ขอให้รัฐสมาชิกอาเซียนจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนองค์กรสื่อเพื่อช่วยให้ มีการไหลเวียนของข้อมูลอย่างเสรี โดยให้เริ่มดำเนินการภายในเวลา 3 เดือนหลังจาก การรับรองแผนงาน

3) เพิ่มศักยภาพของสื่อเพื่อส่งเสริมการสร้างประชาคมในระดับภูมิภาค พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะบุคคลด้านสื่อของอาเซียนเพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โดยเน้นกระบวนการของ การดำเนินการตามแผนงานนี้

4) ให้มีการฝึกงาน ทุนฝึกงาน มอบทุนการศึกษา การประชุมเชิงปฎิบัติการ การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ ด้านสื่อในภูมิภาค โดยเน้นกระบวนการของการดำเนินการตามแผนงานนี้

5) อำนวยความสะดวกให้มีการสร้างภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เกมส์ และ สาระทางสื่อแบบใหม่ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนสื่อดังกล่าวระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเน้นกระบวนการทางการดำเนินการตามแผนงานนี้

ก.1.3 จัดทำแผนงานเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง รฐั สมาชกิ อาเซียนในการพฒั นายุทธศาสตรเ์พือ่ เสรมิ สรา้ งหลกั นติ ิธรรม ระบบยุตธิ รรม และโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย

กิจกรรม

1) มอบหมายให้ที่ประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน (เอแอลเอดับเบิ้ลยูเอ็ม เอ็ม) โดยร่วมมือกับองค์กรเฉพาะด้านอื่นๆ ของอาเซียน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ อาเซียน รวมทั้งสมาคมกฎหมายอาเซียน (เอแอลเอ) พัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างหลักนิติธรรม ระบบยุติธรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย

2) จัดทำการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับผู้ร่างกฎหมายในการประกาศใช้ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

3) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านระบบกฎหมายของรัฐ สมาชิกอาเซียนโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (เอยูเอ็น) ภายในปี พ.ศ. 2553

4) เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างเอแอลเอดับเบิ้ลยูเอ็มเอ็มกับเอแอลเอและ องค์กรทางวิชาการโดยจัดการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทำวิจัยด้าน กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งความตกลงของอาเซียน

ก.1.4 ส่งเสริมธรรมาภิบาล

กิจกรรม

1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ ในเรื่องธรรมาภิบาลของภูมิภาค

2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีผ่านการประชุม เชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเรื่องการเป็นผู้นำและหลักการโดยเน้นเรื่องธรรมาภิบาล และการสร้างกฎระเบียบร่วมกัน

3) ศึกษาในประเด็นการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ นักวิชาการภายในปี พ.ศ. 2552 เพื่อสร้างบรรยากาศของหลักการธรรมาภิบาลและมี ข้อเสนอต่อองค์กรเฉพาะด้านของอาเซียน

4) ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคิดแนวทางและวิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม และการมีการปกครองที่ดี และที่ประชาชนมีส่วนร่วม

ก.1.5 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

1) จัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนโดยการจัดทำขอบเขตหน้าที่ให้แล้ว เสร็จภายในปี พ.ศ. 2552 และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรนี้กับกลไกสิทธิ มนุษยชนที่มีอยู่และองค์กรระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวมข้อมูลเรื่องกลไกด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง องค์กรเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กภายในปี พ.ศ. 2552

3) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลไกเฉพาะด้านอื่นๆ ของอาเซียนในการพัฒนา ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

4) เสริมสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกลไกสิทธิมนุษยชน รวมถึงองค์กร ภาคประชาสังคม กับองค์กรความร่วมมือเฉพาะด้าน

5) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนเพื่อสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิ มนุษยชน ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติงาน

6) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและความสำนึกต่อสิทธิมนุษยชน

7) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลไกเฉพาะด้านอาเซียนในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี

ก.1.6 เพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ต่อการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาการทางการเมืองของอาเซียนให้ดำเนินไป ข้างหน้า

กิจกรรม

1) พัฒนารูปแบบการปฎิสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตความรว่ มมือที่เกี่ยวข้องกับ อาเซียน เช่น เครือข่ายของอาเซียน-ไอซิส และองค์กรความร่วมมือเฉพาะด้าน

2) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสนับสนุนทุนจัดพิมพ์ของการริเริ่มพัฒนาทาง การเมืองอาเซียน

3) จัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างสมาคมรัฐสภาของอาเซียน (ไอป้า) และ องค์กรอาเซียนที่เหมาะสม

4) ปรับปรุงบันทึกความเข้าใจของมูลนิธิอาเซียนเพื่อให้คำนึงถึงบทบัญญัติใน กฎบัตรอาเซียนมาดำเนินการ

ก.1.7 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม

1) กำหนดกลไกที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติกับกิจกรรมเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และสร้างเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างองค์กร ที่เกี่ยวข้อง

2) สนับสนุนให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่บางประเทศได้มีการลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547

3) ส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนเพื่อป้องกันและปราบปรามการการทุจริต โดยคำนึงถึงบันทึกความเข้าใจข้างต้นและกลไกอื่น ได้แก่ ความตกลงอาเซียนว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (เอ็มแลท)

4) ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยการต่อต้านการทุจริตให้สัตยาบันอนุสนธิสัญญาดังกล่าว

5) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดี ทัศนวิสัย และประเด็นการวิจัย ที่เกี่ยวกับค่านิยม ศีลธรรม และความซื่อตรง ผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยคำนึงถึง ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาต่างๆ เช่น เวทีหารืออาเซียนเรื่องคุณธรรม

ก.1.8 ส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมความเข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยระหว่างเยาวชนอาเซียน ในโรงเรียนในช่วงระดับการศึกษาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงพื้นฐานของระบบการศึกษา ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

2) จัดให้มีการประชุมสัมมนา หลักสูตรการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม ศักยภาพสำหรับข้าราชการของภาครัฐบาล นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และส่งเสริมประชาธิปไตยและสถาบัน ประชาธิปไตย

3) จัดทำการศึกษาวิจัยเป็นรายปีเพื่อรวบรวมประสบการณ์ด้านประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตย

ก.1.9 ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

กิจกรรม

1) สนับสนุนการรวบรวมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเคารพ ในความหลากหลาย ส่งเสริมขันติธรรม และความพยายามและความเข้าใจในเรื่อง ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันวิชาการของอาเซียน

2) พัฒนาให้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพและการหารือ ระหว่างศาสนาและภายในศาสนาในภูมิภาค

3) ส่งเสริมให้มีการเคารพในความหลากหลายและความปรองดองของประชาชน ในภูมิภาค

4) สนับสนุนให้มีการเจรจาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศาสนาและกลุ่ม เชื้อชาติ

5) ส่งเสริมการมีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในภูมิภาคเพื่อเน้นการศึกษาเรื่อง สันติภาพในหลักสูตรการศึกษา

6) สนับสนุนการบรรเทาปัญหาความยากจนและลดช่องว่างของการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและเสถียรภาพในภูมิภาค

ก.2 การสร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม

16. อาเซียนส่งเสริมให้มีบรรทัดฐานระดับภูมิภาคเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเลิศและ ความเป็นปึกแผ่นโดยสอดคล้องกับหลักการสำคัญตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียน ในบริบทนี้ อาเซียนยังคงยึดมั่นในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทีเอซี) สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้และขอ้ ตกลงสำคัญอื่นๆ ซึง่ รวมถงึ ปฏิญญาว่าดว้ยการปฏิบัติของรัฐภาคี ในทะเลจีนใต้

ก.2.1 ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน

กิจกรรม

1) จัดเตรียมและดำเนินการตามแผนงานในช่วงเปลี่ยนผ่านว่าด้วยการปฏิรูป สถาบันที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามกฏบัตรอาเซียน

2) พัฒนาตามความเหมาะสมพิธีสารและ/หรือข้อตกลงเพิ่มเติม รวมทั้ง ร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกฏในการดำเนินการที่จำเป็นตามกฎบัตรอาเซียน

3) พัฒนาแผนกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎบัตรอาเซียน

ก.2.2 เสริมสร้างความร่วมมือภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความ ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทีเอซี)

กิจกรรม

1) จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการและการสัมมนาเพื่อประเมินความก้าวหน้า ของการดำเนินงานของทีเอซีและหาทางในการพัฒนากลไกการดำเนินการต่อไป

2) จัดให้มีการประชุมของอัครภาคีเพื่อทบทวนการดำเนินการของทีเอซี

3) ส่งเสริมการภาคยานุวัตรทีเอซีโดยประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน

ก.2.3 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ตามปฏิญญาว่าด้วยทะเลจีนใต้ (ดีโอซี) เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้

กิจกรรม

1) ดำเนินการตามวิธีปฎิบัติที่มีอยู่ของอาเซียนโดยประเทศสมาชิกเพื่อให้มี การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดและให้การดำเนินการของดีโอซีบรรลุผลอย่างเต็มที่

2) สำรวจและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือดังระบุไว้ในดีโอซี และหา มาตรการส่งเสริมความร่วมมืออื่นบนพื้นฐานของการหารืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ สมาชิก โดยเคารพต่ออธิปไตยและคุณธรรมของซึ่งกันและกัน

3) ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามภาพรวมของกระบวนการในการดำเนินงาน ของดีโอซีและทำให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของประเทศในทะเลจีนใต้ให้มี ความเหมาะสมและทันท่วงทีโดยสอดคล้องกับดีโอซี

4) ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การรับรองระเบียบในการปฏิบัติ (ซีโอซี) ในระดับ ภูมิภาคในทะเลจีนใต้

ก.2.4 ส่งเสริมให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอด อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชอนเฟซ) และแผนปฏิบัติการ ภายใต้สนธิสัญญาฯ

กิจกรรม

1) ปฏิบัติตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ รวมถึงการยอมรับข้อตกลงของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) และความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) สนับสนุนให้มีการภาคยานุวัตรพิธีสารของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับกลุ่มประเทศที่ครอบครองอาวุธ นิวเคลียร์

3) ประสานให้เกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และร่างโครงการที่มี ลักษณะเฉพาะเพื่อให้เกิดการอนุวัติตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว

ก.2.5 ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลอาเซียน

กิจกรรม

1) จัดการประชุมเวทีหารืออาเซียนเรื่องความร่วมมือทางทะเล

2) ประยุกต์ใช้แนวทางรอบด้านที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการเดิน เรือและประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันของประชาคม อาเซียน

3) รวบรวมประเด็นความมั่นคงทางทะเลและระบุความร่วมมือทางทะเล ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

4) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางทะเล การค้นหาและการช่วย ชีวิต (เอสเออาร) ผ่านกิจกรรมต่างๆ เชน่ การแลกเปลี่ยนขอ้ มูล ความร่วมมือทางด้าน เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน
ภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมี ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก ในโลกที่มีการรวมตัวและ พึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้