ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Political - Security Community (APSC) Blueprint

คุณลักษณะและองค์ประกอบของเอพีเอสซี
การดำเนินการและการทบทวนแผนงานเอพีเอสซี

คุณลักษณะและองค์ประกอบของเอพีเอสซี

ข. ภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมี ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ

17. ในการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และแข็งแกร่ง อาเซียนยึดมั่นกับหลักการความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุม มากกว่าแง่มุมความมั่นคงในรูปแบบเดิม แต่คำนึงถึงความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ซึ่ง เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความแข็งแกร่งในระดับชาติและภูมิภาค เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของการพัฒนา อาเซียนยังคงยึดมั่นต่อการป้องกัน ความขัดแย้ง/ มาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การทูตเชิงป้องกัน และการสร้าง สันติภาพหลังความขัดแย้ง

ข.1 ป้องกันความขัดแย้งและมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

18. มาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกันเป็นเครื่องมือ สำคัญในการป้องกันความขัดแย้ง ช่วยลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาท ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศที่ไม่ใช่ สมาชิกอาเซียน ตลอดจนช่วยป้องกันการขยายความรุนแรงของความขัดแย้งที่มีอยู่แล้ว

19. ในส่วนของการหารือด้านการป้องกันหรือการเมืองในภูมิภาค เจ้าหน้าที่ กลาโหมอาเซียนได้มีส่วนร่วมในการเจรจาด้านความมั่นคงของอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ภายใต้กรอบความร่วมมือของเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เออาร์เอฟ) อาเซียนได้ทำการ รายงานโดยสมัครใจในเรื่องพัฒนาการด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคและ จัดประชุมเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงโดยสม่ำเสมอภายใต้การหารือของเจ้าหน้าที่ กลาโหมเออาร์เอฟ (เออาร์เอฟ ดีโอดี)และการประชุมนโยบายความมั่นคงเออาร์เอฟ (เอเอสพีซี) อาเซียนยังได้จัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนประจำปี (เอดีเอ็ม เอ็ม) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกลาโหม

ข.1.1 เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

กิจกรรม

1) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและกลาโหม ทุกระดับ รวมทั้ง สถาบันทหาร วิทยาลัยทหาร และมหาวิทยาลัยกลาโหมในประเทศ สมาชิกอาเซียน

2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สังเกตการณ์ในการฝึกทหาร โดยเป็นไปตามความ สามารถและเงื่อนไขของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

3) แบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งข้อมูลต่อทะเบียน อาวุธตามแบบของสหประชาชาติ

4) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ ทหาร และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสถาบันการฝึกทหารเพื่อส่งเสริมให้เกิด ความเข้าใจและความเชื่อใจซึ่งกันและกัน

5) ทำโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับประเด็นด้านการป้องกันระหว่างสถาบันวิจัย ทางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่อยู่ภายใต้รัฐบาล

ข.1.2 ส่งเสริมความโปร่งใสและความเข้าใจในนโยบายกลาโหมและมุมมอง ด้านความมั่นคง

กิจกรรม

1) มุ่งไปสู่การพัฒนาและตีพิมพ์มุมมองสถานการณ์ความมั่นคงประจำปีของ อาเซียน

2) จัดทำรายงานโดยสมัครใจเรื่องการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาค

3) พัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้าของอาเซียนบนพื้นฐานของกลไกที่มีอยู่ เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นหรือการขยายความรุนแรงของความขัดแย้ง

4) จัดการหารือและความร่วมมือด้านการป้องกันและประเด็นความมั่นคงใน ระดับภูมิภาค ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและประเทศนอกภูมิภาค รวมถึงผ่าน เอดีเอ็นเอ็มพลัสเมื่อเริ่มดำเนินการ

ข.1.3 สร้างกรอบการดำเนินการทางสถาบันที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ ภายใต้กรอบการประชุมเออาร์เอฟ เพื่อสนับสนุนประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน

กิจกรรม

1) ติดตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนเออาร์เอฟ

2) ดำเนินการตามบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประธานเออาร์เอฟ และเริ่มใช้กลไก เพื่อนของประธานตามความจำเป็นและเมื่อจำเป็น

3) ปฏิบัติตามมติของรัฐมนตรีเออาร์เอฟเพื่อขับเคลื่อนเออาร์เอฟไปสู่ขั้นการ ทูตเชิงป้องกัน

4) ขยายขีดความสามารถของการประชุมหัวหน้ามหาวิทยาลัย วิทยาลัยและ สถาบันกลาโหม เออาร์เอฟ (เออาร์เอฟ เฮชดียูซีไอเอ็ม) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ ดีที่สุดเรื่องนโยบายกลาโหมและการพัฒนาการศึกษา

5) รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การทูต เชิงป้องกันและการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อการพัฒนาต่อไปโดยเออาร์เอฟ

6) เสริมสร้างบทบาทของเลขาธิการอาเซียนในเออาร์เอฟ รวมถึงการเสริมสร้าง เพิ่มเติมหน่วยงานเออาร์เอฟในสำนักเลขาธิการอาเซียน

ข.1.4 เสริมสร้างความพยายามในการธำรงความเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน อธิปไตย และเอกภาพของรัฐสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาว่าด้วยหลักการแห่ง กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและความร่วมมือโดยเป็นไป ตามกฏบัตรสหประชาชาติ

กิจกรรม

1) รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความยอมรับต่อแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ฉันท์มิตรและความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกสหประชาชาติ

2) จัดการหารือและกิจกรรมฝ่ายวิชาการที่ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายซึ่งอาจกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดน ของรัฐสมาชิกอาเซียนรวมถึงภัยจากการแบ่งแยกดินแดน

3) ส่งเสริมต่อไปและเพิ่มความตระหนักต่อประเด็นเหล่านี้เพื่อเร่งรัดการสร้าง ประชาคมและยกระดับการเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของอาเซียนในเวทีโลก

ข.1.5 ส่งเสริมการพัฒนาบรรทัดฐานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ ป้องกันทางทหารและความมั่นคงอาเซียน

กิจกรรม

1) ริเริ่มงานเตรียมการสำหรับการพัฒนาโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ระหว่างหน่วยงานทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน

ข.2 การแก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ

20. โดยเชื่อมั่นว่าการระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทควรกำกับโดย กระบวนการที่มีเหตุผล มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงแนวคิด ในทางลบซึ่งอาจเป็นอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมืออาเซียน จึงสนับสนุน ทีเอซี ซึ่งพยายามรักษาสันติภาพและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในภูมิภาคและบัญญัติให้ ประเทศสมาชิกระงับการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้กำลัง

21. ทีเอซีให้บทบัญญัติสำหรับการระงับข้อพิพาทโดยสันติ ตลอดเวลา โดยผ่าน การเจรจาฉันท์มิตรและหลีกเลี่ยงการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้กำลังเพื่อแก้ไขข้อพิพาท ยุทธศาสตร์สำหรับการแก้ไขความขัดแย้งจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมใน ทุกมิติ วัตถุประสงค์สำหรับยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นไปเพื่อป้องกันข้อพิพาทและความ ขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างภัยคุกคาม ต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

22. อาเซียน สหประชาชาติและองค์การอื่นได้จัดกิจกรรมความร่วมมือจำนวน มากร่วมกันภายใต้ความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ มีความจำเป็น ที่จะมีความพยายามที่มากขึ้นในการเสริมสร้างวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติที่มีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือระงับข้อพิพาทในอนาคต และการดำเนินการในการจัดการความ ขัดแย้งและการศึกษาวิจัยเรื่องการแก้ไขความขัดแย้ง อาเซียนอาจจัดตั้งกลไกการระงับ ข้อพิพาทที่เหมาะสมได้เช่นกันภายใต้กฎบัตรอาเซียน

ข.2.1 พัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพิ่มเติมจากรูปแบบที่มีอยู่ และพิจารณาเสริมสร้างรูปแบบดังกล่าวให้เข้มแข็งขึ้นด้วยกลไกเพิ่มเติมตามที่จำเป็น

กิจกรรม

1) ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยสันติที่มีอยู่ และ/หรือ กลไกเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างกลไกในภูมิภาคในการระงับข้อพิพาทโดยสันติ

2) พัฒนารูปแบบ คนกลางที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอมและการไกล่เกลี่ย ของอาเซียน

3) จัดตั้งกลไกการระงับข้อพิพาทโดยสันติที่เหมาะสม รวมทั้งอนุญาโตตุลาการ ตามกฎบัตรอาเซียน

ข.2.2 เสริมสร้างกิจกรรมการค้นคว้าวิจัยเรื่องสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง และการแก้ไขความขัดแย้ง

กิจกรรม

1) พิจารณาจัดตั้งสถาบันอาเซียนสำหรับสันติภาพและสมานฉันท์

2) รวบรวมประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอาเซียนเรื่อง สันติภาพ การจัดการความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง

3) ระบุหัวข้อการทำวิจัยที่สำคัญ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง และการแก้ไขความขัดแย้ง

4) เพิ่มพูนความร่วมมือที่มีอยู่กับสถาบันวิชาการของอาเซียนในเรื่องการ ศึกษาด้านสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง และการแก้ไขความขัดแย้ง

5) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง และ การแก้ไขความขัดแย้ง กับองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สหประชาชาติ

6) ทำการศึกษาเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของการเท่าเทียม ทางเพศในการสร้างสันติภาพ กระบวนการสันติภาพ และการแก้ไขความขัดแย้ง

7) พัฒนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากรัฐสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นบุคลากรในการ ช่วยเหลือกิจกรรมการจัดการความขัดแย้งและแก้ไขความขัดแย้ง

ข.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ

กิจกรรม

1) ดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การสหประชาชาติและ องค์การระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความชำนาญและประสบการณ์ใน การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ

2) ระบุหน่วยงานหลักของประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสันติภาพ และเสถียรภาพในระดับภูมิภาค

3) สร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์รักษาสันติภาพรัฐสมาชิกอาเซียนเพื่อการ วางแผนร่วม การอบรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ กลไกอาเซียนเพื่อธำรงสันติภาพและเสถียรภาพโดยสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน 3 ปีของที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

ข.3 การสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง

23. ความพยายามของอาเซียนในเรื่องการสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้งต้อง เกื้อกูล ความพยายามอื่นๆ ที่ใช้แนวทางที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อ (เอ) ให้มั่นใจว่าจะ ไม่เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง และ/หรือ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ในพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบ (บี) ส่งเสริมการกลับคืนมาของสันติภาพ และ/หรือ การกลับสู่ภาวะปกติของ ชีวิตโดยเร็วที่สุด และ (ซี) วางพื้นฐานเพื่อการสมานฉันท์และมาตรการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ กลับไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต

24. สามารถใช้มาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมบรรเทาเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์การอื่นๆ ตลอดจน การ เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ข.3.1 เสริมสร้างความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน

กิจกรรม

1) ให้การบริการและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากความขัดแย้ง โดยต้องปรึกษากับประเทศที่ได้รับผลกระทบ

2) ส่งเสริมความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นให้กลับคืนสู่ประเทศ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และกลับคืนสู่ถิ่นฐานของผู้พลัดถิ่นในประเทศ

3) สนับสนุนในด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์

4) พัฒนาวิธีการจัดการร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุเมื่อ เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง

5) เพิ่มความร่วมมือกับสหประชาชาติ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน ร่วมขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

6) ส่งเสริมการเจรจาประสานงานระหว่างทหารและพลเรือน และความร่วมมือ ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

7) ขยายบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในงานภาคสนามของการปฏิบัติ การด้านมนุษยธรรมให้มากขึ้น

ข.3.2 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถ ในพื้นที่ภายหลังความขัดแย้ง

กิจกรรม

1) ร่างแนวทางการประเมินความต้องการการฝึกอบรมและการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ

2) ระบุหัวข้อสำคัญสำหรับการฝึกอบรม

3) ออกแบบโครงการอบรมในเรื่องที่สำคัญและพัฒนาเครื่องและอุปกรณ์ใน การฝึกอบรม

4) ดำเนินการตามโครงการประจำปีต่างๆ ในแต่ละหัวข้อเป้าหมาย

5) พัฒนาโครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง และสถาบัน การเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างขีดความสามารถใน ด้านการฟื้นฟูหลังความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ

6) มุ่งไปสู่การพัฒนาโครงการการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงให้กับนักวิชาการในสาขาการศึกษาสันติภาพและการสมานฉันท์

ข.3.3 เพิ่มความร่วมมือในด้านการไกล่เกลี่ยประนีประนอมและค่านิยมที่มี สันติภาพเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรม

1) ดำเนินการศึกษาเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการสมานฉันท์และส่งเสริม ค่านิยมที่มีสันติภาพเป็นศูนย์กลาง

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการ ฟื้นฟูหลังความขัดแย้ง และทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการรับฟัง ความคิดเห็นที่รอบด้านจากภาควิชาการ สื่อ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่ม ชุมชน

3) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชุมชนกลุ่มต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมการ แลกเปลี่ยน

ข.4 ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่

25. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทัน ท่วงทีโดยสอดคล้องกับหลักการด้านความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ จากภัยคุกคามใน ทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และความท้าทายข้ามแดน

ข.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือประเด็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบ ใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามแดนอื่นๆ

กิจกรรม

1) ดำเนินการในแปดประเด็นสำคัญในแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

2) พยายามที่จะให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรื่องทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและการมุ่งยกระดับให้เป็นสนธิสัญญา อาเซียน

3) ให้คณะทำงานปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามความเห็นชอบของที่ประชุม รัฐมนตรียุติธรรม ของอาเซียน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

4) เสริมสร้างการตอบสนองทางด้านความยุติธรรมทางอาญาต่ออาชญากรค้า มนุษย์ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย โดยสอดคล้อง กับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงและ เด็ก รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง

5) เพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบนำคนเข้าเมืองอย่างผิด กฎหมาย

6) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลในการทำให้อาเซียนปราศจากยาเสพติดภายใน ปี พ.ศ. 2558 โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด โดย การเสริมสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการผลิตยาเสพติด การนำเข้าและส่งออก สารเคมีควบคุมตั้งต้น รวมทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาคในเรื่องมาตรการครอบครอง ยาเสพติดภายใต้การควบคุม รวมทั้งยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายข้าม เขตแดน โดยผ่านการแบ่งปันข้อมูล แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการสร้างขีดความ สามารถ ในการปราบปรามการค้ายาเสพติด

7) พัฒนาความตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อต่อต้านการค้า ยาเสพติดและสารเคมีตั้งต้นซึ่งเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2551

8) ให้ความช่วยเหลือต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยกระดับขีดความ สามารถทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการในการระบุสารตั้งต้น และวิเคราะห์ที่มา ของยาเสพติดสำหรับการปฏิบัติการด้านกฎหมายและด้านการข่าว

9) ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลภูมิหลังกลุ่มผู้ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดรวมทั้งข้อมูลรายการการระวังและเฝ้าดูความเคลื่อนไหว ของกลุ่มดังกล่าว

10 ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการปฏิบัติการ ด้านการกำจัดสารตั้งต้นและสารเคมีที่จำเป็นที่ยึดได้จากห้องทดลองทางวิทยาศาสตรที่ ผิดกฎหมาย

11) สร้างเสริมขีดความสามารถของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรวมถึงผู้พิพากษา อัยการ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาเสพติด

12) ยกระดับความร่วมมือกับภาคีภายนอกที่เกี่ยวข้องในการต่อต้าน อาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการก่อการร้าย

13) เพิ่มพูนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลไกเฉพาะด้านของ อาเซียนที่ดำเนินการอยู่เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

14) สร้างเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนในการ ต่อต้านการประมงผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับการดูแลและไม่ได้รายงานในภูมิภาค ผ่านการ ดำเนินการตาม IPOA – IUU fi shing และมุ่งสู่การก่อตั้งการประชุมหารือด้านการประมง อาเซียน (เอเอฟซีเอฟ)

15) ส่งเสริมการดำเนินการอย่างเต็มที่โดยองค์กรรายสาขาอาเซียนเพื่อ ป้องกัน ต่อต้าน และกำจัดการลักลอบค้าอาวุธขนาดเล็กและเบาผิดกฎหมายในทุก รูปแบบ โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสหประชาชาติเพื่อป้องกัน ต่อต้าน และกำจัด การลักลอบค้าอาวุธขนาดเล็กและเบาผิดกฎหมาย และตราสารระหว่างประเทศเพื่อให้ รัฐสามารถระบุและติดตามอาวุธขนาดเล็กและเบาผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีและ เชื่อถือได้

16) เสริมสร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการต่อต้าน และควบคุม การแพร่ขยายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วย งานผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยคำนึงถึงความจำเป็นของแต่ละประเทศในการพัฒนา กฎหมายเพื่อรับมือปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

17) เสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการต่อสู้กับโจรสลัดทางทะเล การโจรกรรมเรือ โดยใช้อาวุธ การจี้เครื่องบิน การลักลอบส่งออกและนำเข้า ให้สอดคล้อง กับกฎหมายระหว่างประเทศ

18) เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาการบริหารจัดการชายแดนเพื่อตอบสนอง ต่อประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งรวมทั้งการปลอมแปลงเอกสารแสดงตนและ การเดินทาง โดยเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสะกัดกั้นการเดินทาง ของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข.4.2 เพิ่มความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยการให้สัตยาบัน โดยเร็วและดำเนินการอย่างเต็มที่ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อ การร้าย

กิจกรรม

1) ดำเนินการเพื่อให้อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2552 การให้ สัตยาบันโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาฯ

2) พยายามภาคยานุวัติ และให้สัตยาบันตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับการต่อต้านการก่อการร้าย

3) ส่งเสริมการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานด้านการ ก่อการร้ายโดยสมบูรณ์ของอาเซียน

4) ร่วมมือในการสนับสนุนข้อริเริ่มด้านการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไข มูลเหตุของการก่อการร้ายที่นำไปสู่การก่อการร้าย

ข.5 เสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ และการ ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

กิจกรรม

1) เพิ่มพูนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในระดับการเมือง และระดับปฏิบัติงาน ในการเริ่มดำเนินกรอบการดำเนินการด้านการจัดการภัยพิบัติ ของอาเซียนเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในกรณีที่มีภัยพิบัติ ครั้งใหญ่

2) เพิ่มพูนการประสานงานระหว่างทหารและพลเรือนในการตอบสนองต่อ สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพและทัน ท่วงที

3) จัดทำแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับกรอบการดำเนินการเตรียมพร้อมระดับ ภูมิภาค และการประสานงานในด้านการบรรเทาภัยพิบัติและการปฏิบัติการตอบสนอง สถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันให้เสร็จสิ้น เพื่อจัดตั้งปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยของรัฐสมาชิก โดยสอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ ภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (แอ็ดเมียร์)

4) ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการภัยพิบัติ ระหว่างอาเซียนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วย การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เออาร์เอฟ) อาเซียนบวกสาม การ ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) ในแนวทางที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเซียน

5) พัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ของ เออาร์เอฟ สำหรับความช่วยเหลือทาง มนุษยธรรมและความร่วมมือด้านการบรรเทาภัยพิบัติ

ข.6 การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันกาลต่อประเด็นเร่งด่วนหรือ สถานการณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียน

กิจกรรม

1) จัดการประชุมสมัยพิเศษในระดับผู้นำ หรือรัฐมนตรี ในเหตุการณ์วิกฤติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่ออาเซียน และพัฒนากรอบการดำเนินการเพื่อ จัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที

ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน
ภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมี ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก ในโลกที่มีการรวมตัวและ พึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้