ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Political - Security Community (APSC) Blueprint

คุณลักษณะและองค์ประกอบของเอพีเอสซี
การดำเนินการและการทบทวนแผนงานเอพีเอสซี

การดำเนินการและการทบทวนแผนงานเอพีเอสซี

ก. กลไกในการดำเนินงาน

28. เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามแผนงานเอพีเอสซีจะประสบความสำเร็จ รัฐสมาชิกจะบูรณาการโครงการและกิจกรรมของแผนงานเข้าสู่แผนพัฒนาแห่งชาติของตน

29. ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้องหรือที่ประชุมในระดับที่ เท่าเทียมกันมีความรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามองค์ประกอบ กิจกรรม และข้อผูกพันต่างๆในแผนงาน โดยสะท้อนสิ่งเหล่านี้ในแผนงานของตน ระดม ทรัพยากรสำหรับ การดำเนินการ หยิบยกประเด็นเพื่อการพิจารณาในการประชุมระดบั รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและในระดับผู้นำอาเซียน ตลอดจนดำเนินข้อริเริ่มในระดับประเทศ เพื่อทำตามข้อผูกพันเหล่านี้

30. การประชุมประสานงานสำหรับแผนปฏิบัติการประชาคมการเมืองความ มั่นคงอาเซียน (เอเอสซีซีโอ) จะยังคงเป็นเวทีในการประสานความพยายามระหว่าง กลไกเฉพาะด้านต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และบทเรียนที่ ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตามแผนงานเอพีเอสซี ข้อริเริ่มและข้อแนะนำของเอเอสซีซีโอ ในประเด็นใหม่ๆ จะต้องรายงานต่อคณะมนตรีการเมืองความมั่นคงอาเซียน

31. คณะมนตรีประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(เอพีเอสซี) รับผิดชอบ ในการดำเนินงานในภาพรวมของแผนงาน และจะต้องทำให้มั่นใจว่าได้มีการประสาน ความพยายามภายใต้การดูแลของตนตลอดจนการประสานงานในเรื่องประเด็นที่ ทับซ้อนกับคณะมนตรีประชาคมอื่น

32. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานเอพีเอสซีจะต้องรายงานต่อที่ ประชุมสุดยอดอาเซียนทุกปี โดยเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะมนตรีเอพีเอสซี

ข. การระดมทรัพยากร

33. เงินทุนสำหรับดำเนินการตามแผนงานจะระดมโดยรัฐสมาชิกอาเซียนและ จากกลไกต่างๆ รวมถึงกองทุนพัฒนาอาเซียน (เอดีเอฟ) ประเทศคู่เจรจา ประเทศ ผู้ให้บริจาค องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ

ค. ยุทธศาสตร์การสื่อสาร

34. เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดตั้งเอพีเอสซี ประสบความสำเร็จ จะมีการพัฒนาและ เริ่มใช้ แผนการสื่อสารในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งจะไม่เพียงแต่สร้างความตระหนัก ของสาธารณะต่อข้อริเริ่มต่างๆ ผลลัพธ์และประเด็นของเอพีเอสซีแต่ยังช่วยให้ผู้มีส่วน ได้เสียได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว

ง. กลไกในการทบทวน

35. แผนงานเอพีเอสซีจะได้รับการทบทวนและประเมินเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม ทั้งหมดสอดคล้องรองรับต่อความจำเป็นและประเด็นที่สำคัญของอาเซียน โดยคำนึง ถึงพลวัตรที่เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและบริบทของโลก การทบทวนและการประเมิน ดำเนินการทุกสองปีโดยเอเอสซีซีโอ โดยประสานกับสำนักเลขาธิการอาเซียน ใน กระบวนการทบทวนและประเมินผล รัฐสมาชิกอาเซียนจะได้รับความยืดหยุ่นใน การปรับปรุงแผนงานให้ทันสมัย เช่นเดียวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนงานเอพีเอสซี ผลของการทบทวนและการประเมินผลจะรายงานต่อการ ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะมนตรีเอพีเอสซี

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้