ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)

1 มีนาคม 2552

(Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community (2009-2015))

------------------------------------

เรา ประมุขรัฐ หรือ หัวหน้ารัฐบาลของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรฐั สงัคมนยิ มเวยี ดนามในโอกาสการประชมุ สุดยอดอาเซยี น ครัง้ที่ 14 ที่เชียงใหม่ ประเทศไทย;

ระลึกถึง เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1967 ที่จะสร้างองค์กรที่จะช่วยส่งเสริมให้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีสันติสุข มีอิสรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อ เหล่าประชาชน

ระลึกถึงด้วย วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ที่กำหนดทิศทางให้อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่ภายนอก มี สันติสุขและเชื่อมเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนในสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและมีอยู่ร่วมกัน อย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตรและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและในสังคมที่เอื้ออาทร ที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ รับรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและเชื่อมในอัตลักษณ์ ของภูมิภาค

ยอมรับ ปฏิญญาอาเซียนคอนคอร์ดทู (บาหลี คอนคอร์ด ทู) ที่แสวงในการทำให้วิสัยทัศน์ อาเซียน 2020 เป็นจริง โดยตั้งเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2020 ประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคม สังคมและวัฒนธรรม โดยทั้งสามเสามีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดและช่วยส่งเสริมเป้าหมายการ มีสันติสุขอย่างยั่งยืน เสถียรภาพและความเจริญร่วมกัน

ได้รับแรงบันดาลใจ โดยเจตนารมณ์อาเซียนใหม่ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเราย้ำถึงพันธกรณี ในการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยสามเสาตามที่ระบุข้างต้น เร็วขึ้นห้าปี ตาม ที่ได้ตกลงในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ. 2007

เน้น การลดช่องว่างในการพัฒนาเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุก ประเทศไดรั้บผลประโยชนจ์ ากการรวมตัวของอาเซียนอยา่ งแทจ้ ริง โดยดำเนินการผา่ นขอ้ ริเริ่มเพื่อ การรวมตัวอาเซียนและกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆ

รับทราบ ด้วยความพึงพอใจพัฒนาการภายใต้แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับรองที่มุ่ง ไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 เช่น แผนปฏิบัติการฮานอย ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของ อาเซียน และแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์

รับรู้ ว่าการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์จะนำมาซึ่งประโยชน์และความท้าทายส่งผลให้ อาเซียนจะต้องผลักดันตัวเองให้มีความสำคัญและรักษาความเป็นศูนย์กลางและบทบาทในการ ขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิภาค

ระลึกถึง การรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่การประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ที่สิงคโปร์ และการรับรองแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการตัวของอาเซียน ฉบับที่ 2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2552

เรายืนยันที่จะรับรองและประกาศ ดังนี้:

1. ตกลงว่าแผนงานการจัดตั้งประชาคมทั้ง 3 แผนงานและแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัว ของอาเซียนระยะสอง ตามเอกสารแนบ ถือเป็นแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (ปี ค.ศ. 2009- 2015)

2. ตกลงด้วยว่าแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (ปี ค.ศ. 2009-2015) จะเป็นเอกสาร แทนแผนปฏิบัติงานเวียงจันทน์

3. มอบหมายให้รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือรายสาขาที่เกี่ยวข้องและเลขาธิการอาเซียนเป็น ผู้ปฏิบัติปฏิญญานี้ รวมทั้งติดตามพันธกรณีซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการผู้แทนถาวร ประเทศสมาชิกประจำอาเซียนและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการกับพวกเราอย่างสม่ำเสมอ ผ่านคณะมนตรีประชาคมอาเซียน

4. มอบหมายด้วยให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเลขาธิการอาเซียนระดมเงินทุนจากรัฐสมาชิก ประเทศคู่เจรจา ประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขา และหุ้นส่วนการพัฒนาของอาเซียนเพื่อปฏิบัติตาม ปฏิญญานี้

5. สัญญาในความตั้งใจและข้อผูกพันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและได้รับ ประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียนและกระบวนการการเป็นประชาคมอาเซียน

จัดทำที่ชะอำในวันที่หนึ่งของเดือนมีนาคมในปีคริศตศักราชสองพันเก้าในต้นฉบับเดียวเป็น ภาษาอังกฤษ

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้