ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข

ความร่วมมือของอาเซียนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนงาน การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

1) การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
2) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์
3) การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
4) การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
5) การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเรื่องอื่นๆ ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมอีก 2 เสาหลักด้วย อาทิ การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ภายใต้ แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) และการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือภายใต้แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)

ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกลไกความร่วมมือ 3 ระดับ คือ

 1. การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers’ Meeting : AHMM) ซึ่งล่าสุดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AHMM ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ที่ จ. ภูเก็ต
 2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health Development : SOMHD) ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานของ SOMHD ครั้งแรก เมื่อวันที่เดือนมีนาคม 2553 ที่ จ. เชียงใหม่ และ
 3. การประชุมระดับคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่

  - โรคติดต่อ (ASEAN Experts Group on Communicable Diseases – AEGCD)
  - ความปลอดภัยของอาหาร (ASEAN Experts Group on Food Safety – AEGFS)
  - ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับยา (ASEAN Working Group on Technical Cooperation in Pharmaceuticals – AWGTCP)
  - การเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด (ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response – ATWGPPR)
  - การควบคุมยาสูบ (ASEAN Focal Points on Tobacco Control)
  - เอดส์ (ASEAN Task Force on AIDS – ATFOA)
  - สุขภาพจิต (ASEAN Task Force on Mental Health – AMT)
  - สุขภาพแม่และเด็ก (ASEAN Task Force on Maternal and Child Health – ATFMCH)
  - โรคไม่ติดต่อ (ASEAN Task Force on Non-communicable Disease – ATFNCD)
  - ASEAN Task Force on Traditional Medicine – ATFTM)

นอกจากนี้ อาเซียนยังมีกลไกการหารือระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุข กับจีน และประเทศบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ควบคู่ไปกับความร่วมมือภายในอาเซียนด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียนและจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านสาธารณสุข ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ที่ จ. ภูเก็ต

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทที่แข็งขันในการผลักดันความร่วมมือหลายด้าน อาทิ

 1. การควบคุมโรคระบาด โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือเครือข่ายการฝึกอบรมเกี่ยวกับ โรคระบาดภาคสนามกับประเทศบวกสาม (ASEAN +3 Field Epidemiology Training Network – FETN) ซึ่งประเทศไทยได้เสนอตัวที่จะทำหน้าที่ “Coordinating Office” สำหรับกรอบความร่วมมือนี้
 2. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment – HIA) โดยประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง HIA ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ จ. ภูเก็ต
 3. สุขภาพจิต โดยประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธาน AMT ในปี 2555-2556
 4. การควบคุมยาสูบ โดยประเทศไทยเป็นผู้เสนอและผลักดันแนวคิด “Towards Smoke Free ASEAN Campaign” เมื่อปี 2554 ซึ่งได้มีพิธีเปิดตัวการรณรงค์เรื่องนี้เมื่อมีนาคม 2555 ที่สิงคโปร์

กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน สิงหาคม 2555

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้