ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47

(The 47th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN-COCI)
ณ กรุงฮานอย เวียดนาม

  • กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) ของ ประเทศเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (The 47th ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN-COCI) ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2555 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และ ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงการต่างประเทศ มีนางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI)
  • นาย Nguyen Thanh Hung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนาม ได้กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการ อาเซียน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและสารสนเทศในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การส่งเสริม ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน อัตลักษณ์ของภูมิภาคและคุณค่าด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรักษาไว้ซึ่ง มรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน การติดต่อระหว่างประชาชนอาเซียน คุณค่าของวิถี ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดย ดร. Nguyen Van Tinh อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว เวียดนามได้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ASEAN-COCI โดยให้ความสำคัญกับการประชุม ASEAN-COCI ว่า เป็นการประชุมที่สำคัญเพราะมีการประชุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 นับเป็นการประชุมที่ได้พัฒนาความร่วมมืออาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศมาเป็นเวลา 34 ปีแล้ว โดยมี โครงการที่สำคัญด้านวัฒนธรรมและสนเทศที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือของประเทศ สมาชิกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  • ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ประเทศสมาชิกเสนอและร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ในระหว่างการยกร่างแผนงานอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านวัฒนธรรม (draft the ASEAN and China Workplan on Cultural Cooperation) ซึ่งมุ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระยะยาวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน โดย ในระยะเริ่มต้น คือ ปี 2556-2557 จะมีการจัดประชุมอาเซียน-จีนด้านวัฒนธรรม (ASEAN-China Cultural Forum) โดยมีโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ 1.) ค่ายเยาวชนด้านวัฒนธรรมอาเซียน-จีน (ASEAN-China Cultural Youth Camp) 2.) โครงการแลกเปลี่ยนประชาชนอาเซียนจีน (ASEAN-China People to People Exchange Program) ซึ่งเมื่อต้นปี 2555 ประเทศไทยและจีนได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนระดับ ประชาชนเพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในระดับรากหญ้าระหว่างอาเซียน-จีน (People-to-People Exchange Programme to Promote ASEAN-China Cultural Interactions at the Grassroots Level) เมื่อวันที่ 15-21 ก.พ. 55 ที่ประเทศไทยและเมื่อวันที่ 22-29 ก.พ. 55 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นอกจากนี้ โครงการด้านวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับอนุมัติจาก ASEAN-COCI ในปี 2556 คือ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม ของชาติ (Symposium for the Sharing of Best Practices on the Protection of National Treasures and Cultural Properties) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค.56 ที่จังหวัดลำปาง
  • สำหรับโครงการด้านสนเทศ ประเทศไทยจะร่วมกับมาเลเซียจัดทำโครงการรวบรวมคำถาม-ตอบ ปัญหาอาเซียน (ASEAN Integrated Quiz) เพื่อจัดทำเป็นแบบทดสอบมาตรฐานและเป็นคลังข้อมูลอาเซียน โดยจะมีคำถาม-ตอบประมาณ 1,000-1,500 ข้อ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในทั้งสามเสา (การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม) นอกจากนี้ คำถาม-ตอบ ยังใช้แนวทางตามหัวข้อ การศึกษาที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Source Book)
  • ในช่วงปี 2555 กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (5th ASEAN Quiz) เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในระดับประเทศไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา อาเซียนในระดับภูมิภาค โดยในครั้งต่อไปเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (6th ASEAN Quiz) อนึ่ง ยังมีโครงการที่สำคัญอื่น ๆ เช่น โครงการข่าวโทรทัศน์อาเซียน (ASEAN Television NEWS) โดยบรูไนดารุสซาลามเป็นผู้ดำเนินโครงการ โครงการประชุมผู้จัดรายการออกอากาศทางวิทยุ (ASEAN in Action-Radio Programs) เป็นต้น
  • การประชุม ASEAN-COCI ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การพิจารณาโครงการด้าน วัฒนธรรมและสนเทศภายใต้กรอบของ SCC/SCI ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) โดยเน้นการใช้วัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงประชาชนอาเซียนและ เน้นบทบาทของสื่อโดยเฉพาะการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และรู้สึกถึงความเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น

กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ธันวาคม 2555

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้