ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

กัมพูชา (Cambodia)

การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ำมากตามบัญชีขององค์การสหประชาชาติ ทำให้สินค้าที่ส่งออกจากกัมพูชาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านโควต้านำเข้าและภาษีนำเข้าในอัตราพิเศษ ( GSP ; General Special Preferences )จากประเทศผู้ซื้อ โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกาซึ่งเปิดประเทศยินดีรับสินค้าจากกัมพูชา โดยมีนิยามสั้นๆ ว่า กัมพูชาสามารถส่งออกสินค้าไปได้ทุกชนิดที่ไม่ใช่อาวุธ ประกอบกับกัมพูชายังไม่มีกฎหมายห้ามการประกอบธุรกิจและอาชีพของคนต่างด้าว หรือข้อกำหนดบังคับให้คนต่างด้าวต้องร่วมทุนกับบุคคลในท้องถิ่นเป็นเอกเทศ (นอกเหนือจากที่พบว่ามีการระบุเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายหรือประกาศเฉพาะบางฉบับ ซึ่งก็มีไม่มากและจะเป็นเรื่องของอาชีพมากกว่าการประกอบธุรกิจ เช่น การห้ามออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แก่คนต่างด้าวฯ) ทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติที่เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเข้ามาทำการผลิต/ประกอบ/โดยเฉพาะตัดเย็บเสื้อผ้า อาศัยแรงงานชาวกัมพูชาเป็นสิทธิในการส่งออก เข้ามาตั้งกิจการต่างๆ ตั้งแต่ด้านอาหาร ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม สนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและส่งออกทุกรูปแบบ ไม่ว่าในรูปบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จะมีคนต่างด้าวเป็นเจ้าของกิจการ 100 % หรือมีคนท้องถิ่นถือหุ้นข้างน้อยในธุรกิจต่างๆ ปรากฎอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ประสงค์จะไปประกอบธุรกิจในกัมพูชา มีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการโดยสรุป ดังนี้

 || หน้าถัดไป >>

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
ข้อมูลทั่วไปประเทศกัมพูชา
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา
ระบบภาษีของกัมพูชา
การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
การสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรของกัมพูชา
The Brief History of Cambodia Monarchy
สงครามกัมพูชา (1979-1991)
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งรักทั้งชัง
การแต่งกายกัมพูชา
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้