ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

กัมพูชา (Cambodia)

การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา

สำหรับการเข้าประกอบการในฐานะบุคคลธรรมดา

  1. ให้ขอวีซ่าประเภทธุรกิจ ( Business Visa ) ค่าธรรมเนียม 25 USD เมื่อเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา เพื่อจะได้นำไปประกอบการขอวีซ่าประเภทผู้อยู่อาศัย ( Multiple Visa )ขยายระยะเวลาพำนักในประเทศเป็นรายปี ค่าธรรมเนียมปีละ 285 USD ต่อไป
  2. หากเข้ามาทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ (กฎหมายอนุญาตให้สถานประกอบการจ้างงาน 10 อัตรา เป็น คนต่างด้าวได้ 1 อัตรา) เมื่อได้งานแล้วต้องทำใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit ) โดยต้องรับการตรวจสุขภาพ ขอโควต้าทำงาน และขอใบอนุญาตทำงานเป็นรายปี เสียค่าธรรมเนียม 15 USD , 25 – 30 USD และ 100 USD ตามลำดับ
  3. หากเข้ามาเป็นเจ้าของประกอบกิจการร้านค้า หรือร้านอาหารขนาดเล็ก ผู้ประกอบการต้องยื่นจดทะเบียนกิจการกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด/กรุงที่ร้านค้าตั้งอยู่ และต้องขอเลขทะเบียนผู้เสียภาษีพร้อมเสียภาษีประกอบการรายปี ( ปาตอง; Patent ) กับกรมสรรพากร และเสียภาษีเงินได้ในลักษณะประเมินเหมาเป็นรายปี หากเป็นร้านขนาดใหญ่เมื่อจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิจารณาเห็นชอบ ก่อนขออนุญาตประกอบการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น กิจการประเภทร้านอาหารขนาดใหญ่ 20 โต๊ะขึ้นไป และมีการแสดง ต้องผ่านการตรวจสอบสถานประกอบการด้านอัคคีภัย ด้านสาธารณะสุข จึงขออนุญาตประกอบกิจการกับกระทรวงการท่องเที่ยว แล้วไปขอจดทะเบียนภาษีและชำระปาตองรายปี โดยกิจการขนาดใหญ่ต้องเสียภาษีเงินได้ขั้นต่ำ ( Minimum tax )ร้อยละ 1 ของยอดขายเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนต่างๆ จนสามารถประกอบกิจการได้ประมาณ 100 USD ส่วนภาระภาษีปาตองจะขึ้นกับขนาดของกิจการ เช่น พื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้ ยอดขาย ฯ โดยสูงสุดจะไม่เกิน 1,140,000 เรียล หรือประมาณ 290 USD ซึ่งเป็นอัตราปาตองที่เรียกเก็บจากนิติบุคคล เมื่อมีรายได้ต้องยื่นชำระภาษีเงินได้ ตามอัตราภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นอัตราก้าวหน้า

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
ข้อมูลทั่วไปประเทศกัมพูชา
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา
ระบบภาษีของกัมพูชา
การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
การสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรของกัมพูชา
The Brief History of Cambodia Monarchy
สงครามกัมพูชา (1979-1991)
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งรักทั้งชัง
การแต่งกายกัมพูชา
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้