ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

กัมพูชา (Cambodia)

ระบบภาษีของกัมพูชา

ปัญหาภาษีถือเป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะไปประกอบธุรกิจที่ใดในโลก จะต่างกันก็เพียงแค่ที่ใดที่มีการวางระบบภาษีได้ชัดเจนและมีบรรทัดฐานแล้วจะมีความวุ่นวายน้อยกว่า การเข้ามาประกอบธุรกิจการค้า การลงทุนในประเทศกัมพูชา ผู้ลงทุนต้องเผชิญ กับภาระและพิธีการทางด้านภาษีที่ค่อนข้างซับซ้อน ยากต่อการทำความเข้าใจ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ขาดองค์กรที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีปัญหาความเข้าใจที่ขัดแย้งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เรียกเก็บกับเอกชนผู้รับภาระภาษี ซึ่งก็คงต้องให้เวลากับประเทศนี้ในการปรับแก้และวางระบบภาษีที่ดี ให้เกิดความโปร่งใส มีความเที่ยงธรรมไม่ซ้ำซ้อนต่อไป ในที่นี้ ขอสรุปเฉพาะที่เป็นหลักการสำคัญในปัจจุบัน ดังนี้

 • ภาระภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้ากัมพูชาจะถูกเรียกเก็บอากรศุลกากรนำเข้า ( Custom Duty ; CD ) สำหรับสินค้าทั่วไป จะมี 4 อัตรา คือ อัตราร้อยละ 0 , ร้อยละ 7 , ร้อยละ 15 และร้อยละ 35 ของราคานำเข้า CIF โดยพิจารณาเรียกเก็บจากสินค้าตามลำดับความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปจนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย กับค่าแบบคำร้องขอนำเข้า (ใบขน) ฉบับละประมาณ 3.80 USD หากเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่กฏหมายกำหนดอาจถูกเรียกเก็บอากรเพิ่ม ( Added Tax ; AT )และ/หรือภาษีสรรพสามิต ( Specific Tax ; ST ) เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ( ถ้ามี ) โดยทั้งหมดต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax ; VAT )อีกในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งสามารถยกตัวอย่างและวิธีการคำนวณได้ ดังนี้

  ( ก ) นำเข้ายารักษาโรค มูลค่า CIF 1,000 $US อากรนำเข้าอัตราร้อยละ 0 ภาระภาษีนำเข้า เท่ากับ CDไม่มี คำร้อง 3.8 USD VAT 100.38 USD ( 10 % (ราคา CIF + คำร้อง) รวม = 104.18 USD หรือ ภาระภาษีเท่ากับร้อยละ 10.418 ของมูลค่านำเข้า

  ( ข ) นำเข้าน้ำมันเตา มูลค่า CIF 1,000 USD / ton หรือ 1,050 ลิตร อากรนำเข้าอัตราร้อยละ 7 ภาระภาษีนำเข้า ประกอบด้วย CD 70 USD คำร้อง 3.8 USD VAT 107.38 USD ( 10 % ( CIF + CD+ คำร้อง) รวม = 181.18 USD หรือ ภาระภาษีเท่ากับร้อยละ 18.118 ของมูลค่านำเข้า

  ( ค ) นำเข้าน้ำมันก๊าด มูลค่า CIF 1,000 USD / ton หรือ 1,230 ลิตร อากรนำเข้าอัตราร้อยละ 7 และสรรพสามิตร้อยละ 10 ภาระภาษีนำเข้าประกอบด้วย CD 70 USD ST 107 USD (10 %(CIF + CD) คำร้อง 3.8 USD และ VAT 118.08 USD ( 10 % (CIF + CD+ST+ คำร้อง) รวม = 298.88 USD หรือ ภาระภาษีเท่ากับร้อยละ 29.888 ของมูลค่านำเข้า

  ( ง ) นำเข้าน้ำมันดีเซล มูลค่า CIF 1,000 USD / ton หรือ 1,190 ลิตร หรือราคาลิตรละ 0.840 USD อากรนำเข้าอัตราร้อยละ 15 อาการเพิ่ม 0.04 USD ต่อ ลิตร และสรรพสามิตร้อยละ 4.35 ภาระภาษีนำเข้าประกอบด้วย CD 0.126 USD / ลิตร , AT 0.04 USD , ST 0.044 USD/ลิตร (4.35 %(CIF+ CD + AT) คำร้อง 0.030 USD/ลิตร และ VAT 0.108 USD ( 10 % (CIF + CD+AT+ST+ คำร้อง) รวม = 0.348 USD/ลิตร หรือ ภาระภาษีเท่ากับร้อยละ 41.4 ของราคานำเข้า

  ( จ ) นำเข้าน้ำมันเบนซิน มูลค่า CIF 1,000 USD / ton หรือ 1,390 ลิตร หรือราคาลิตรละ 0.720 USD อากรนำเข้าอัตราร้อยละ 35 อากรเพิ่ม 0.02 USD ต่อลิตร และสรรพสามิตร้อยละ 33.33 ภาระภาษีนำเข้าประกอบด้วย CD 0.262 USD / ลิตร , AT 0.020 USD/ลิตร , ST 0.333 USD/ ลิตร (33.33 %(CIF+ CD + AT) คำร้อง 0.027 USD/ลิตร และ VAT 0.136 USD/ลิตร ( 10 % (CIF + CD+AT+ST+ คำร้อง) รวม = 0.778 USD/ลิตร หรือ ภาระภาษีเท่ากับร้อยละ 108.06 ของราคานำเข้า

  ทั้งนี้ สินค้านำเข้าทุกรายการที่มีมูลค่า invoice เกิน 4,000.00 USD จะต้องให้ บริษัท SGS ประเมินราคาก่อน เพื่อผลของการเก็บภาษีนำเข้า โดยบริษัท SGS จะคิดค่าธรรมเนียมบริการนี้ในอัตราร้อยละ 0.8 ของมูลค่า FOB

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) รัฐบาลกัมพูชา เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขาย สินค้าและการให้บริการรวมทั้งการนำเข้าซึ่งสินค้าทุกรายการในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าที่มีการซื้อขาย ยกเว้นกรณีการซื้อขายที่ดินและเงินตรา ของใช้ทางการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ กับกิจการที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ได้แก่ บริการไปรษณีย์สาธารณะ , บริการของโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา และทำฟัน รวมทั้งการขายสินค้าเพื่อการบริการดังกล่าว , การบริการขนส่งผู้โดยสารที่รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมด , บริการประกันภัย , บริการทางการเงินเบื้องต้นตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง , การนำเข้าของใช้ส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้าและมีมูลค่าไม่เกินตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง , และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่ไม่แสวงหากำไรและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
 • ภาษีเงินได้

  (ก) จากผลประกอบการของธุรกิจ ( Tax on Profit ) รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกิจเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบเหมาจ่าย (Estimated Regime) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบการโดยบุคคลธรรมดา เสียภาษีในอัตราก้าวหน้าร้อยละ 0 – 20 ของเงินได้สุทธิ กับแบบที่จ่ายภาษีตามผลประกอบการจริงในระบบบัญชีงบดุล ( Real regime ) ซึ่งเรียกเก็บจากนิติบุคคลทั่วไปในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ยกเว้น ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกิจการที่รับสัมปทานขุดเจาะก๊าซและน้ำมันดิบที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

  ทั้งนี้ ในการเก็บภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกิจ รัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดภาระภาษีขั้นต่ำซึ่งเปรียบเสมือนภาษีล่วงหน้าไว้ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดขายรวมภาษีทุกประเภทยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องชำระเป็นรายเดือน หากสิ้นงวดบัญชีปีภาษีแล้ว ภาระภาษีจากกำไรสุทธิที่ต้องจ่ายเมื่อสิ้นงวดมากกว่าภาษีขั้นต่ำตามยอดขายที่ชำระไว้แล้ว ก็ให้ชำระส่วนที่ขาดอยู่ หากชำระไว้เกินให้ถือเป็นภาษีขั้นต่ำ

  (ข) ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะได้รับการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0 และ/หรือร้อยละ 9 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ขึ้นกับการพิจารณาของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ( Council for Development of Cambodia ; CDC )

  (ค) เงินปันผล ต้องเสียภาษีจากเงินได้ที่เป็นเงินปันผลตามอัตรา ดังนี้ - ร้อยละ 20 ของเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ชำระภาษีกำไรอัตราร้อยละ 0 - ร้อยละ 12.09 (11 ใน 91 ) ของเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ชำระภาษีกำไรอัตราร้อยละ 9 - ร้อยละ 0 ของเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ชำระภาษีกำไรอัตราร้อยละ 20 ไว้แล้ว

  ( ง ) การหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละของมูลค่าเงินหรือสิ่งของที่ได้จ่ายดังนี้

  ผู้รับซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ( พำนักในประเทศ > 182 วันในรอบ 12 เดือนของปีภาษี ) ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้ อัตราร้อยละ 15

  – สำหรับค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่บุคคลธรรมดา รวมถึงค่าจัดการ ค่าปรึกษา และบริการอื่น

  – สำหรับค่า Royalty , ค่าใช้สิทธิในการทำเหมือง และดอกเบี้ยจ่ายแก่ผู้รับซึ่งไม่ใช่ธนาคารหรือ สถาบันออมทรัพย์ในประเทศ อัตราร้อยละ 10

  – สำหรับค่าเช่าสังหาและอสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 6

  – สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันออมทรัพย์ในประเทศจ่ายแก่บัญชีเงินฝากประจำ อัตราร้อยละ 4

  – สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันออมทรัพย์ฯ จ่ายแก่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

หากผู้รับไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ให้ผู้จ่ายหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าดอกเบี้ย โรแยลตี้ ค่าเช่า และค่าใช้ทรัพย์สิน รวมทั้งค่าบริการในการจัดการหรือค่าเทคนิคตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ของที่จ่าย และอัตราร้อยละ 20 สำหรับเงินได้ประเภทเงินเดือน

 • ภาษีสรรพสามิต หรือ the Specific Tax on Certain Merchandise and Services ( Specific tax ) มีหลายอัตราขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและบริการ และในอนาคตนับแต่ต้นปี 2007 ผู้ประกอบการให้ที่พักแรมมีภาระต้องชำระภาษี Accommodation Tax ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขาย
 • อื่นๆ ได้แก่ภาษีจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ฯลฯ

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
ข้อมูลทั่วไปประเทศกัมพูชา
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา
ระบบภาษีของกัมพูชา
การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
การสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรของกัมพูชา
The Brief History of Cambodia Monarchy
สงครามกัมพูชา (1979-1991)
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งรักทั้งชัง
การแต่งกายกัมพูชา
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้