ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

กัมพูชา (Cambodia)

การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา

เพื่อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่จะให้สิทธิประโยชน์และความมั่นใจแก่นักลงทุนที่จะถือครองสิทธิในทรัพย์สินต่างๆ (ยกเว้นกรรมสิทธิที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือครองได้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาเท่านั้น ต่างด้าวสามารถใช้สิทธิโดยการเช่า หรือสัมปทาน) และให้หลักประกันว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการปฏิบัติเท่าเที่ยมกับคนในชาติและจะไม่ถูกบังคับจากนโยบายกำหนดราคาสินค้าและบริการหากมีการใช้บังคับ รวมทั้ง สามารถซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเพื่อชำระสินค้าหรือจ่ายกำไรตามระบบธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนากัมพูชา หรือ CDC ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฮุน เซน เป็นประธานร่วมกับสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ จะเป็นผู้พิจารณาในระดับนโยบายเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุน และการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมีคณะทำงานคือ The Cambodian Investment Board ; CIB ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ในลักษณะเป็น One stop service กล่าวคือ จะตอบรับหรือปฏิเสธการให้ความเห็นชอบในหลักการภายใน 3 วันทำการ และจะพิจารณาให้การส่งเสริมภายใน 28 วันทำการ ( หากเอกสารสมบูรณ์ ) และให้ถือวันที่ CDC ออกเอกสารรับรอง Final Registration Certificate เป็นวันเริ่มต้นของการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

  • ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา Trigger period + 3 + Priority period ปี (Trigger period สูงสุดได้แก่ ปีแรกที่มีกำไร หรือ 3 ปีหลังจากที่โครงการมีรายรับ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน )
  • ลดอัตราภาษีเงินได้เหลือ ร้อยละ 9 อีกระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากการยกเว้นภาษี
  • ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างสำหรับการผลิต ทดแทนการนำเข้า (หากเลิกโครงการก่อนครบ 5 ปีนับแต่นำเข้า ต้องเสียอากรตามค่า เครื่องจักรฯ สำหรับส่วนที่ยังตัดค่าเสื่อมไม่หมด)
  • ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและส่วนประกอบ สำหรับโครงการผลิตเพื่อส่งออก และโครงการผลิตสินค้าสนับสนุนต่อเนื่อง
  • รับอนุญาตให้นำที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากรัฐหรือเช่าจากเอกชนไปเป็นหลักประกันเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือเช่า ยกเว้นที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
  • รับอนุญาตให้จ้างและนำคนต่างด้าว คู่สมรสและบุตรเข้ามาอยู่และทำงาน
  • สามารถซื้อและส่งออกเงินตรากลับประเทศได้ทั้งระหว่างและหลังเลิกโครงการ

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมฯ เป็นสิทธิเฉพาะ ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น ยกเว้นการผนวกหรือควบรวมกิจการที่ได้รับอนุญาตจาก CDC และข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจการที่ต้องห้ามและที่สามารถขอรับการส่งเสริม รวมทั้งวงเงินลงทุนขั้นต่ำ

คุณสมบัติของผู้ขอ

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ สามารถขอรับการส่งเสริม โดยจัดตั้งเป็นองค์กรธุรกิจที่ใช้ทุนท้องถิ่นหรือต่างชาติทั้งหมด หรือจะเป็นการร่วมทุนก็ได้ ทั้งนี้ กัมพูชา จำแนกกิจการร่วมทุนเป็น 2 ลักษณะ คือ หากเป็นการร่วมทุนของนักลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ไม่ว่าจะมีภาครัฐร่วมด้วยหรือไม่ และมีการก่อตั้งเป็นองค์กรใหม่แยกจากเดิม เรียกเป็น การร่วมทุน ( Joint Venture ; JV ) ส่วนการร่วมทุนที่เป็นการรับสัญญาดำเนินการจากเจ้าของสิทธิ แล้วนำผลกำไรมาแบ่งปันกัน โดยเฉพาะการรับสัญญาจากหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ได้มีการตั้งองค์กรธุรกิจใหม่แยกจากเดิม เรียกว่า สัญญาร่วมมือทางธุรกิจ ( Business Cooperation Contract ; BCC )

หากนักลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรือรับสัมปทานจากภาครัฐในการดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเสนอเป็นโครงการ Build-Own-Transfer (B.O.T) หรือ Build-Own-Operate-Transfer (B.O.O.T) หรือ Build-Own-Operate (B.O.O) หรือ Build-Lease-Transfer (B.L.T) ก็รับการส่งเสริมได้

การขอรับการส่งเสริม

ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับองค์กร รายละเอียดโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนการผลิต เทคนิคการผลิต การตลาด สัดส่วนการนำเข้า การส่งออกและการจำหน่ายในตลาดในประเทศ บุคลากรและการจัดการ แผนการเงิน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกิจการที่วงเงินลงทุนไม่ถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถยื่นคำขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตั้งโครงการได้

ค่าธรรมเนียม

คำขอละ 7 ล้านเรียล (ประมาณ 70,000 บาท)

การเพิกถอนการส่งเสริม CDC

สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการส่งเสริมทั้งหมด หรือบางส่วน หาก

( 1 ) ไม่ดำเนินการโครงการตามเวลาที่ระบุ โดยเฉพาะไม่ดำเนินการใดๆ ในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ได้รับการส่งเสริม
( 2 ) ระดมทุนได้ไม่ถึงร้อยละ 25 ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับความเห็นชอบ
( 3 ) มีทุนชำระแล้วไม่ครบตามที่กำหนดภายใน 3 ปีนับแต่จัดตั้ง
( 4 ) มีการเปลี่ยนแปลงหลักการของโครงการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
( 5 ) ฝ่าฝืนกฏ ระเบียบของทางราชการอย่างร้ายแรง

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
ข้อมูลทั่วไปประเทศกัมพูชา
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา
ระบบภาษีของกัมพูชา
การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
การสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรของกัมพูชา
The Brief History of Cambodia Monarchy
สงครามกัมพูชา (1979-1991)
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งรักทั้งชัง
การแต่งกายกัมพูชา
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้