ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

กัมพูชา (Cambodia)

The Brief History of Cambodia Monarchy

หนังสือ Who is Who in Cambodia ฉบับปี 2005 หน้า 144 – 161 ได้จัดพิมพ์บทความลำดับการสืบราชวงศ์ในกัมพูชา นับแต่ปี ค.ศ. 802 ถึงปัจจุบัน โดยมีการกล่าวถึงปราสาท และหรือโบราณสถานที่กษัตริย์แต่ละพระองค์ ได้สร้างไว้ ได้ค่อนข้างกระชับ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาชมปราสาทต่างๆ ในประเทศกัมพูชา จะได้รับรู้ถึงความเป็นมาคร่าว ๆ ของปราสาท และไว้เป็นข้อสังเกตในการพิจารณาถึงความเก่าแก่ และความแตกต่างของปราสาทแต่ละแห่ง จึงถอดความเฉพาะช่วงก่อน จนถึงการล่มลงของอาณาจักรพระนคร หรือประมาณปี ค.ศ. 1500 มาเป็นภาคผนวก โดยชื่อหรือคำที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของคนไทย จะแสดงเป็น ( อักษรตัวเอียงภายในวงเล็บ ) ดังนี้

การสืบค้นทางประวัติศาสตร์ย้อนไปพบว่า เมื่อ 6,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีคนเข้ามาหากินบนแผ่นดินที่ตั้งประเทศกัมพูชาในปัจจุบันอยู่ก่อนแล้ว และในราว 4,300 ปีก่อนคริสต์ศักราช พบการตั้งชุมชนโดยอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณ Laang Spean ทางตะวันตกเฉียงเหนือของพระตะบอง ต่อมาอีกประมาณ 2,300 ปี จึงเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์ ทำการเพาะปลูกในแถบตอนกลางของประเทศ แล้วมารู้จักการทำโลหะสัมฤทธิ์ ( ทองแดงผสมดีบุก ) และเหล็ก ในราว 1,500 และ 500 ปีก่อนคริสต์ศักราชตามลำดับ

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 เส้นทางการค้าทางบกระหว่างอินเดีย กับจีน ถูกปิดกั้นลงจากสงครามระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่บนเส้นทาง ทำให้มีการเปิดเส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างดินแดนทั้งสอง เรือสินค้าได้มาขึ้นฝั่งที่ Oc Eo ( O Keo ) ดินแดน Funan ( ฟูนัน ) ซึ่งอยู่ตอนเหนือของอ่าวไทย ( ประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน ) พบว่าแผ่นดินดังกล่าวมีประชาชนชาวขแมร์ ผิวเข้ม ผมหยัก อาศัยอยู่ก่อนแล้ว

 || หน้าถัดไป >>

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
ข้อมูลทั่วไปประเทศกัมพูชา
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา
ระบบภาษีของกัมพูชา
การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
การสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรของกัมพูชา
The Brief History of Cambodia Monarchy
สงครามกัมพูชา (1979-1991)
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งรักทั้งชัง
การแต่งกายกัมพูชา
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้