Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>


ประชาคมอาเซียน

อินโดนีเซีย (Indonesia)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซียเป็นรัฐหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะ ขนาดต่างๆ มากกว่า 17,508 เกาะ ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพาน เชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซียสามารถ ควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่อง แคบที่สำคัญต่างๆ เช่นช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่อง- แคบล็อมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ประชากรทั้งหมดประมาณ 226 ล้านคน มีค่า GDP 837.74 พันล้านดอลลาร์- สหรัฐ

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสำคัญประกอบด้วย น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรประมง จำนวนมากอีกด้วย

อินโดนีเซียมีความยาวชายฝั่งทะเล 81,000 กิโลเมตร ซึ่งภายหลังจากที่อินโดนีเซียประกาศเขต เศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเล ทำให้อินโดนีเซียมีพื้นที่ทางทะเลมากถึง 5.8 ล้านตารางกิโลเมตร มีผลผลิต สูงถึง 6.4 ล้านตัน สัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาหน้าดิน หมึก ปลาทูน่าท้องแถบ ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน กุ้งมังกร ปลาผิวน้ำขนาดเล็ก และสาหร่ายทะเล เป็นต้น พื้นที่ทำการประมงที่ สำคัญในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของอินโดนีเซีย สำหรับปลาหน้าดิน ได้แก่ บริเวณหมู่เกาะนาทูน่าในทะเลจีนใต้ และในทะเลอาราฟูร่า ส่วนการ ประมงปลาผิวน้ำขนาดใหญ่ทำกันแพร่หลายในบริเวณทะเลสุลาเวลี และ มหาสมุทรแปซิฟิก และในมหาสมุทรอินเดีย

อินโดนีเซียมีเรือประมง 7.3 แสนลำในปี 2547 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการพัฒนา ด้านเครื่องยนต์ที่มีมากขึ้น มีการจัดการประมงโดยใช้มาตรการการให้โควต้าโดยอ้างอิงจากจำนวนที่สามารถ จับได้ คิดจาก 80 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่คาดการไว้ โดยประมาณผลผลิตที่อนุญาตให้จับได้อยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านตันต่อปี และมีการบังคับใช้ใน 9 แหล่งทำการประมงของประเทศ ในปี 2547 คิดผลผลิตทางการ ประมงเป็นสัดส่วนประมาณ 2.4 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของทั้งประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of Indonesia)

การประมงไทยในอินโดนีเซีย

รูปแบบการเข้าทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย เปิดโอกาสให้เรือประมงไทยเข้าไปได้ 3 ลักษณะ คือ
1) การลงทุนร่วม (joint venture)
2) การเช่าซื้อเรือประมง (purchase on installment) และ
3) การให้สัมปทาน การทำประมง (licensing) โดยเงื่อนไขการให้สัมปทานจะขี้นอยู่กับปริมาณทรัพยากรที่มีในเขตเศรษฐกิจ- จำเพาะและต้องมีข้อตกลงระหว่างรัฐทั้งสอง

การลงทุนร่วม (Joint Venture)
การทำประมงในอินโดนีเซียสามารถดำเนินการได้ ภายใต้กรอบการลงทุนร่วม โดยให้ผู้ประกอบการไทยร่วมกับ ผู้ประกอบการอินโดนีเซียยื่นจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมทุน (อินโดนีเซีย) ตามกฎหมายการลงทุนสำหรับคนต่างชาติ เพื่อ ประกอบธุรกิจด้านการประมง โดยบริษัทไทยสามารถใช้ เรือประมงเป็นทุนในการร่วมจดทะเบียน

ขณะนี้ได้มีเรือประมงไทยทำการประมงภายใต้ความร่วมมือรัฐต่อรัฐในรูปแบบสัมปทานประมงแล้ว จำนวน 315 ลำ เป็นเรืออวนลาก 304 ลำ และเรืออวนลอย 11 ลำ อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มในอีก 3-5 ปี ที่ทาง อินโดนีเซียอาจยกเลิกระบบการให้สัมปทานกับเรือต่างชาติ และหันมาใช้การลงทุนร่วมเป็นหลัก เพื่อ ส่งเสริมการผลิต และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยจึงควรปรับตัวในทิศทาง ดังกล่าวด้วย

สัมปทานประมง (Licensing)
ในเดือนกรกฎาคม 2545 มีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการประมงไทย-อินโดนีเซีย ผลจากการประชุมทำให้ประเทศไทย ได้รับสัมปทานประมงในบริเวณทะเลจีนใต้ให้แก่เรือประมง เรือไม้ ขนาด 60-150 ตันกรอส หรือเรือประมงเหล็กขนาด 100-400 ตันกรอส รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ตันกรอส โดยเงื่อนไขในทางปฏิบัติในการที่ เรือประมงไทยจะเข้าไปทำการประมงในอินโดนีเซียที่สำคัญ คือ ต้องผ่านการตรวจสอบและออกหนังสือ รับรองโดยกรมประมงไทยก่อน อินโดนีเซียถึงจะรับพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐต่อรัฐมีส่วนในการควบคุมเรือประมงร่วมกัน และได้มีการ เพิ่มเติมประเภทเครื่องมืออวนลอย อวนลาก 4,000 และ 16,900 ตันกรอส ในทะเลจีนใต้ และทะเลอาราฟูร่า ตามลำดับ อวนลอย 2,130 ตันกรอส เฉพาะในทะเลอาราฟูร่า อวนลอย 1,720 ตันกรอส เฉพาะในทะเลจีนใต้ ได้ในปี 2546

เมื่อปี 2544 ได้มีการประชุมสภารัฐมนตรีของสมาคมความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOR-ARC) ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน ผลการประชุมเรื่องการประมงคือ ไทยได้ขอให้อินโดนีเซียผ่อนผันกฎระเบียบ ที่กำหนดให้ใช้เรือเหล็กสำหรับเรือประมงต่างชาติ ที่จะเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียแก่ เรือประมงไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้ และแจ้งให้ฝ่ายอินโดนีเซียทราบว่า ฝ่ายไทยจะขึ้นทะเบียน เรือประมงของไทยทั้งหมดและจะคอยติดตามการทำประมงของเรือดังกล่าวด้วย ฝ่ายอินโดนีเซียเสนอให้มี การทำการค้าต่างตอบแทนเหมือนเช่นกรณีการซื้อเครื่องบิน 2 ลำของอินโดนีเซียแลกกับการซื้อข้าวจากไทย ในอดีต ซึ่งฝ่ายไทยแจ้งว่าจะหารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ล่าสุดนี้( 20 มิถุนายน 2550) รัฐบาลอินโดนีเซียได้ยกเลิก ระบบการออกใบอนุญาตทำประมง(ใบอนุญาตจับปลา) และมีการ บังคับใช้กฎหมายประมงระบบบูรณาการ (Integrated Fisheries) ซึ่ง เป็นระบบการร่วมทุนกับอินโดนีเซีย ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 โดยเจ้าของเรือประมงไทยจะต้องโอนเรือประมง ไปเป็นทุนร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการในอินโดนีเซียหรือบริษัท ผู้ประกอบการธุรกิจประมงในอินโดนีเซียเช่าเรือประมงไทยไปทำประมงในอินโดนีเซียเท่านั้น

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ข้อมูลทั่วไปอินโดนีเซีย
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
ขนบธรรมเนียมประเพณี
การเมืองและการปกครอง
เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย
อักษรโบราณของอินโดนีเซีย
การแต่งกายอินโดนีเซีย

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com