ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

ประเทศลาว (Laos)

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศลาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง (จังหวัด) และอีกหนึ่งเขตการปกครองพิเศษ คือ

 1. นครหลวงเวียงจันทน์ (กำแพงเวียงจันทน์) เป็นเขตการปกครองพิเศษคล้ายกรุงเทพฯ
 2. แขวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงคือ โพนโหง
 3. แขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงคือ หลวงพระบาง
 4. แขวงหลวงน้ำทา เมืองหลวงคือ หลวงน้ำทา
 5. แขวงอุดมไชย เมืองหลวงคือ เมืองไชยหรืออุดมไซ
 6. แขวงบ่อแก้ว เมืองหลวงคือ ห้วยซาย
 7. แขวงพงสาลี เมืองหลวงคือ พงสาลี
 8. แขวงหัวพัน เมืองหลวงคือ ซำเหนือ
 9. แขวงเชียงขวาง เมืองหลวงคือ โพนสะหวัน
 10. แขวงไชยบุรี เมืองหลวงคือ เมืองไชยบุรี
 11. แขวงบอลิคำไซ เมืองหลวงคือ เมืองปากซัน
 12. แขวงคำม่วน เมืองหลวงคือ เมืองท่าแขก
 13. แขวงสะหวันนะเขต เมืองหลวงคือ เมืองไกสอนพมวิหาน
 14. แขวงสาละวัน เมืองหลวงคือ เมืองสาละวัน
 15. แขวงอัดตะปือ เมืองสามักคีไซ
 16. แขวงจำปาสัก เมืองปากเซ
 17. แขวงเซกอง เมือง ละมาม

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีการยุบเขตพิเศษไซสมบูน อย่างเป็นทางการ ตามดำรัสนายกรัฐมนตรี (คำสั่งนายกรัฐมนตรี) เลขที่ 10/ ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 โดยเมืองท่าโทมถูกรวมกับแขวงเชียงขวาง และเมืองไซสมบูนถูกรวมกับแขวงเวียงจันทน์

- นครเวียงจันทน์
- แขวงคำม่วน
- แขวงพงสาลี
- แขวงหัวพัน
- แขวงบ่อแก้ว
- แขวงหลวงน้ำทา
- แขวงไชยบุรี
- แขวงอุดมไชย
- แขวงจำปาสัก ปากเซ
- แขวงบอลิคำไซ
- สะหวันนะเขต
- แขวงสาละวัน
- แขวงเซกอง
- แขวงอัตตะปือ
- เมืองคูน
- แขวงหลวงพระบาง

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลาว
การแบ่งเขตการปกครอง
ภาษากฎหมายโบราณลาว
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
การแต่งกายลาว
สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้