ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>


ประชาคมอาเซียน

ลาว (Laos)

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

หลังจากที่ลาวได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม ในปี พ.ศ. 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวจะ เป็นไปในลักษณะลาวหวาดระแวงไทย เนื่องจากปัญหาหลายๆ อย่างเช่น ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมือง ปัญหาการปักปันเขตแดน ซึ่งมีความยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร ทั้งทางบกและทางน้ำ และปัญหาขบวนการต่อต้าน รัฐบาลลาว (ขตล.) ซึ่งลาวเรียกว่า “คนบ่ดี” ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 มี นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนบางส่วนไม่พอใจ จึงได้รวมกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลลาว มีการสนับสนุนจากชาวลาวที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศ การปฏิบัติของ ขตล. เกิดขึ้น ในชายแดนไทย เมื่อถูกทางการลาวปราบปราม จึงทำให้ลาวหวาดระแวงในท่าทีของไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการยุติการเผชิญหน้า ด้วยกำลังทหาร ในกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดน กรณีบ้านร่มเกล้าปลายปี พ.ศ. 2530 ถึงต้นปี พ.ศ. 2531 และการ ประกาศนโยบาย “เปลี่ยนอินโดจีนจากสนามรบมาเป็นสนามการค้า” ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้นำ ทั้งสองฝ่ายพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำในทุกระดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2537 ภายหลังทรง เป็นประธานร่วมกับ นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว ในพิธีประสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 27 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกันทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งกลไกต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ แนวทางความร่วมมือ และเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ คณะกรรมการร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว เพื่อหารือ และแก้ไขในปัญหาอุปสรรคทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ การค้า วิชาการ และวัฒนธรรม คณะกรรมการความ ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – ลาว เพื่อพิจารณาการ สำรวจและจัดทำหลักเขต ตลอดแนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันสามารถสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกแล้วเป็นระยะเส้น เขตแดนประมาณ 450.9 กิโลเมตร จาก 702 กิโลเมตร คณะกรรมการร่วมการค้าไทย-ลาว เพื่อหารือและแก้ปัญหาและ อุปสรรคทางการค้าของทั้งสองประเทศ การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหา ในระดับท้องถิ่นเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามเป็นปัญหาระดับชาตินอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสมาคมไทย-ลาว และ สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนในด้านต่างๆด้วย ในด้านการค้า ไทยเป็นประเทศที่ลาวนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าที่สุด โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า สินค้าออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ยานพาหนะ เชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสินค้าเข้าที่ สำคัญจากลาว ได้แก่ ไม้ ไม้แปรรูป สัตว์นำ้ และปศุสัตว์ สินแร่สินค้าเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศลาวมากที่สุด สาขาที่ลงทุนมาก ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า การขนส่ง และ โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไทยได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ลาวในลักษณะทุนการศึกษา ดูงานในด้านการเกษตร สาธารณสุข ศึกษา ยุติธรรม ตลอดจนด้านสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ทั้งนีเ้พื่อเป็นการช่วยเหลือลาวให้มีระดับการพัฒนาประเทศที่ ใกล้เคียงกับไทยเพื่อเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของไทย คงไม่มีประเทศใดที่จะใกล้เคียงกับไทยมากไปกว่าประเทศลาวว่าที่จริงแล้ว ชาวไทยและชาวลาวก็คือชนชาติเดียวกัน มีบรรพบุรุษทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน นอกจากนั้น ชาวไทยและชาวลาวยังสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่ ด้วยภาษาของตนเอง ซึ่งเป็นภาษาร่วม ตระกูลเดียวกัน

ความใกล้ชิดที่กล่าวถึงข้างต้นนี้อาจห่างเหินกันออกไปบ้าง เนื่องจากทั้งไทยและลาวต่างมีพัฒนาการทาง การเมืองและเศรษฐกิจต่างกันออกไปในช่วงหนึ่ง แต่มาบัดนี้ทั้งสองประเทศได้ตระหนักว่า วัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกันสามารถ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ไทยและลาวพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกันได้ โดยที่แต่ละประเทศ ยังสามารถคงความแตกต่างที่แต่ละ ฝ่ายประสงค์จะรักษาไว้ต่อไป ทั้งนีเ้ราชาวไทยต้องตระหนักว่า แม้ประเทศลาวอาจจะมีความเจริญทางวัตถุน้อยกว่าไทย แต่ชาวลาวก็มีความภูมิใจในวิถีชีวิตของเขา และไม่ต้องการที่จะลอกเลี่ยน การพัฒนาในรูปแบบที่ไทยเป็นทุกประการ เนื่องจาดพวกเขาตระหนักถึงผลเสียที่เกิดตามมาหลายๆ อย่าง เช่นปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ ความ ไม่ปลอดภัยทางสังคม ความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรม ฯลฯ

นอกจานี้พวกเราชาวไทยยังต้องตระหนักว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ใช่แต่ฝ่ายลาวเท่านั้น ที่ต้องพึ่งพา ไทย แต่ฝ่ายไทยเองก็ต้องพึ่งพาลาวในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งทรัพยากร เช่นไฟฟ้า ถ่านหิน นำ้ เป็นต้น ดังนั้น ในความสัมพันธ์ต่อกัน เราชาวไทยจึงไม่ควรทึกทักเอาง่ายๆ ว่า ความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมจะทำให้ชาวลาว ทำทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับชาวไทยต้องการ ตรงกันข้าม เราชาวไทยต้องทำความเข้าใจต่อความรู้สึกของชาวลาว รวมทั้ง ต้องสนใจเรียนรู้สิ่งที่ทำให้ลาวแตกต่างไปจากไทยในทางความคิดและความรู้สึกด้วย

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลาว
การแบ่งเขตการปกครอง
ภาษากฎหมายโบราณลาว
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
การแต่งกายลาว

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-