ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

ประเทศลาว (Laos)

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

หลังจากที่ลาวได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม ในปี พ.ศ. 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวจะ เป็นไปในลักษณะลาวหวาดระแวงไทย เนื่องจากปัญหาหลายๆ อย่างเช่น ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมือง ปัญหาการปักปันเขตแดน ซึ่งมีความยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร ทั้งทางบกและทางน้ำ และปัญหาขบวนการต่อต้าน รัฐบาลลาว (ขตล.) ซึ่งลาวเรียกว่า “คนบ่ดี” ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 มี นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนบางส่วนไม่พอใจ จึงได้รวมกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลลาว มีการสนับสนุนจากชาวลาวที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศ การปฏิบัติของ ขตล. เกิดขึ้น ในชายแดนไทย เมื่อถูกทางการลาวปราบปราม จึงทำให้ลาวหวาดระแวงในท่าทีของไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการยุติการเผชิญหน้า ด้วยกำลังทหาร ในกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดน กรณีบ้านร่มเกล้าปลายปี พ.ศ. 2530 ถึงต้นปี พ.ศ. 2531 และการ ประกาศนโยบาย “เปลี่ยนอินโดจีนจากสนามรบมาเป็นสนามการค้า” ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้นำ ทั้งสองฝ่ายพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำในทุกระดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2537 ภายหลังทรง เป็นประธานร่วมกับ นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว ในพิธีประสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 27 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกันทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งกลไกต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ แนวทางความร่วมมือ และเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ คณะกรรมการร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว เพื่อหารือ และแก้ไขในปัญหาอุปสรรคทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ การค้า วิชาการ และวัฒนธรรม คณะกรรมการความ ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – ลาว เพื่อพิจารณาการ สำรวจและจัดทำหลักเขต ตลอดแนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันสามารถสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกแล้วเป็นระยะเส้น เขตแดนประมาณ 450.9 กิโลเมตร จาก 702 กิโลเมตร คณะกรรมการร่วมการค้าไทย-ลาว เพื่อหารือและแก้ปัญหาและ อุปสรรคทางการค้าของทั้งสองประเทศ การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหา ในระดับท้องถิ่นเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามเป็นปัญหาระดับชาตินอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสมาคมไทย-ลาว และ สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนในด้านต่างๆด้วย ในด้านการค้า ไทยเป็นประเทศที่ลาวนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าที่สุด โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า สินค้าออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ยานพาหนะ เชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสินค้าเข้าที่ สำคัญจากลาว ได้แก่ ไม้ ไม้แปรรูป สัตว์น้ำและปศุสัตว์ สินแร่สินค้าเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศลาวมากที่สุด สาขาที่ลงทุนมาก ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า การขนส่ง และ โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 || หน้าถัดไป >>

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลาว
การแบ่งเขตการปกครอง
ภาษากฎหมายโบราณลาว
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
การแต่งกายลาว
สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้