ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

มาเลเซีย (Malaysia)

ข้อมูลการค้าไทย-มาเลเซีย

ความสัมพันธ์ทางการค้า

  1. ภาครัฐบาล - ความตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-มาเลเซีย ลงนามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2530 มีการประชุมไปแล้ว 8 ครั้ง ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2542 ที่กรุงเทพฯ
    - ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะให้มีการจัดทำข้อตกลงทางการค้า ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าว
  2. ภาคเอกชน - ยังไม่มีความตกลงระหว่างกัน

การค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย

  1. การค้ารวม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2538-2542) การค้ารวมระหว่างไทยกับมาเลเซียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 4,908.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2542 ไทย-มาเลเซีย มีมูลค่าการค้ารวม 4,613.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในระยะ 3 เดือนแรกของปี 2543 สองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวมแล้ว 1,381.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
  2. การส่งออก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2538-2542) ไทยส่งสินค้าออกไปมาเลเซียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2,003.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2542 ไทยส่งสินค้าออกไปมาเลเซียมูลค่า 2,124.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในระยะ 3 เดือนแรกของปี 2543 ไทยส่งสินค้าออกไปมาเลเซียแล้วมูลค่า 662.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.9 จากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ แผง วงจรไฟฟ้า ยางพารา เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
  3. การนำเข้า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไทยนำสินค้าเข้าจากมาเลเซียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2,905.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2542 ไทยนำสินค้าเข้าจากมาเลเซียมูลค่า 2,489.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในระยะ 3 เดือนแรกของปี 2543 ไทยนำสินค้าเข้าจากมาเลเซียแล้วมูลค่า 718.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หลอดภาพโทรทัศน์ น้ำมันดิบ เป็นต้น
  4. ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้ามาเลเซียมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ 902.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2542 ไทยขาดดุลการค้ามาเลเซีย 364.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในระยะ 3 เดือนแรกของปี 2543 ไทยขาดดุลการค้ามาเลเซียแล้ว 56.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

|| หน้าถัดไป >>

ที่มา : กลุ่มงานอาเซียน สำนักงานเจรจาการค้าทวิภาคี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ มิถุนายน 2543 http://www.moc.go.th/thai/dbe/

สหพันธรัฐมาเลเซีย
ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งประเทศ
การเมืองการปกครอง
รู้จักมาเลเซีย
พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลการค้าไทย-มาเลเซีย
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
ชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใต้ของไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน
การแต่งกายมาเลเซีย
การประมงไทยในมาเลเซีย

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้