Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>


ประชาคมอาเซียน

มาเลเซีย (Malaysia)

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ซึ่งต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน โครงการนี้เริ่มต้นในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2536 โดยทั้ง 3 ประเทศเห็นชอบให้ขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ให้ศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ

ลักษณะความร่วมมือ
เป็นความร่วมมือที่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่เป็นความร่วมมือเฉพาะเขตที่กำหนดขึ้นและมีจุดเด่นคือ เอกชนจะเป็นผู้ระบุความต้องการและให้รัฐบาลให้การสนับสนุนตามความต้องการของเอกชน

สาระสำคัญของโครงการ

 1. พื้นที่ ประกอบด้วยภาคเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย (อาเชห์ สุมาตราเหนือและตะวันตก) 4 รัฐตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย (เคดาห์ เปอร์ลิส เปรัก และปีนัง)และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล)
 2. เป้าหมาย เพื่อเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง 3 ประเทศโดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต การลงทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 3. สาขาความร่วมมือมี 10 สาขาหลัก คือ (3.1) คมนาคมขนส่งทางบกและทางน้ำ (3.2) พลังงาน (3.3) เกษตรและประมง (3.4) อุตสาหกรรม (3.5) ท่องเที่ยว (3.6) การค้า (3.7) การลงทุนและการเงิน (3.8)พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงาน (3.9) คมนาคมขนส่งทางอากาศ (3.10) สื่อสารโทรคมนาคม
 4. กลไกติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง 3 ประเทศเป็นรายสาขา และมีการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ปีละ 1 ครั้ง โดยผลัดกันเป็นประเทศเจ้าภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการความร่วมมือ IMT-GT จะเป็นประโยชน์ต่อประทศไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อเสริมสร้างและขยายเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและบริการในพื้นที่ความร่วมมือดังกล่าว

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

 1. ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับสภาธุรกิจร่วมสามฝ่ายไปแล้วรวม 7 ครั้ง
 2. ความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องทางการค้าได้แก่
  - การขยายเวลาเปิดด่านออกไปอีก 3 ชั่วโมง จำนวน 3 ด่าน คือ ด่านสะเดา ปาดังเบซาร์ และสุไหงโกลก
  - การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายประทับตราปิดผนึกผ่านด่านสะเดาโดยไม่เปิดตรวจ
  - จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2540 ณ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของไทยให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีในระหว่างประเทศสมาชิกในกรอบ IMT-GT ต่อไปและที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ให้ความเห็นชอบ

ผลการประชุมไตรภาคีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

การประชุมไตรภาคีครั้งที่ 7

ผลการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 7 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน 2540 ณ ประเทศมาเลเซีย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้ - ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task Force) สามฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป โดยสรุปคือ

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน
- พิจารณาความเป็นไปได้ในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับระบบการชำระเงินโดยไม่อิงเงินเหรียญสหรัฐฯ ระหว่าง 3 ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย
- ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ในเดือนพฤศจิกายน 2541 ขณะนี้ได้เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 1-3 มีนาคม 2543

การประชุมไตรภาคีครั้งที่ 8

การประชุมไตรภาคีครั้งที่ 8 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2543 ณ จังหวัดสงขลา
ผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้

 1. ไทยขอให้ขยายเวลาการเปิดด่านชายแดนระหว่างมาเลเซียและไทยเป็น 24 ชั่วโมงนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนมาเลเซียได้แจ้งว่าจะขอนำกลับไปพิจารณาก่อน
 2. หลังจากการประชุม SOM ครั้งที่ 7 เมื่อปี 2540 ที่ประเทศมาเลเซีย คณะทำงานด้านการค้าและศุลกากร ยังไม่ได้มีการประชุมเลย เนื่องจากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตาม จะได้จัดให้มีการประชุมในเวลาอันใกล้ โดยจะมีการหารือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  - แนวทางความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Guidelines for Cooperation of Trade Facilitation under IMT-GT Framework)
  - การใช้แบบฟอร์มสำแดงภาษีแบบเดียวกัน (Single Customs Declaration Form)
  - นโยบายการตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Inspection Policy)
  -ระบบคอมพิวเตอร์ในพิธีการศุลกากร (Computerization on Customs Procedures)
 3. หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เสนอเรื่อง Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle in Recovering Southeast Asia: A Strategic Approach to Repositioning the Region ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยกล่าวว่า ภูมิภาค IMT-GT ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ที่มี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงควรที่จะใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยการพัฒนาวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานในภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอของไทย และให้มีการตั้ง Task Force ขึ้น เพื่อพิจารณากระบวนการและยกร่างหน้าที่ความรับผิดชอบของ Task Force โดยประกอบด้วยผู้แทน จากภาครัฐและเอกชนในจำนวนที่เท่ากัน สำหรับประธานให้หมุนเวียนกันรับหน้าที่ โดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรก ภายใน 2 เดือน
 4. อินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี ครั้งที่ 9 ณ เมืองเมดาน
 5. ที่ประชุมระดับรัฐมตรีได้ให้การรับรองรายงานการประชุม SOM และประธานที่ประชุม (นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) ได้ขอให้คณะทำงานในสาขาที่ยังไม่มีการประชุม ให้รีบดำเนินการจัดการประชุมโดยเร็ว และรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมได้เสนอให้มีกลุ่มดำเนินการด้านเทคนิค (Implementing Technical Groups) เพื่อ จัดทำโครงการและประสานงานโครงการ โดยจะได้หารือกันในรายละเอียดทั้งด้านแบบแผน ความร่วมมือ (Models of Cooperation) บทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2543 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ที่มา : สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค / กลุ่มความรวมมือกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / มิถุนายน 2543

สหพันธรัฐมาเลเซีย
ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งประเทศ
การเมืองการปกครอง
รู้จักมาเลเซีย
พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลการค้าไทย-มาเลเซีย
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใต้ของไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน
การแต่งกายมาเลเซีย

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com