ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

การเมืองพม่า

อัจฉรียา สายศิลป์ : เรียบเรียง

นักวิชาการอิสระ ผู้สนใจในประเด็นสื่อและการศึกษาในประเทศพม่า ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้แบ่งประวัติศาสตร์พม่าออกเป็น 3 สมัยคือ หนึ่ง, สมัยโบราณ สอง, สมัยอาณานิคมอังกฤษ และสาม, สมัยเอกราช ซึ่งเป็นการยึดประวัติศาสตร์การเมืองเป็นหลัก

การเมืองพม่าช่วงตั้งแต่ราชวงศ์พุกาม (Bagan Dynasty) จนถึงช่วงสงครามกับอังกฤษ (ค.ศ.1044 - 1886) นั้น เป็นการช่วงชิงอำนาจของกลุ่มชาติพันธ์อย่างน้อยสี่กลุ่มที่อาศัยอยู่ในรัฐพม่าสมัยใหม่ในปัจจุบัน กลุ่มที่โดดเด่นในการชิงอำนาจภายในก็คือ

  • กลุ่มเชื้อสายพม่า (Burman) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบลุ่มน้ำอิระวดี
  • กลุ่มมอญหรือตะเลง (Talaings) ที่อยู่ทางตอนใต้
  • ไทใหญ่หรือฉาน (Shan) อาศัยทางตอนเหนือกลางและทางตะวันออกทางเทือกเขาที่ล้อมรอบแม่น้ำอิระวดี และ
  • กลุ่มชาวอาระกัน หรือยะไข่ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวทางตะวันตก

ในช่วงเวลาที่ยาวนานนี้ มีเพียงสามช่วงเวลาที่การเมืองพม่ามีความเป็นหนึ่งเดียวก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาคือ

  • ช่วงแรก กษัตริย์พม่าปกครองดินแดนเพื่อนบ้านสถาปนาราชอาณาจักรปะกัน ราชวงศ์นี้ปกครองพม่าอยู่สองศตวรรษ กระทั่งกุบไลข่าน เข้ามายึดครองพม่า และต่อมากษัตริย์ไทใหญ่ก็ครองอำนาจโดยมีศูนย์กลางที่อังวะ
  • ช่วงที่สองของความสงบคือ สมัยราชวงศ์ตองอูที่กษัตริย์พม่าครองอำนาจอีกครั้งช่วง ค.ศ. 1486 – 1752 เป็นช่วงที่พม่าสามารถมีชัยเหนือกลุ่มไทใหญ่ได้ และ
  • ช่วงสุดท้าย คือ ในสมัยราชวงศ์คอนบวงซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่มัณฑะเลย์ทางตอนเหนือของพม่าระหว่าง ค.ศ. 1752 - 1886 ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า ก่อนที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ (Josef Silverstein : 1977: 4 - 5)

ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าสื่อมวลชนในพม่านั้นเริ่มต้นมาจากหนังสือพิมพ์ในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าอยู่ ดังนั้น ภาพรวมและบทบาทของสื่อมวลชนกับการเมืองพม่าน่าจะเริ่มมาจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พม่าโดยเน้นตั้งแต่สมัยอาณานิคมอังกฤษ

- ประวัติศาสตร์การเมืองพม่าสมัยอาณานิคม
- พม่าทำสงครามกับอังกฤษ
- ขบวนการชาตินิยมและพระสงฆ์
- YMBA ถึง GCBA
- กบฏซายา ซาน การลุกฮือของชาวนา
- สงครามโลกครั้งที่ 2 กับการกู้เอกราชของพม่า
- ญี่ปุ่นแพ้สงคราม อังกฤษกลับมาปกครองพม่า
- พม่าภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ
- การเมืองพม่าตั้งแต่การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ ค.ศ. 1988

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์