ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่พม่า

ในช่วงปลายปี2548 พม่ามีการเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญ สร้างความประหลาดใจให้กับนานา ประเทศจากการย้ายเมืองหลวงในวันที่ 6 พ.ย. 2548 ซึ่งการย้ายครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ของประวัติศาสตร์พม่า ห่างจากครั้งหลังสุดที่อยู่ที่ เมืองย่างกุ้งมาเกือบ 60 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ) การย้ายเมืองหลวง แต่ละครั้งจะมีเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงรัชสมัย แต่ในครั้งนี้ยังมีข้อกังขาเป็นที่สงสัย เนื่องจากพม่ามี ปัจจัยที่จำกัดหลายประการ เศรษฐกิจของประเทศ ยังไม่ดี เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็มีจำกัดมาก รายได้ที่จะได้จากการขายรัฐวิสาหกิจทั้ง 11 แห่ง ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก รัฐบาลต้องกู้เงินจาก ธนาคารกลางมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เงินเฟ้อในอัตราสูง รายได้ต่อหัวประชากรก็ต่ำ ติดอันดับประเทศยากจน และมีการวิเคราะห์ว่า การย้ายเมืองหลวงต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อ ก่อสร้าง น่าที่จะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ เช่น ป้องกันโรคระบาดหรือแก้ปัญหาความยากจนมากกว่า นอกจากนี้พม่ายังถูกกดดันจากประชาคมโลกเรื่อง สิทธิมนุษยชน การปฏิรูปการปกครองประเทศ ให้เป็นประชาธิปไตย

- สาเหตุการย้ายเมืองหลวง
- ภูมิศาสตร์ที่ตั้งเมืองหลวงใหม่
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้