ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่พม่า

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพม่า

1. รัฐบาลต้องกู้เงินจากธนาคารกลางเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ จากตัวเลขประมาณการ ของ EIU สิ้นปี 2546 มีวงเงินกู้ 1.3 แสนล้านจัต (960 ล้านเหรียญ สรอ.) สิ้นเดือนมีนาคม 2549 วงเงินกู้สูงขึ้นเป็น 2.3 แสนล้านจัต (1.7 พันล้าน เหรียญ สรอ.) หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของ GDP ทั้งนี้ พม่าเคยมีแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ เช่น จาก EXIM BANK จีน 160 ล้านเหรียญ สรอ. และ EXIM BANK ของไทยให้กู้อีก 4,000 ล้านบาท (106.45 ล้านเหรียญ สรอ.)

2. ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจากการเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ต้องไปทำงานเมืองหลวงใหม่ประมาณ 10 เท่า แม้ว่าจะ ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด แต่ก็ส่งผลทางด้านจิตวิทยา ให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น IMF ประมาณการเงินเฟ้อ ปี 2548 ที่ร้อยละ 9.4 เพิ่มสูงขึ้นเป็นค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2544-2548) ที่ร้อยละ 25.7 และ EIU ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2549 และ 2550 ที่ร้อยละ 50 และร้อยละ 30 ตามลำดับ ขณะที่อัตรา แลกเปลี่ยน (อัตราตลาด) ในเดือนพฤศจิกายน 2548 อ่อนค่ามาอยู่ที่ 1,350 จัต/ดอลลาร์ สรอ. เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกปี 2548 ก่อนย้าย เมืองหลวงที่ 950 จัต/ดอลลาร์ สรอ.

3. ความต้องการแรงงานเพื่อการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น ประมาณการมีการใช้แรงงานก่อสร้างกว่า 80,000 คน โดยได้รับค่าจ้างต่ำสุดต่อวันที่ประมาณ 1,500 จัต (หรือ 1.12 เหรียญดอลลาร์ สรอ.) คิด เป็นเงินค่าจ้างแรงงานต่อปีที่รัฐบาลจะต้องจ่าย 43.8 พันล้านจัต (32.32 ล้านเหรียญ สรอ.) โดยคาดว่าจะ ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2550 แม้ว่าจะมีข่าวว่า ขณะนี้ มีเพียงศูนย์ราชการเสร็จเพียง 2 แห่ง และจาก รายงาน Irrawady Website อ้างว่า องค์กร ILO รายงานว่ามีการเกณฑ์แรงงานจากคนในหมู่บ้าน บริเวณเปียงมนาประมาณ 2,800 คน มาช่วย ในการสร้างแคมป์ทหาร

4. จากการที่ทางการพม่ากันให้ชนกลุ่มน้อย อยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้างโดยรอบประมาณ 5 กิโลเมตร ทำให้มีชาวกะเหรี่ยงจำนวน 1,841 คนอพยพหนีเข้าไทยทางอำเภอแม่ละมาด จังหวัด แม่ฮ่องสอน และจากแหล่งข่าว Burma Net (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549) อ้างว่า TBBC เปิดเผยว่ามี ชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงอพยพเข้ามาศูนย์อพยพ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 60 หรือเกือบ 900 คนต่อเดือน

5. ทางการพม่าเสนอให้พื้นที่แก่สถานทูต ประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร และให้ย้ายไป ภายในปีหน้า แต่ยังไม่มีสถานทูตประเทศใดย้ายไป เมืองหลวงใหม่ รวมทั้งสถานทูตไทยและสหรัฐ และ ทำให้การติดต่อทางการต้องใช้ผ่านเครื่องโทรสาร ซึ่งมีนักการทูตต่างประเทศแสดงความเห็นว่าพม่า ต้องการโดดเดี่ยวและพยายามปิดกั้นตนเองจาก ภายนอก อย่างไรก็ดี นาย Ibrahim Gimbari ตัวแทนของสหประชาชาติ เคยเดินทางไปเมืองหลวง ใหม่ในคราวที่เดินทางไปเยี่ยมนางอองซานซูจีเมื่อ ช่วงกลางปีนี้

- สาเหตุการย้ายเมืองหลวง
- ภูมิศาสตร์ที่ตั้งเมืองหลวงใหม่
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย