ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่พม่า

ผลทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

จากการย้ายเมืองหลวงใหม่นี้ทำให้ ประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่าได้ประโยชน์ ในด้านความร่วมมือและพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

1. การค้าผ่านด่านชายแดน โดยเฉพาะธุรกิจ วัสดุก่อสร้างของไทยได้รับประโยชน์ในช่วงแรก เพราะรัฐบาลพม่า หรือ SPDC คาดว่าต้องใช้ เงินลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาทในการก่อสร้าง มหานครเนปิดอว์ (Naypyidaw) เพื่อให้เป็นมหานคร ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่ง มีการสร้างศูนย์ราชการ ทั้ง 30 กระทรวง มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า และ สถานที่สำคัญต่าง ๆ คาดว่าดำเนินการก่อสร้าง มากกว่า 5 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจ รวมทั้งการลงทุนกับประเทศในแถบเอเชียแทน กรุงย่างกุ้ง ทำให้พ่อค้าในแวดวงการค้าวัสดุก่อสร้าง ในพม่าสั่งซื้อเครื่องผสมคอนกรีต (โม่ปูน) จำนวน นับหมื่นชุด พร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ปูน, เหล็ก, กระเบื้อง ฯลฯ จากพ่อค้าไทยจำนวนมาก ซึ่งไม่ว่าจะสั่งซื้อจากพ่อค้าไทยในพื้นที่ชายแดน หรือพ่อค้าจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ถือว่า ประเทศไทยได้รับผลดีจากการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ทางการพม่าได้สั่งซื้อเครื่องโม่ปูนตั้งแต่ ต้นปี 2549 จำนวนมาก มีการผ่านกระบวนการทาง ด่านศุลกากรถูกต้อง คาดว่าพ่อค้าไทยสามารถขาย สินค้าอุปกรณ์ก่อสร้างในการสร้างเมืองหลวงใหม่ ของพม่าเป็นจำนวนมาก

2. ยุทธศาสตร์เส้นทางการค้าการลงทุน นักธุรกิจไทยต้องแย่งชิงความได้เปรียบทางการค้าและ การลงทุนกับนักธุรกิจประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ ประเทศสิงคโปร์ที่ให้เงินช่วยเปล่านับหมื่นล้านบาท แก่พม่าเพื่อให้ได้รับอนุมัติก่อสร้างถนนจาก ชายแดนบริเวณท่าเรือน้ำลึก เพื่อใช้เป็นถนนเชื่อมต่อ และส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังกรุงย่างกุ้ง กรุงเปียงมนา และเนปิดอว์ รวมทั้งหัวเมืองสำคัญอื่น ๆ ขณะที่ ประทศจีนได้มีการก่อสร้างและสนับสนุนเงินให้เปล่า เพื่อก่อสร้างถนนชายแดนจีน-พม่าสู่เมืองชั้นใน ทางด้านไทยก็กำลังจะแย่งชิงความได้เปรียบ ทางการค้ากลับคืนมา โดยมีการก่อสร้างถนน 2 เส้นทาง ได้แก่

  • ถนนสายแม่สอด-เมียวดี- มะละแหม่ง-อันดามัน ระยะทาง 235 กิโลเมตร และ
  • ถนนสาย แม่สอด-เมียวดี-กอกาเรก-ผาอัน สู่ กรุงย่างกุ้งและกรุงเปียงมนาระยะทาง 425 กิโลเมตร

3. การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทาง ด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทางจาก อำเภอแม่สายถึงเมืองเปียงมนา (Pyinmana) รวมระยะทางประมาณ 680 กิโลเมตร โดยจาก อำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงเมืองตองจีซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน ประเทศพม่า ระยะทางประมาณ 480 กิโลเมตร และจากตองจีเดินทางไปยังเมืองปิมานา อีก ประมาณ 200 กิโลเมตร เมืองตองจีเป็นเมืองที่มี เอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งความสำคัญของตองจี คือ ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม สินค้าโอท็อป ผ้าทอ ไม้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และยังเป็นเมืองแห่งการผลิตอัญมณีดิบประเภท หยก พลอย ฯลฯ ของพม่าอีกด้วย ปัจจุบันสามารถ เดินทางจากเชียงรายไปตองจีได้เฉพาะโดยทาง เครื่องบิน มีสนามบินที่จังหวัดท่าขี้เหล็กและพม่าเปิด เส้นทางการบินเชื่อมจากท่าขี้เหล็ก-ตองจี เป็นประจำทุกวัน ใช้เวลานั่งเครื่องบินไม่ถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากเราสามารถพัฒนาการคมนาคมทางบก ระหว่างเชียงราย-ตองจีให้ดีมากกว่านี้ก็จะส่งผลดีต่อ ทั้งสองประเทศ

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีระยะทางไม่ห่างจาก เมืองเมียวดีและเนปิดอว์เมืองหลวงใหม่ รัฐบาลพม่า จะใช้พื้นที่จำนวน 950 เอเคอร์ หรือประมาณ 2,375 ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม แห่งแรก ที่จังหวัดเมียวดี และแห่งที่ 2 ที่ผาอัน และแห่งที่ 3 ที่มะละแหม่ง โดยนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีจะเป็น โครงการนำร่องใช้พื้นที่เบื้องต้นประมาณ 180-200 เอเคอร์ หรือประมาณ 500 ไร่ ส่งผลทำให้การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน ธุรกิจชายแดน โครงการ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง และอื่น ๆ มีมูลค่าจำนวน มหาศาลกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าระหว่าง ประเทศที่สำคัญแห่งเอเชีย และมีรายงานข่าวแจ้งว่า ในปี 2550 รัฐบาลพม่าจะประกาศกฎหมายการ ลงทุนฉบับใหม่ และจะประกาศตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษประมาณ 9 เขต บริเวณจังหวัดเมียวดี-จังหวัด ผาอัน-เมืองมะละแหม่ง-เมืองย่านลิน-เมืองท่าเรือ ชายฝั่งอันดามัน-รวมถึงกรุงเนปิดอว์และปิมานา ด้วย ขณะนี้มีนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งชาวไทย-จีน-สิงค์โปร์-ได้ทำหนังสือถึงผู้นำพม่า ขอเข้าไปลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจในโครงการตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วประมาณ 9,000-10,000 ราย โดยแจ้งความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจในพม่า แบ่งเป็นขนาดเล็กประมาณร้อยละ 60 ขนาดกลาง ร้อยละ 26 และขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรมหนัก) ร้อยละ 18 โดยธุรกิจทุกอย่างจะอยู่ภายใต้กรอบของ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศพม่าและกฎหมาย แห่งรัฐที่ไม่เอาเปรียบนักธุรกิจต่างชาติ

- สาเหตุการย้ายเมืองหลวง
- ภูมิศาสตร์ที่ตั้งเมืองหลวงใหม่
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย