ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อประเทศพม่า

1. ด้านสังคม

 • ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ปัจจุบันประชากรของ ประเทศพม่า ประมาณ 18 ล้านคน นับถือพุทธศาสนา ประมาณ 15 ล้านคน คือ ผู้นับถือประมาณร้อยละ 80
 • ด้านวัฒนธรรมประเพณี พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวพม่า เช่น
 • ชาวพม่านิยมให้ลูกบวชเป็นสามเณรมาก ตั้งแต่อายุน้อย ๆ เพื่อสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนาน ดังปรากฏในอดีตว่า มีพระเถระนักปราชญ์ชาว พม่าหลายรูปที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประเทศเพื่อบ้าน เช่นให้การช่วยเหลือแก่ ประเทศลังกาในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกา
 • ชาวพม่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนามากจึงนิยมสร้างเจดีย์มาก พระมหากษัตริย์ในอดีตได้ทุ่มเทสร้างวัดวาอารามมากมาย
 • วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาโดยแต่ละวัดจะมีโรงเรียน เพราะวัดเป็น ศูนย์กลางการศึกษา เช่นเดียวกับประเทศไทยในอดีต
 • ประเพณีและวันสำคัญของพม่า เช่นงานประเพณี และเทศกาลประจำปี ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
 • สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สิ่งก่อสร้าง เช่น วิหาร เจดีย์ หรือ ปูชนียสถานอื่น ๆ ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา
 • เป็นศูนย์รวมของจิตใจของพม่าและยึดพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนการ ดำเนินชีวิต

2. ด้านการเมือง

พระพุทธศาสนาอยู่ในฐานะประจำชาติ ปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลพม่าได้ออก กฎหมายรับรองว่าเป็นศาสนาประจำชาติ และกฎหมายอื่น ๆ อีกมาก เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ปัจจุบันนี้ประเทศพม่า โดยการปกครองของรัฐบาลทหารพม่า หรือ SLORC [ State Law and Order Restoration Council ] ได้ถูกประณาม ว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ โดยการปกครองที่ใช้อำนาจเป็นใหญ่ ได้ทำการกดขี่ ประชาชนและพระสงฆ์อย่างไร้จิตสำนึกทางด้านมนุษยธรรม ในครั้งที่รัฐบาล ทหารได้ยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2531 ที่ไม่ยอมรับ การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยครั้งนั้นพรรคของนาง อองซาน ซูจี เป็นผู้ชนะ การเลือกตั้ง แต่ก็ถูกยึดอำนาจโดยรัฐบาลเผด็จการทหารของพม่า

ปัจจุบันนี้ทางพระภิกษุสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยการต่อสู้อย่าง สันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยได้จัดตั้งสหภาพยุวสงฆ์ แห่งพม่า (All Burma Young Monks’ Union) ในเขตปลดปล่อย โดยมี พระภิกษุเคมะสาระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของสหภาพยุวสงฆ์แห่งพม่า ใน เขตปลดปล่อย ได้พิมพ์เอกสารและข้อเขียนเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกับรัฐบาล ทหารพม่า

3. ด้านเศรษฐกิจ

 • อิทธิพลจากหลักธรรมคำสั่งสอนที่ สอนด้วยเรื่องเศรษฐกิจ การค้าขายได้ มีอิทธิพลต่อแนวคิดของชาวพม่า เช่นกับความเชื่อของชาวพุทธทั่วไปในประเทศ ต่าง ๆ เช่นการประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น เป็นต้น
 • การนำพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การนำหลักธรรมหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

<< ย้อนกลับ ||

อ้างอิง : http://watmai.atspace.com/burma.htm

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย