ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย

พ.ต.เกรียงไกร แข็งแรง

คนไทยทุกคนรู้จักพม่า เราทราบถึงความสัมพันธ์ในเชิงคู่สงครามมาแต่อดีต การเสียกรุงศรีอยุธยาทั้งสองครั้งจนต้องถอยร่นมาก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เราทราบถึงวีรกรรมในอดีตของพระศรีสุริโยทัย, การยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือแม้กระทั่งวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน แต่ดูเหมือนว่านับแต่การตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ความสัมพันธ์กับพม่า (ทั้งในแง่สงคราม) เริ่มห่างเหินไปจนกระทั่งพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ คนไทยส่วนใหญ่แทบไม่ทราบความเป็นไปของพม่า ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงพม่าเราอาจนึกถึงความเป็นคู่ปรับในเชิงฟุตบอล, มวยไทย-พม่า และปัญหาตามแนวชายแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ผลกระทบจากการปราบปรามชนกลุ่มน้อย, ยาเสพติด, แรงงานเถื่อน, โรคระบาด เป็นต้น โดยข้อเท็จจริงพม่านับเป็นเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศไทยมากที่สุดที่เราคุ้นเคยน้อยที่สุด พม่ามี ภูมิหลังอย่างไร ? สังคมโลกมองพม่าอย่างไร ? หรือพม่ามองไทยอย่างไร ? เป็นสิ่งที่เราน่าจะศึกษาดูเพื่อความเข้าใจเพื่อนบ้านผู้นี้ให้มากยิ่งขึ้น

- ภูมิหลัง : ประวัติศาสตร์พม่าจากมุมมองพม่า
- พม่าในปัจจุบัน
- ปัญหาภายในพม่าในปัจจุบัน
- ไทยกับพม่า : เพื่อนบ้านที่ไม่คุ้นเคย

อ้างอิง

  • กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์,พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม 1, กรุงเทพฯ:ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์,2505.

  • พรพิมล ตรีโชติ,มิติชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์ไทย-พม่า,มติชนสุดสัปดาห์,ฉบับอังคาร 21 พ.ย.38;น.29-30. ,ฉบับอังคาร 28 พ.ย.38;น.32-33.

  • ภาณุวัตร วรรณถาวร,เยือนแผ่นดินโลกมืดสัมผัสชีวิตและการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อย ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า,สยามรัฐรายวัน,ฉบับพฤหัสบดี 7 ธ.ค.38;น.22. ,

  • สัจจะไม่มีในหมู่โจรสงครามจึงเกิดขึ้นเพื่อทวงถามคำสัญญา, สยามรัฐรายวัน,ฉบับศุกร์ 8 ธ.ค.38;น.22.

  • ลิขิต ธีรเวคิน,ขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์,กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์สามศาสตร์,2529.

  • สุเนตร ชุตินธรานนท์,พม่ารบไทย:ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า,กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน,2539.

  • หม่องทิน อ่อง (แต่ง) เพ็ชรี สุมิตร (แปล),ประวัติศาสตร์พม่า,กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,2519.

  • อัศวิน พินิจวงษ์,ปัญหาการปิดพรมแดนชายแดนไทย-พม่า และการระงับการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพไทย-พม่า,สยามรัฐรายวัน,ฉบับศุกร์ 8 ธ.ค.38.

  • http://www.britanica.com;Myanmar. http://www.lonelyplanet.com;Burma.

  • http://www.travel-burma.com. http://www.web.amnesty.org;Amnesty International Report 2000-Countryreports; Myanmar.

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย