ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย

พ.ต.เกรียงไกร แข็งแรง

พม่าในปัจจุบัน

ข้อมูลของพม่าจาก CIA:The World Factbook 2000_ _Burma ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกา(CIA:Central Intelligence Agency) ระบุไว้ดังนี้ (ค.ศ.2001)

 • ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 22 00 N, 98 00 E

 • พื้นที่ 678,500 ตร.กม. (ดิน 657,740 ตร.กม. น้ำ 20,760 ตร.กม.)

 • ชายแดน บังกลาเทศ 193 กม., จีน 2,185 กม., อินเดีย 1,463 กม., ลาว 235 กม., ไทย 1,800 กม.

 • ชายฝั่ง 1,930 กม.

 • ภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ห้วง มิ.ย.-ก.ย.) ฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ห้วง ธ.ค.-เม.ย.)

 • ทรัพยากรที่สำคัญ น้ำมัน, ไม้, ดีบุก, พลวง, สังกะสี, ทองแดง, ทังสะเตน, ตะกั่ว, ถ่านหิน, อัญมณี, ก๊าซธรรมชาติ, พลังงานจากน้ำ

 • ป่าไม้ 49 %

 • พื้นที่เพาะปลูก 15 %

 • พื้นที่ชลประทาน 10,680 ตร.กม. (ปี 1993)

 • ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว และพายุไซโคลน, น้ำท่วมและดินถล่ม ห้วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.), ความแห้งแล้งตามฤดูกาล

 • ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม การตัดไม้ทำลายป่า, มลภาวะจากอุตสาหกรรม, การขาดแคลนสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบประปา

 • ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใกล้เส้นทางเดินเรือ ในมหาสมุทรอินเดีย

 • ประชากร 41,734,853 คน

 • อัตราการตายจากเอดส์สูงขึ้น, อัตราการตายสูง,

 • อัตราเกิดต่ำ โครงสร้างทางอายุ 15-64 ปี (65 %)

 • อัตราเพิ่มประชากร 0.64 %

 • เชื้อชาติในพม่า พม่า 68 % ฉาน 9 % กะเหรี่ยง 7 % ยะไข่ 4 % จีน 3 % มอญ 2 % อินเดีย 2 % อื่น ๆ 5 %

 • ศาสนา พุทธ 89 % คริสต์ 4 % มุสลิม 4 % ภูติผีวิญญาณ 1 % อื่น ๆ 2 %

 • ภาษา พม่า ชนกลุ่มน้อยมีภาษาของตนเอง

 • การรู้หนังสือ 83.1 %

 • ระบอบการปกครอง รัฐบาลทหาร

 • เมืองหลวง ย่างกุ้ง (Yangon)

 • การแบ่งเขตปกครอง 7 มณฑล (division:yin-mya) 7 รัฐ (state:pyine-mya) ได้แก่
  - มณฑล Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, Yangon
  - รัฐ Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Shan, Mon

 • วันชาติ 4 ม.ค.1948 ถือเป็นวันหยุดประจำชาติในทุกปี

 • ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทางการเมือง 18 ปี

 • ผู้บริหารประเทศ Chief of state : นายกรัฐมนตรี และประธานสภา SPDC (State Peace and Development Council) ซึ่งเดิมคือ SLORC ได้แก่ พล.อ.ตัน ฉ่วย (Than Shwe) ตั้งแต่ 23 เม.ย.1992 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อ 15 พ.ย.97 head of government : พล.อ.ตัน ฉ่วย คณะรัฐมนตรี : สมาชิก SPDC, ทหาร รัฐสภา สภาเดียว คือ สภาประชาชน (Pyithu Hluttaw) สมาชิก 485 คน ใช้ระบบ Popular vote อายุสภาคราวละ 4 ปี

 • การเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด 27 พ.ค.90 ซึ่งรัฐบาลทหารไม่รับรอง พรรค NLD 396 NUP 10 อื่น ๆ 79

 • พรรคการเมือง NLD (National League for Democracy) NUP (National Unity Party) พรรครัฐบาล USDA (Union Solidarity and Development Association) ฝ่ายรัฐบาล พรรคเล็ก ๆ อีก 8 พรรค

 • กลุ่มผลประโยชน์ ABSDF (All Burma Student Democratic Front) (Pressure groups) KIA (Kachin Independence Army) KNU (karen National Union) NCGUB (National Coalition Government of the Union Of Burma) กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภาแต่ ไม่ได้ รับการยอมรับจากรัฐบาล จึงมุ่งสู่ป่าและต่อต้านรัฐบาล ตั้งแต่ 1990 กลุ่ม Shan UWSA (United Wa State Army)

 • ด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ ดำเนินการ ด้านเกษตรกรรม, อุตสาหกรรมเบา ภาครัฐจะควบคุมกิจ การด้านพลังงาน, อุตสาหกรรมหนักและการค้าข้าว นับ แต่ ปี1999 เป็นต้นมารัฐบาลเริ่มผ่อนคลายให้มีการลงทุน จากต่างประเทศมากขึ้น รัฐวิสาหกิจภายในประเทศขาด ประสิทธิภาพ การแปรรูปไม่ประสบผลสำเร็จ การค้ากับ ต่างประเทศต่ำเป็นผลจากตลาดมืด ปัญหาเศรษฐกิจ ปัจจุบันคือความไม่มีเสถียรภาพด้านการเงินและการคลัง จัดเป็นประเทศยากจน ในระยะสั้นคาดว่าการเติบโต เศรษฐกิจจะต่ำจากการดำเนินนโยบายภาครัฐ, ปัญหา การเมืองภายในประเทศ, การลงทุนจากต่างประเทศน้อย และการขาดดุลการค้า

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 59.4 พันล้านเหรียญ (1999)

 • (GDP: Growth Domestic Product)

 • อัตราการเจริญเติบโตของ GDP 4.6 % (1999)

 • รายได้ต่อหัว 1,200 เหรียญต่อปี

 • สัดส่วน GDP เกษตรกรรม 59 % อุตสาหกรรม 11 % บริการ 30 %

 • สัดส่วนประชากรที่ยากจน 23 % (1997)

 • อัตราเงินเฟ้อ 38 % (1999)

 • แรงงาน 19.7 ล้านคน (1998) แบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม 65 % อุตสาหกรรม 10 % บริการ 29 % อัตราว่างงาน 7.1 % (1997)

 • การงบประมาณ รายรับ 7.9 พันล้านเหรียญ รายจ่าย 12.2 พันล้านเหรียญ

 • อุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ได้แก่ สิ่งทอและรองเท้า ถุงเท้า, อุตสาหกรรมไม้, ทองแดง, ดีบุก, ทังสะเตน, เหล็ก

 • การส่งออก 1.2 พันล้านเหรียญ (1998) สิงคโปร์ 31 % ญี่ปุ่น 12 % ไทย 12 % จีน 9 % มาเลเซีย 8 %

 • หน่วยเงิน จ๊าด (Kyat)

 • ปีงบประมาณ 1 เม.ย. – 31 มี.ค.

 • ด้านการสื่อสาร โทรศัพท์ (สาย) 158,000 (1995) มือถือ 2,007 สถานีวิทยุ (1998) AM 2 FM 3 SW 3 สถานีโทรทัศน์ (1998) 2 ไม่มีระบบอินเตอร์เนต (1999)

 • ด้านการขนส่ง ทางรถไฟ 3,994 กม. กว้างของราง 1.0 ม. ทางหลวง 28,200 กม.(ปูผิว 3,440 กม.)(1996) ทางน้ำ 12,800 กม. (มีการสัญจรทางพาณิชย์ 3,200 กม.)

 • ระบบทางท่อ น้ำมันดิบ 1,343 กม. ก๊าซธรรมชาติ 330 กม.

 • เมืองท่า/อ่าว Bassein, Bhamo, Chauk, Mandalay, Moulmein, Myitkyina, Yangon, Akyab (Sittwe), Tavoy

 • เรือพาณิชย์ 40 ลำ (เรือสินค้าขนาดใหญ่ 13;ขนส่ง 20;บรรทุก 2, โดยสาร 3, เรือขนถ่ายน้ำมัน 2) (1999)

 • สนามบิน 80 แห่ง (1999) ปูผิว 10 แห่ง

 • สนาม ฮ.(มาตรฐาน) 1 (1999)

 • ด้านการทหาร อายุเกณฑ์ 18 ปี โครงสร้างกำลังสำรองตามอายุ 15-49: 11,865,696 คน (ช.) (ความสามารถในการตอบสนอง)(2000): 11,894,661 คน (ญ.) ตามความพร้อมและเหมาะสมของร่างกาย15-49:6,334,750 คน (ช.) (2000): 6,334,937 คน (ญ.) ผู้มีอายุครบเกณฑ์: 483,964 คน (ช.) (2000): 468,221 คน (ญ.) งบประมาณด้านการทหาร 39 ล้านเหรียญ (1997)

 • งบประมาณด้านการทหารต่อสัดส่วน GDP 2.1 %

ข้อมูลทางทหารสหรัฐระบุว่ามีความขัดแย้งตามแนวพรมแดนกับไทยเป็นระยะ ๆ และเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด (ฝิ่น) ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอาฟกานิสถาน การยอมประนีประนอมกับฝ่ายรัฐบาลของ Mong Tai Army (MTA) ซึ่งมีขุนส่าเป็นผู้นำเป็นผลให้การผลิตลดลง แต่การขาดกฎหมายรองรับรวมถึงมาตรการอื่น ๆ เป็นผลให้เกิดการระบาดของยาเสพติดอื่น ๆ เช่น ยาบ้า เป็นต้น

- ภูมิหลัง : ประวัติศาสตร์พม่าจากมุมมองพม่า
- พม่าในปัจจุบัน
- ปัญหาภายในพม่าในปัจจุบัน
- ไทยกับพม่า : เพื่อนบ้านที่ไม่คุ้นเคย

อ้างอิง

 • กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์,พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม 1, กรุงเทพฯ:ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์,2505.

 • พรพิมล ตรีโชติ,มิติชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์ไทย-พม่า,มติชนสุดสัปดาห์,ฉบับอังคาร 21 พ.ย.38;น.29-30. ,ฉบับอังคาร 28 พ.ย.38;น.32-33.

 • ภาณุวัตร วรรณถาวร,เยือนแผ่นดินโลกมืดสัมผัสชีวิตและการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อย ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า,สยามรัฐรายวัน,ฉบับพฤหัสบดี 7 ธ.ค.38;น.22. ,

 • สัจจะไม่มีในหมู่โจรสงครามจึงเกิดขึ้นเพื่อทวงถามคำสัญญา, สยามรัฐรายวัน,ฉบับศุกร์ 8 ธ.ค.38;น.22.

 • ลิขิต ธีรเวคิน,ขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์,กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์สามศาสตร์,2529.

 • สุเนตร ชุตินธรานนท์,พม่ารบไทย:ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า,กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน,2539.

 • หม่องทิน อ่อง (แต่ง) เพ็ชรี สุมิตร (แปล),ประวัติศาสตร์พม่า,กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,2519.

 • อัศวิน พินิจวงษ์,ปัญหาการปิดพรมแดนชายแดนไทย-พม่า และการระงับการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพไทย-พม่า,สยามรัฐรายวัน,ฉบับศุกร์ 8 ธ.ค.38.

 • http://www.britanica.com;Myanmar. http://www.lonelyplanet.com;Burma.

 • http://www.travel-burma.com. http://www.web.amnesty.org;Amnesty International Report 2000-Countryreports; Myanmar.

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย