ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์

สีดา สอนศรี

ปัจจัยของความขัดแย้ง

 1. การแสดงด้วยกิริยาในการปฏิเสธ ประท้วง ไม่ยอมรับ
 2. การแสดงด้วยกิริยาในการใส่ความ ต้องการ เตือน และการขู่เข็ญ คุกคาม
 3. การกระทำด้วยการประท้วง ลดความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไล่ออก การจับ และการบังคับ

เมื่อมาดูเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการขัดแย้งดังกล่าว ประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ไม่เคยมีความขัดแย้งกันในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ถ้าจะมาดูเกี่ยวกับความร่วมมือกันนั้น ทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือปรากฏออกมาในรูป

 1. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันและการปรึกษาหารือให้ความเห็น จะเห็นได้จากการเยี่ยมเยียนของข้าราชการทั้งสองประเทศ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ แม้การติดต่อสื่อสารกันจะมิได้แสดงถึงความสำเร็จเสมอไปในความร่วมมือก็ตาม แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ลดการขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ได้
 2. ข้อตกลงต่างๆ จะเห็นได้จากสนธิสัญญา ข้อตกลงทางการค้า และแถลงการณ์ต่างๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
 3. การปฏิบัติการร่วมกันทั้งกลุ่ม จะเห็นได้จากการตกลงกระทำการภายใต้อาเซียน เช่น ได้มีการเพียรพยายามร่วมกันเพื่อเรียกร้องต่อสหประชาชาติ ให้มีการถอนทหารต่างชาติออกจากกัมพูชา และมีการตกลงยอมรับร่างหลักการเพื่อแก้ไขปัญหากัมพูชาเพื่อเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1984 นอกจากนี้ยังได้มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศด้วย

ถ้าจะพิจารณาดูแนวโน้มในอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ว่าจะกระชับความร่วมมือกันต่อไปอีกหรือไม่นั้น ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า มีแนวโน้มไปในทางที่ดีแน่นอน เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

 1. ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน ซึ่งตามจุดมุ่งหมายของสมาคมต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยพยายามพึ่งพิงมหาอำนาจให้น้อยที่สุด และพึ่งพาประเทศในกลุ่มให้มากที่สุด ไทยได้รับผลประโยชน์จากฟิลิปปินส์ในฐานะเป็นสมาชิกสมาคมทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 2. ไทยได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองจากการกระชับไมตรีกับฟิลิปปินส์ในฐานะเป็นสมาชิกของสมาคม ในอันที่จะสร้างกลุ่มให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจในการเรียกร้องสิ่งที่ไทยต้องการ เช่น ปัญหาอินโดจีน เป็นต้น แม้ฟิลิปปินส์โดยสภาพทางภูมิศาสตร์จะไม่กระทบกระเทือนเกี่ยวกับปัญหานี้ก็ตาม แต่จะเป็นกำลังร่วมมือกันในฐานะสมาชิกร่วมกัน
 3. ไทยได้รับผลประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหามุสลิมภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาทั้งสองประเทศ แม้ปัญหาในประเทศไทยจะน้อยกว่าก็ตาม แต่จะเป็นผลในการปรับความเข้าใจและดำเนินนโยบายร่วมกันให้เป็นผลกับประเทศทั้งสองได้
 4. ไทยจะได้รับผลประโยชน์ทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะส่งผลให้อาเซียนประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ยิ่งขึ้น
 5. ไทยจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในโครงการอุตสาหกรรมของอาเซียนซึ่งดำเนินการโดยฟิลิปปินส์ รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างสองประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศด้วย
 6. ไทยและฟิลิปปินส์เป็นมิตรที่ดีต่อกันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ภายใต้การนำของสหรัฐฯ และความร่วมมือกันในองค์การหลายองค์การ เช่น ซีโต้ อาสา อาเซียน และเอเปก ด้วยอุดมการณ์ที่เหมือนกัน จึงเป็นที่แน่นอนว่าทั้งไทยและฟิลิปปินส์จะเป็นมิตรที่ดีต่อกันในอนาคต
 7. หลังสิ้นสุดสงครามเย็น ทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเข้าร่วมในองค์การเอเปก ซึ่งทำให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นในด้านการค้าเสรีระหว่างกัน (FTA – Free Trade Area)
 8. ภายใต้ ARF หรือ ASEAN Regional Forumทั้งสองประเทศก็ได้ประโยชน์ต่อกัน โดยเฉพาะฟิลิปปินส์สามารถหยิบยกปัญหาข้อพิพาทกับจีนเกี่ยวกับหมู่เกาะสแปรตลีย์เข้าสู่อาเซียนได้ และร่วมกันเป็นแรงผลักดันไม่ให้จีนดำเนินการแทรกแซงต่อไป
 9. ทั้งสองประเทศร่วมกันในความสัมพันธ์ ACD – Asian Cooperation Dialogue ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในด้านใดด้านหนึ่ง (Spill over) ในอนาคต

นอกจากผลประโยชน์แห่งชาติของทั้งสองประเทศดังกล่าวแล้วข้างต้น ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของทั้งสองประเทศ ก็เป็นเครื่องกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้วย

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

ข้อมูลทั่วไปฟิลิปปินส์
การเมืองการปกครองฟิลิปปินส์
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์
ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์
113 ปี วันประกาศอิสรภาพฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ มิตรประเทศที่น่าเรียนรู้
การแต่งกายฟิลิปปินส์
ประวัติความเป็นมาและเชื้อชาติ

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้