ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

113 ปี วันประกาศอิสรภาพฟิลิปปินส์

“อิสรภาพที่แท้จริงของฟิลิปปินส์ คือ ปราศจากความอดอยาก ความไม่รู้ ความยากจนและการว่างงาน“

นายเบนิกโน เอส อาคีโน ที่ 3

นี่คือถ้อยแถลงส่วนหนึ่งของการปราศัยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 113 ของการประกาศอิสรภาพฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่ฟิลิปปินส์ประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2441 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยได้จัดพิธี ณ Aguinaldo shrine เมือง Kawit จังหวัด Cavite และมีการจัดงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบประธานาธิบดี ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ณ บริเวณสวนสาธารณะ Rizal ซึ่งมีประชาชนมารอฟังคำปราศัยของประธานาธิบดีเบนิกโน เอส อาคีโน อย่างเนืองแน่น

ประธานาธิบดีฯ ได้กล่าวถึงผลงานของรัฐบาลในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะนโยบายการปราบปรามยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจน การปฏิรูประบบการบริหารงาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ รัฐสภาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นผลให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การเลื่อนการเลือกตั้งเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา (Autonomous Region in Muslim Mindanao - ARMM) ออกไปเป็นปี 2556 เพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการปฏิรูประบบการบริหาร นโยบายการเปิดเสรีการบินบางจุด (pocket open skies) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการกู้ยืมเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย (Condition Cash Transfer - CCT) และการเพิ่มผลผลิตข้าวภายในประเทศเพื่อลดปริมาณการนำเข้า โดยคาดว่าจะลดลงเหลือ 500,000 เมตริกตันในปี 2555

นอกจากนี้ ในด้านการต่างประเทศ ประธานาธิบดีฯ กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการลงทุน และการแลกเปลี่ยนความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ซึ่งสร้างรายได้และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมของฟิลิปปินส์ โดยที่ผ่านมามีหลายประเทศได้ขอรับความช่วยเหลือกับฟิลิปปินส์ อาทิ บรูไน และกัมพูชา ขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด การสร้างชื่อสินค้า (Branding) และการส่งเสริมการลงทุน สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของฟิลิปปินส์ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ

ความยุติธรรม (Justice) ความเท่าเทียม (Equality) และศักดิ์ศรี (Dignity) ของชาวฟิลิปปินส์ เป็นหลักการที่ประธานาธิบดีฯ ยึดถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เพื่อหยุดยั้งวงจรที่เป็นสาเหตุแห่งความยากจน ซึ่งเป็นผลของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา เมื่อใดที่ประชาชนปราศจากความยากจน เมื่อนั้นอิสรภาพที่แท้จริงของชาวฟิลิปปินส์จะกลับมา

ข้อมูลทั่วไปฟิลิปปินส์
การเมืองการปกครองฟิลิปปินส์
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์
ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์
113 ปี วันประกาศอิสรภาพฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ มิตรประเทศที่น่าเรียนรู้
การแต่งกายฟิลิปปินส์
ประวัติความเป็นมาและเชื้อชาติ

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้