ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>


ประชาคมอาเซียน

สิงคโปร์ (Singapore)

การค้าระหว่างไทย–สิงคโปร์ (2010)

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 15,303.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,715.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกหลักของไทยไปสิงคโปร์ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป แผง วงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักร กลและส่วนประกอบของเครื่อง และส่วนประกอบอากาศยานและ อุปกรณ์การบิน
สินค้านำเข้าหลักจากสิงคโปร์
ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและ ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป
ตลาดส่งออกที่สำคัญของสิงคโปร์
ได้แก่ ฮ่องกง มาเลเซีย สหรัฐฯ อินโดนีเซีย จีน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญของสิงคโปร์ ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย โอกาส

  1. มีทำเลที่ตั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก มีเครือข่ายธุรกิจกับคนสัญชาติ จีนในประเทศต่างๆ ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ
  2. สามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจคล่องตัว เนื่องจากสิงคโปร์มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย อัตราภาษีที่ แข่งขันได้ และบุคคลากรมีความรู้/ความชำนาญระบบการทำงานที่เป็น ระเบียบและมีประสิทธิภาพ
  3. ใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการส่งออกต่อ (re-export) สินค้าไทยไปสู่ ประเทศที่สาม โดยอาศัยจุดแข็งของสิงคโปร์ในด้านการจัดการ การตลาด การเงิน/ธนาคาร การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ที่มี ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการด้าน Supply Chain ในระดับมาตรฐาน โลก
  4. เป็นตลาดการค้าเสรีที่นัก ธุรกิจต่างชาติสนใจมาลงทุนจำนวนมากและ มีความ หลากหลายในภาคธุรกิจส่งผล ให้บริษัทไทยมีโอกาสประกอบ ธุรกิจทั้งในสิงคโปร์และสามารถ ต่อยอดเพิ่มได้อีกในประเทศของ นักธุรกิจต่างชาติอื่นๆที่เข้ามา ลงทุนในสิงคโปร์ อีกทั้งได้รับผล ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายกับบริษัทต่างชาติอื่นๆด้วย

อุปสรรค

  1. ตลาดเล็ก
  2. ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจสูงมาก มีการแข่งขันทางการค้าสูง โดย 106 ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก เฉพาะสินค้าจากจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  3. มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการนำเข้า
ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก

ประวัติศาสตร์สิงคโปร์
การเมืองการปกครองสิงคโปร์
การค้าระหว่างไทย–สิงคโปร์(2010)
สถานที่ท่องเที่ยว
การแต่งกายสิงคโปร์

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย