ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

เวียดนาม (Vietnam)

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเวียดนาม

พื้นที่ประเทศเป็นรูปตัว “S”

เวียดนามมีพื้นที่รวม 331,689 ตารางกิโลเมตร (เทียบกับประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับสปป.ลาว และกัมพูชา เวียดนามมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาว ของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ เวียดนามยังประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ อีกหลายพันเกาะเรียงรายอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ไปจนถึงอ่าวไทย

- พื้นที่ประเทศเป็นรูปตัว “S”
- ภูมิประเทศมีความหลากหลาย
- ภูมิอากาศแตกต่างกัน
- เวียดนามกับไทยอยู่ในไทม์โซนเดียวกัน
- โปรตุเกสเป็นประเทศแรกในแถบตะวันตกที่เข้าไปติดต่อค้าขายกับเวียดนาม
- โครงสร้างการปกครอง เวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
- โครงสร้างประชากร เวียดนามมีประชากรราว 83.5 ล้านคน
- ภาษาราชการ คือ ภาษาเวียดนาม
- เมืองสำคัญแบ่งตามภูมิภาค
- สนามบินมีจำนวน 18 แห่ง
- ทางหลวงลาดยางเพียงร้อยละ 25
- ทางรถไฟเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
- ท่าเรือสำคัญ
- วิธีปฏิบัติสำหรับเรือต่างชาติที่จะเข้าเทียบท่า
- ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีจำนวนราว 5.3 ล้านคน
- ระบบโทรศัพท์
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
- สินค้าส่งออกสำคัญ
- เวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- สินค้านำเข้าชั่วคราวเพื่อจัดงานแสดงสินค้าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า
- สินค้าที่ห้ามนำเข้า
- สิงคโปร์เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุด
- จังหวัดที่นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนมากที่สุด
- นิคมอุตสาหกรรม
- ระยะเวลาการเช่าที่ดิน
- ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ
- การติดต่อธุรกิจ
- การสื่อสารทางธุรกิจ
- ค่าที่พัก
- อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์

ประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม
ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเวียดนาม
สงครามเวียดนาม
มองเวียดนาม
ความสัมพันธ์และมุมมองของเวียดนามต่อสยาม
การแต่งกายเวียดนาม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้