ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

เวียดนาม (Vietnam)

ความสัมพันธ์และมุมมองของเวียดนามต่อสยาม

Nguyen Hong Quang

บริบททางประวัติศาสตร์ของ ด่ายเหวียดและเซียมก่อนศตวรรษที่17

ด่ายเหวียด

 • หลังพ้นจากการปกครองของจีน (111 ก่อนคริสต์กาล ค.ศ. 938) (Nam Viet)
 • ค.ศ. 938 โงเกวี่ยน (Ngo Quyen 898-944) สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ตั้งชื่ออาณาจักรของตนว่า ด่ายโก่ เหวียด (Dai Co Viet).
 • ค.ศ.1010 กษัตริย์ ลี้ กง โอว่น (Ly Cong Uan) ย้ายราชธานี จาก ฮวาลือ (Hoa Lu) มาที่ ทังล็อง (Thang Long)ปี ค.ศ.1054 กษัตริย์ Lý Thánh Tông เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ด่ายเหวียด (Dai Viet)
 • ค.ศ.1804 กษัตริย์ ยา ล็อง (Gia Long) ได้ทำการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น เหวียดนาม (Viet Nam)
 • เริ่มต้นตั้งแต่ครึ่งหลังของศตวรรษ ที่16 (1558) อาณาจักร ด่ายเหวียด เกิด sign สงครามกลางเมืองระหว่าง ตระกูลตริ่งห์ (Trinh) และเหงียน (Nguyen) ผลดังกล่าวทำให้ตระกูลเหวียนย้ายมาที่เว้ (Hue)และ กว่างนาม (Quang Nam) พร้อมกับเริ่มต้นบุกเบิกพื้นที่ทางใต้ลงมาเรื่อยๆจนถึงฮ่าเตียน (Ha tien)

เซียม

 • อาณาจักรแรกของ เซียม ในปี คศ.1238 คือ สุโขทัย, ปี ค.ศ. 1350 อาณาจักรอยุธยาได้เริ่มก่อตั้งขึ้น และจนกระทั่งปีค.ศ.1438 อยุธยาได้ขึ้นมา มีบทบาทเหนือสุโขทัย
 • หลังจากการถูกโจมตีหลายครั้งของพม่า อยุธยาได้ตกเป็นเมืองขึ้นในปี ค.ศ.1563. อยุธยากลับมาได้รับเอกราชใน ปี ค.ศ.1590 และสามารถฟื้นฟูความเข้มแข็งจนกระทั่งยึดครองล้านนาและเขมร
 • ปี ค.ศ.1767 Taksin ย้าย อาณาจักรจาก อยุธยา มาที่ Thonburi.
 • ปี ค.ศ.1782 Chakri ย้าย อาณาจักรจาก Thonburi มาที่ Krungthep.

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง ด่ายเหวียด และ เซียม ในประวัติศาตร์

 • ทั้งสองประเทศต่างตั้งอยู่ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ไม่มีพรมแดนบนบกติดต่อกัน แต่ทางทะเลสามารถ คมนาคมติดต่อ การค้า ได้อย่างสะดวก นอกจากเรื่องการค้าขายทางทะเลที่ เซียม ทำกับ ด่ายเหวียด แล้วเส้นทางทางทะเลยังเป็นประตูสู่ประเทศจีนของ เซียมอีกด้วย
 • ตั้งแต่ก่อนสมัย สุโขทัย คน เซียม ได้มาทำการติดต่อค้าขายกับ ด่ายเหวียด ที่ท่าเรือ เวินโด่น (Van Don) ในปีค.ศ. 1149, ท่าเรือ Van Don เป็นท่าเรือแรกของ ด่ายเหวียด ที่ใช้ในการค้าขาย
 • ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1182 เจ้าเมืองผู้ปกครอง เซียม ได้เข้ามาเชื่อมสัมพันธ์กับ ด่ายเหวียด ต่อมาในช่วง ศ.ที่.14 อยุธยา ก็ได้เข้ามาเชื่อมสัมพันธ์ด้วย แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ หยุดชะงัก ในช่วงศ.ที่.15 เนื่องจาก ราชวงศ์หมิง ยกทัพเข้ามารุกราน ด่ายเหวียด (1407-1427)

- บริบททางประวัติศาสตร์ของ ด่ายเหวียดและเซียมก่อนศตวรรษที่17
- ความสัมพันธ์ ด่ายเหวียด - เซียม ศตวรรตที่ 17-18
- มุมมองของเวียดนามต่อสยาม ในอดีตถึงปัจจุบัน ในอดีต
- ปัญหาและอุปสรรคบางประการของความสัมพันธ์เวียด-ไทย ในปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม
ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเวียดนาม
สงครามเวียดนาม
มองเวียดนาม
ความสัมพันธ์และมุมมองของเวียดนามต่อสยาม
การแต่งกายเวียดนาม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้