Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>


ประชาคมอาเซียน

เวียดนาม (Vietnam)

ความสัมพันธ์และมุมมองของเวียดนามต่อสยาม

Nguyen Hong Quang 1. บริบททางประวัติศาสตร์ของ ด่ายเหวียดและเซียมก่อนศตวรรษที่17

ด่ายเหวียด

เซียม

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง ด่ายเหวียด และ เซียม ในประวัติศาตร์

2. ความสัมพันธ์ ด่ายเหวียด - เซียม ศตวรรตที่ 17-18
ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์
(The westerners in SEA, 1651 publishing Viet-Bo-Latinh Dictionary; and Hoi an Port - Xiem trading in Hoi An)

ความสัมพันธ์ ด่ายเหวียด– เซียม

การโจมตีจากทางฝั่งเซียม ต่อด่ายเหวียด

ความสัมพันธ์หลังจากช่วงดังกล่าวดำเนินมาด้วย

3. มุมมองของเวียดนามต่อสยาม ในอดีตถึงปัจจุบัน ในอดีต

ปัจจุบัน

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของความสัมพันธ์เวียด-ไทย ในปัจจุบัน

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของทั้งสองชาติมีลักษณะเหมือนกันคือ ต่างมีรายได้ที่มาจากภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีการแข่งขันกันสูง ซึ่งปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้เกิดผลกระทบต่อ พัฒนา เศรษฐกิจ ทั้งสองชาติ

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลของทั้งสองประเทศต่างมีนโยบายแน่ชัดในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศและประเทศในภูมิภาคเพื่อเป็นที่มาของความไว้เนื้อเชื่อใจกันในทางการเมือง

ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมา จะประกาศไม่ยอมให้ประเทศ หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสร้างความขัดแย้งต่อ วียดนาม แต่ในความเป็นจริงนั้น ปัจจุบันก็ยังมีองค์กร หรือประเทศ อื่นๆ to exploit Thailand to organize operations against Vietnam on fields: ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง เหล่านี้คือปัญหาที่รัฐบาลไทยต้องตระหนักและหาทางแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสอง ประเทศ เพื่อประโยชน์ เพื่อสันติภาพ เพื่อร่มมือกัน สร้างสรรค์ภูมิภาคของเรา

ประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม
ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเวียดนาม
สงครามเวียดนาม
มองเวียดนาม
ความสัมพันธ์และมุมมองของเวียดนามต่อสยาม
การแต่งกายเวียดนาม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com