Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป

ทวีปเอเชีย

      ทวีปเอเชียจัดว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ โลกเก่า” (Old World) เพราะแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของโลกนั้น ล้วนแต่ถือว่ามีแหล่งกำเนิดจากบริเวณลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชียด้วยกันทั้งสิ้น 4 แหล่งด้วยกัน คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส หรือที่ราบ เมโสโปเตเมีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณ ลุ่มแม่น้ำสินธุ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณ ลุ่มแม่น้ำเหลือง หรือ ฮวงโห ในภูมิภาคตะวันออก, บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

ชุมชนที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของทวีปเอเชียทั้ง 4 แหล่ง มีการจัดระเบียบสังคมและการจัดรูปแบบการปกครองเพื่อความสงบและสวัสดิภาพของคนในสังคม รวมไปถึงการแสวงหาความรู้ต่างๆ เช่นวิธีการรักษาคนป่วย การประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนคิดค้นวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

รูปแบบการเมืองการปกครองที่ใช้กันส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย มีดังต่อไปนี้

การจัดระเบียบการปกครองภายในประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ

1. เอกรัฐ หรือ รัฐเดี่ยว (Unitary State)
หมายถึงประเทศที่มีระเบียบการปกครองขึ้นอยู่กับรัฐบาลของส่วนกลางเพียงรัฐบาลเดียว เช่นประเทศอิสราเอล จอร์แดน อิหร่าน ไทย เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุ่น เป็นต้น

2. สาธารณรัฐ หรือ สหรัฐ หรือ สหพันธรัฐ (Federal State)
หมายถึง ประเทศที่ประกอบด้วยรัฐตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป และมีการแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น2 ส่วน คือ อำนาจการปกครองของรัฐแห่งรัฐส่วนหนึ่ง กับอำนาจการปกครองของรัฐบาลกลางของประเทศอีกส่วนหนึ่งโดยรัฐบาลกลางของปะเทศเป็นใช้อำนาจที่สำคัญๆเท่านั้น ประเทศที่มีการใช้ระบบการปกครองนี้ก็เช่นอินเดีย มาเลเชีย จีน เป็นต้น

รัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร ทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

เช่น ประเทศอิสราเอล อินเดีย ไทย มาเลเชีย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น นายกรัฐมนตรีมักจะมาจากการเลือกตั้ง หรือสรรหาโดยรัฐสภาของประเทศเหล่านั้นโดยมีพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ

ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

เช่น ประเทศปากีสถาน อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีจะเป็นทั้งประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน บรูไนเป็นต้น ในประเทศเหล่านี้พระมหากษัตริย์จะทรงมีฐานะเป็นทั้งประมุขของประเทศและหัวหน้าคณะรัฐบาล ดังนั้น อำนาจในการปกครองประเทศจึงมิได้อยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริง

อนึ่ง ประเทศในทวีปเอเชียมีจำนวนทั้งหมด 46 ในจำนวนนี้มี 14 ประเทศที่ใช้รูปแบบการปกครองแบบที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น มาเลเชีย กัมพูชา บรูไน เนปาล ภูฎาน จอร์แดน ซาดีอาระเบีย คูเวต กาตาร์ บาร์เรน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ภูมิศาสตรของทวีปเอเชีย

ทำเลที่ตั้งและขนาด

ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 45 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ทำเลที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์เฉพาะส่วนที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่เป็นดังนี้ จากละติจูด 1 องศา 16 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมปิไอ (Piai) ประเทศมาเลเชีย ถึงละติจูด 77 องศา 41 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมเชลยูสกิน (Chelyuskin) ประเทศสหพันธรัฐรัสเชีย และจากลองจิจูดที่26 องศา 04 ลิปดาตะวันออกบริเวณแหลมบาบา (Baba) ประเทศตุรกี ถึงลองจิจูด 169 องศา 30 ลิปดาตะวันตก ที่บริเวณแหลมเดชเนฟ (Dezhnev) ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ส่วนความกว้างและความยาวของทวีปซึ่งรวมถึงบริเวณส่วนที่เป็นหมู่เกาะด้วย มีความกวางประมาณ 7,000 กิโลเมตร ตั้งแต่ประเทศตุรกีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีป ไปจดประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ทางตะวันออกของทวีป

ส่วนความยาวจะเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเชีย ขึ้นไปทางเหนือจนจดมหาสมุทรอาร์กติกจะมีความยาวประมาณ 9,600 กิโลเมตร

ทางเหนือของทวีปเอเชียจดมหาสมุทรอาร์กติก ทางใต้จดมหาสุทรอนเดียและเลยไปทางตะวันออกเฉียงใต้จะประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ซึ่งเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมากมองดูคล้ายสะพานที่ทอดข้ามจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียไปยังทวีปออสเตรเลีย

ทางตะวันออกจดมหาสมุทรแปซิฟิกและช่องแคบเบริง ซึ่งเป็นช่องแคบที่คั่นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกาเหนือ ส่วนทางตะวันตกจดทวีปยุโรปโดยมีเทือกเขาอูราล ทะเลแคสเปียน และทะลดคั่นอยู่ ถ้าพิจารณาดูจากแผนที่โลกแล้วจะพบว่าทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปเป็นดินแดนที่ต่อเนื่องกัน โดยทวีปยุโรปมีลักษณะเป็นคาบสมุทรหนึ่งของทวีปเอเชีย ซึ่งเรียกบริเวณอันเป็นที่ตั้งของทวีปยุโรปและทวีปเอเชียนี้ว่า ยูเรเชีย (Eurasia)

โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ

โครงสร้างทางธรณีวิทยาของทวีปเอเชียพิจารณาได้จากลักษณะของเปลือกโลกที่ปกคลุมทวีป ซึ่งเกิดขึ้นในยุตต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาโดยทวีปเอเชียมีลักษณะโครงสร้างของเปลือกโลกประกอบด้วยส่วนที่เป็นหินเก่าและหินใหม่บริเวณที่เป็นหินเก่ามีอยู่ 3 บริเวณ คือ บริเวณที่ราบสูงภาคเนือที่เรียกว่า แองการาชีลด์ (Angara Shield) ซึ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำลีน่า และแม่น้ำเยนิเชในสหพันธรัฐรัสเซีย บริเวณที่ราบสูงอาหรับในประเทศซาอุดีอาระเบีย และบริเวณที่ราบสูงเดคคาน ในประเทศอินเดีย

ส่วนบริเวณที่เป็นเขตหินใหม่ คือ บริเวณที่ปกคลุมไปด้วยเปลือกโลกที่มีอายุการเกิดใหม่สุดทางธรณีวิทยา หินที่คลุมเปลือกโลกจะมีการอัดทับซับซ้อนกันเป็นชิ้นๆ และเกิดการโก่งตัวขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยสังเกตุได้จากการระเบิดของภูเขาไฟ และการเกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอ เขตหินใหม่นี้จะเป็นแนวยาวเหยียดติดต่อกันทั่วโลก

ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากทวีปเอเชียเป็นทวีปที่กว้างใหญ่ไพศาล และมีลักษณะภูมประเทศที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น จึงทำให้ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกันมากมาย ตั้งแต่อากาศร้อนแห้งแล้ง ชุ่มชื้น หนาว รวมทั้งอบอุ่น นอกจากนี้ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภูมิอากาศในทวีปเอเชียก็คือ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทั้งมรสุมในฤดูหนาว และมรสุมในฤดูร้อน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความกว้างใหญ่ของทวีปที่อู่ติดกับน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้อุณหภูมิและความกดอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินและพื้นน้ำในฤดูร้อนและฤดูหนาวแตกต่างกัน ทำให้บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกดมีลมร้อนชุ่มชื้นเพราะพัดจากพื้นน้ำเข้าสู่ฝั่งเป็นระยะเวลา 6 เดือน และเกิดลมเย็นแห้งแล้งเพราะพัดจากผืนแผ่นดินสู่พื้นน้ำเป็นระยะเวลาอีก 6 เดือน ที่เรียกว่า ลมมรสุม นั้นเอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com