วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ปรมาณู

อุบัติเหตุ

กว่า 35 ปี ที่พลังงานนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อปี 2522 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทรีไมล์ไอส์แลนด์ในสหรัฐอเมริกา ไม่มีรังสีรั่วไหล และไม่มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับความบาดเจ็บใด ๆ ระบบควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติทำงานตามที่ได้รับการออกแบบไว้ ครั้งที่สอง เกิดขึ้นเมื่อปี 2529 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ในรัฐยูเครน ของอดีตสหภาพโซเวียต ครั้งนี้มีรังสีรั่วไหล และมีผู้เสียชีวิต 31 คน บาดเจ็บ 203 คน

เป็นที่น่าสังเกตว่า การออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลแตกต่างจากโรงไฟฟ้าในส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพการเพิ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์ และไม่มีอาคารคลุมเตาปฏิกรณ์ นอกจากนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมปลดระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบความปลอดภัยบางส่วนออก สำหรับข่าวคราวอื่น ๆ เป็นเหตุขัดข้องธรรมดาของโรงไฟฟ้า

ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยสูงมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจะต้องจัดหามาไว้ใช้ให้ พอเพียง มิฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจจะเกิดภาวะชะงักงัน สิ่งสำคัญก็คือ จะต้องใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างหลายปี และโรงไฟฟ้าเก่าก็ต้องปลดออกจากระบบเมื่อหมดอายุใช้งาน

  • การพัฒนาแหล่งน้ำ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านชลประทานแล้ว ยังได้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ อีกด้วย แต่การดำเนินงานมีอุปสรรคและปัญหามากมาย
  • พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ ก็มีขีดจำกัดในการพัฒนา
  • เชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น รวมกันแล้วภายในประเทศมีไม่พอเพียง ไทยจำเป็นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ และราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาวะโลก และไม่ช้าไม่นานเชื้อเพลิงเหล่านี้ คงต้องหมดไปจากโลกอย่างแน่นอน ดังนั้น พลังงานจากนิวเคลียร์ เป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับประเทศไทยในอนาคตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกซามอันซิตท์ (Gesamtansicht) ประเทศเยอรมัน

 


ภาพจำลองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศเยอรมัน


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กัตเตอนง (Cattenom) ประเทศฝรังเศส


ภายในห้องควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โตไก (Tokai) ประเทศญี่ปุ่น

ความหมายของปรมาณู หรืออะตอม (atom)
รังสี (radiation)
พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานปรมาณู
รำลึกถึงการทิ้งระเบิดปรมาณู
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
อุบัติเหตุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้