ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป  >>

เปลือกโลก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่

  1. การตัดไม้ทำลายป่า เกิดจากการกระทำเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยนำมาทำเป็นที่อยู่อาศัย ทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ป่าไม้จึงถูกทำลายมากขึ้น ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมชื่น หน้าดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ำ พัดพาหน้าดินไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน เกิดภาวะน้ำท่วม เพราะพื้นดินดูดซับน้ำได้น้อย
  2. การเกษตรกรรม การปลูกพืช การทำสวนทำไร่ ซึ่งต้องมีการไถพรวน พลิกหน้าดิน เพื่อปรับพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก การขุดร่องน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมทำให้พื้นดินเกิดการทรุดตัว
  3. การชลประทานการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำ ในบริเวที่เป็นภูเขาต้องมีการทำลายป่า
  4. การทำเหมืองแร่ ต้องมีการขุดเจาะสำรวจหา แร่ แหล่งเชื้อเพลิง พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  5. การทำอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีการขุดเจาะหน้าดินเพื่อวางรากฐานการก่อสร้าง มีการระเบิดภูเขา เพื่อนำหินมาใช้ในการก่อสร้าง มีการปรับพื้นที่ในการก่อสร้างโรงงาน

ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
เมื่อภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง เกิดภูเขาไฟระเบิด ผิวโลกบางส่วนอาจแยกตัวออก บางส่วนอาจเกิดการถล่มถลายและยุบตัวลง หินหนืดที่ไหลออกจากปล่องภูเขาไฟก็จะเผาไหม้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณที่หินหนืดนั้นไหลผ่านผลการศึกษาทางธรณีวิทยาทำให้เราทราบว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้เตรียมพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภาคต่างๆของประเทศไทย

การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ แบ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภูมิภาคหรือดินแดนนั้นๆ

หลักเกณฑ์ในการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ 3 ประการ

  1. หลักเกณฑ์ทางกายภาพ เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญอันดับแรกในการพิจารณากำหนดเขตภูมิภาคให้ตรงกับองค์ประกอบทางกายภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยคือ แบ่งพื้นดินที่มีลักษณะภูมิประเทศธรณีวิทยา ธรณีสันฐานวิทยา ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งระบบการระบานน้ำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือระบบเดียวกันให้อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ลักษณะทางธรณีวิทยาที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแผ่นดินรูปร่างที่คล้ายคลึงกันเช่น การโค้งงอของแผ่นธรณี การสึกร่อน ลักษณะธรณีสันฐานที่เป็นหินอัคนี หินตระกอน หินแปร
  2. หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นหลักเกณฑ์สำคัญอันดับสองในการพิจารณา ได้แก่ ลักษณะของประชากร คือการตั้งถิ่นฐาน จำนวนประชากร เชื้อชาติภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียบประเพณี อุปนิสัยในการบริโภค หลักเกณฑ์นี้ คำนึงถึงความชัดเจนในเขตที่แคบ
  3. หลักเกณฑ์ทางเอกสารวิชาการภูมิศาสตร์และหลักฐานอย่างอื่น เป็นผลงานที่มีผู้เคยศึกษาไว้ เช่น แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่กรมอุตุนิยมวิทยา แผนที่ป่าไม้ แผนที่ประชากร ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม ตำราที่เขียนขึ้นโดยนักภูมิศาสตร์ไทยและต่างประเทศ

ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แบ่งโดยพิจารณา ลักษณะภูมิประเทศที่เด่น ลักษณะดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติแบ่งออกเป็น 6 ภาคคือ

1. ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
2. ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด
3. ภาคใต้มี 14 จังหวัด
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 19 จังหวัด
5. ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
6. ภาคกลาง มี 22 จังหวัด

ทวีปเลื่อน ( Continental Drift )
ทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ (Plate Tectonics)
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ระดับความรุ่นแรงของแผ่นดินไหวที่วัดด้วยมาตราเมอร์คัลลี่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
โครงสร้างทางธรณีวิทยาภาคต่างๆของประเทศไทย
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้