ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

สมัยก่อนอารยันเข้าสู่อินเดีย

 (2,000 – 1,500 ปี ก่อน พ.ศ.)

ชนชาติอารยัน เป็นเผ่าชนผิวขาว ได้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มที่แถบภูเขาคอเคซัส และต่อมาได้เคลื่อนย้ายมาทางทิศตะวันออกแถบปากแม่น้ำวอลก้า แม่น้ำอูราล เหนือทะเลสาปแคสเปี้ยน ชนพวกนี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีลัทธิวัฒนธรรมและภาษาเหมือนกัน มีการเคารพพระเจ้าหลายองค์ซึ่งเป็นรูปแบบของธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว เป็นต้น คนเหล่านั้นเข้าใจว่า ธรรมชาติเหล่านั้นสามารถให้คุณให้โทษแก่เขาได้ การนับถือธรรมชาติถือว่าเป็นลัทธิแรกของมนุษย์ แม้ปัจจุบันก็ยังมีการนับถือกันอยู่ในหมู่คนที่ด้อยการศึกษา

นอกจากนั้นชาวอารยันยังนับถือ และบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษอีกด้วย โดยเข้าใจว่ามนุษย์และสัตว์ตายไปแต่เพียงร่ายกาย ส่วนวิญญาณยังคงอยู่ ยังมีการบริโภคอาหารเหมือนกับมนุษย์ที่ยังไม่ตาย ทำให้เกิดมีการบวงสรวงและเซ่นวิญญาณกัน ชนชาติอารยันยังมีความเชื่ออีกว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วนั้นยังมีภพอยู่เบื้องบน เพื่อการบูชาวิญญาณของคนเหล่านั้นจึงได้เผาเครื่องบูชายันให้ควันไฟลอยขึ้นไป จึงทำให้เกิดมีลัทธิบูชายันเกิดขึ้นในหลายร้อยปีต่อมา ชาวอารยันได้แตกเป็นหลายพวก ที่สำคัญคือพวกไปทางยุโรป เป็นชาวกรีก ลาติน และได้ขยายเป็นชนชาติต่างๆ อีกมากมาย และอารยันอีกพวกหนึ่งได้เดินทางมาทางเอเซีย เป็นเปอร์เซีย และอินเดีย ปัจจุบันชนชาติอารยันที่เข้ามาสู่อินเดียได้นำเอาลัทธิความเชื่อดั้งเดิมของตนมาด้วย เมื่อเข้าครอบครองอินเดีย จึงได้มีการผสมกับความเชื่อของเจ้าของถิ่นเดิมขึ้น

สมัยก่อนอารยันเข้าสู่อินเดีย
สมัยอารยันเข้าสู่ชมพูทวีป
สมัยพระเวท
สมัยพราหมณ์
สมัยอุปนิษัท
การอุบัติขึ้นและพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
ชมพูทวีปในอดีต
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย