ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

สมัยพราหมณ์

ในสมัยนี้พราหมณ์มีบทบาทและอำนาจมาก หรือพวกพราหมณ์เจ้าพระยศ คนทั่วไปเคารพนับถือพราหมณ์ให้ความศักดิ์สิทธิ์ เพราะถือว่าพราหมณ์เป็นตัวแทนของพระเจ้า เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างพระเจ้ากับประชาชน เป็นผู้ถ่ายบาปให้แก่ประชาชน ตามอุดมคติ ความเชื่อ ด้วยความเมตตาปรานี ไม่คิดค่าตอบแทน มุ่งมั่นเพียรเพ่งเคร่งครัดในพิธีกรรม ตามแนวความเชื่อที่ว่า ความเป็นพราหมณ์ประกอบด้วย ต้องมีความสัตย์ มีความเพียรเพ่ง มีความเคร่งครัดปฏิบัติพรหมจรรย์ มีความขยันศึกษาคัมภีร์พระเวทและมีความเสียสละ ถ้าพิจารณาตามข้อความเหล่านี้ พวกพราหมณ์ก็น่าจะมีบทบาทในการกระทำความดีให้แก่ประชาชน อย่างมากมาย เช่นเป็นผู้นำทางจิตใจ และประสิทธิประสาทวิชาการต่างๆ ให้แก่ประชาชน พราหมณ์เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษ มีความเป็นอยู่ด้วยการบิณฑบาต รับประทานอาหารที่ประชาชนนำมาถวาย ไม่เข้าไปตั้งจิตมุ่งร้ายหรือแทรกแซงกิจกรรมของคนอื่น มีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ ทำตนให้เป็นที่พึ่งของประชาชนทางจิตใจ

ต่อมาพวกพราหมณ์ได้หลงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เมื่อได้รับความนับถือมากขึ้นจึงสำคัญตนผิดว่า เป็นหมู่เทวดา ผู้วิเศษ มีความหยิ่งในเพศและวรรณะของตน ติดในลาภสักการะ เรียกร้องค่าตอบแทนจากการประกอบทางพิธีกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น หลอกลวง ขู่เข็ญว่า พระเจ้าจะลงโทษเมื่อไม่ทำตามคำที่พวกพราหมณ์แนะนำ พราหมณ์ได้เปลี่ยนอุดมการณ์มาลุ่มหลงในลาภสักการะ ละทิ้งการศึกษาเล่าเรียน หันมาประกอบพิธีกรรมหลักใหญ่ ไม่ตั้งอยู่ในความสัตย์ ปฏิบัติเห็นแก่ได้ด้วยคติที่ว่า โลกนี้จะดำรงอย่างเป็นปกติถ้ามีหลักประพฤติ 3 ประการ คือ ประพฤติตามคำแนะนำของพราหมณ์ ประพฤติตามคำสอนของพระเวท และประพฤติตามระบบของวรรณะ

 

ในสมัยพราหมณ์นี้ มีการประกอบพิธีกรรม ทำการบวงสรวงไหว้วอนอย่างหนัก เพื่อให้พระเจ้าโปรดปราน มีการฆ่าวัว แพะ แกะ ม้า(อัศวเมธ) สูงสุดคือมนุษย์(บุรุษเมธ) เพื่อสังเวยพระเจ้า ด้วยความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอยู่กับพระพรหม การประกอบพิธีบูชายัญนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ตามเทวาลัยและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยเลือดอันแดงฉาน มีควันไฟแห่งยัญญกรรมลุกโขมงขึ้นทุกหนแห่ง

ในทางสังคม พวกพราหมณ์ได้แบ่งคนในสังคมเป็น 3 พวก เรียกว่า วรรณะ ต่อมาเพื่อความเหมาะสมต่อฐานะ หน้าที่ และการงาน จึงได้เพิ่มเป็น 4 วรรณะ คือ

  • กษัตริย์ มีหน้าที่ในการรบและปกครองประเทศ
  • พราหมณ์ มีหน้าที่ในการศึกษาพระคัมภีร์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีการบูชายัญ เป็นต้น
  • แพศย์ มีหน้าที่ในการค้าขาย
  • ศูทร มีหน้าที่ในทางรับใช้ ทำงานเป็นกรรมกร

เดิมทีนั้น พวกพราหมณ์ได้ยกเอาวรรณะของตนขึ้นเป็นอันดับแรก เพราะถือว่าวรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะบริสุทธิ์และสูงสุดยิ่งกว่าวรรณะอื่นๆ

การแบ่งคนออกเป็นวรรณะ เกิดขึ้นจากปัญหาทางเชื้อชาติและการเมืองของชนชาวอารยันกับพวกดราวิเดียน และชนเผ่าป่าเถื่อนที่อยู่มาก่อน ซึ่งทำให้อินเดียประสบกับความขัดแย้งตลอดมา แรกทีเดียวก็ไม่รุนแรง เพราะแบ่งไว้ตามฐานะ ภูมิชั้นของคน ยังมีประโยชน์ทางการปกครองอยู่ ต่อมาภายหลังการถือวรรณะได้ถูกแปรความหมายไปเป็นอย่างอื่น โดยพวกพราหมณ์อ้างว่า การแบ่งคนออกเป็นวรรณะนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเบื้องบน ผู้ที่เกิดในวรรณะใดต้องดำรงตำแหน่งอยู่ในวรรณะนั้น เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งงานเป็นต้น การเปลี่ยนหน้าที่กันนอกวรรณะนั้น ถือเป็นการทรยศต่อตัวเอง และเป็นการฝ่าฝืนบัญชาของพระเจ้า ถ้าใครฝ่าฝืนก็จะถูกพระเจ้าลงโทษที่เรียกว่า เทวทัณฑ์ หรือพรหมทัณฑ์

ปัจจุบันนี้ยังมีความเชื่อนี้อยู่ แม้รัฐธรรมนูญอินเดียซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยโดยให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันก็ตาม การปฏิบัติเรื่องวรรณะนี้ยังมีอยู่โดยเคร่งครัดทั้งอินเดียและเนปาล

สมัยก่อนอารยันเข้าสู่อินเดีย
สมัยอารยันเข้าสู่ชมพูทวีป
สมัยพระเวท
สมัยพราหมณ์
สมัยอุปนิษัท
การอุบัติขึ้นและพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
ชมพูทวีปในอดีต
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย