ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ชีวิต

กำเนิดชีวิตตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์

ชีวิตเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพ่อแม่ (สิ่งที่มีชีวิตอยู่ก่อนแล้ว) ทำให้เกิดชีวิตใหม่ การสร้างหน่วยใหม่ของชีวิต เรียกว่า การสืบพันธุ์ ซึ่งมี 2 แบบคือ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การใช้กิ่งปักชำ การแตกหน่อของกล้วย การแบ่งเซลล์ของบักเตรี และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศ เช่นมนุษย์ต้องอาศัยพ่อแม่ให้กำเนิดชีวิตโดยฝ่ายพ่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่าอสุจิ ฝ่ายแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า ไข่ ไข่ที่ถูกผสมโดยอสุจิเรียกว่า ไซโกท ไซโกทนี้จะฝังตัวไว้กับเยื้อหุ้มหนังมดลูก และเจริญเติบโตขึ้นเป็นตัวอ่อนตามลำดับ เมื่อครบ 9 เดือน ก็คลอดออกมาเป็นทารกและเจริญเติบโตขึ้น เป็นเด็ก เป็นหนุ่มสาว พร้อมที่จะสร้างชีวิตใหม่ต่อไป

ชีวิตมนุษย์ตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์

ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ หลายชนิด และอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่าง ๆ อีกมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยเซลล์ของแต่ละชนิดเป็นจำนวนมากมีการคำนวณพบว่า เซลล์ในร่างกายมนุษย์มีจำนวนถึง 5 หมื่นล้านเซลล์

ความยาวของเส้นโลหิตในร่างกายมนุษย์ ถ้าจับมาเรียงต่อกันจะมีความยาวถึง 50,000 กิโลเมตรความยาวของเส้นปราสาท เมื่อนำมาเรียงต่อกันเข้ายาวถึง 25,000 กิโลเมตร (เฉก ชนะสิริ :4)

โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย สิ่งเหล่านี้คือ

 1. กระดูก 206 ท่อน
 2. กล้ามเนื้อ 792 มัด
 3. สมองผู้ชายหนักประมาณ 1,380 กรัม
 4. สมองผู้หญิงหนักประมาณ 1,250 กรัม
 5. เลือดจะมีประมาณ 7 - 8 % ของน้ำหนักร่างกายหรือประมาณ 5 - 6 ลิตร
 6. น้ำมีประมาณ 2/3 ของน้ำหนักร่างกาย
 7. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน ฯลฯ

ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นเรือนร่างกายของมนุษย์ความต้องการของชีวิต

มาสโลว์ ได้กำหนดหลักการไว้ว่า "บุคคลตอบสนองความต้องการของตนเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของชีวิต"ความต้องการของบุคคลออกเป็น 5 ระดับ ตามความสำคัญดังนี้

 1. ความต้องการด้านสรีรวิทยา เป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิต ได้แก่ ความต้องการอากาศ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ เป็นต้น
 2. ความต้องการความมั่นคง และความต้องการความปลอดภัยของชีวิต ได้แก่ ความต้องการที่จะอยู่อย่างมั่นคง ปลอดภัยจากการถูกทำร้ายหรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือมีความมั่นคงในการทำงาน และการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
 3. ความต้องการมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น ประกอบด้วยกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมของกลุ่ม ของสังคม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นสมาชิกของกลุ่ม
 4. ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้แก่ ความภาคภูมิใจ และความต้องการที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องเห็นความสำคัญของตน
 5. ความต้องการความสำเร็จแห่งตน เป็นความต้องการระดับสูง เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ (จรูญ ทองถาวร. 2531 : 22 - 33)

» กำเนิดชีวิตตามทัศนะของศาสนา

» กำเนิดชีวิตตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์

» สาระของชีวิตตามแนวพุทธธรรม

» พุทธธรรมเป็นปรัชญาชีวิต

» ชีวิตควรอยู่เพื่ออะไร

» การดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม

» สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์

» สาระความรู้ทางแนวชีวิตตามศาสนาคริสต์

» สาระของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม

» สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

» สาระของชีวิตตามแนวศาสนาเต๋าและขงจื้อ

» คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต

» คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต

» การมองความจริงของชีวิตด้วยศาสนธรรม

» การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย