ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ชีวิต

สาระของชีวิตตามแนวพุทธธรรม

ลักษณะความจริงตามพุทธธรรม

พระธรรมปิฎก (2538 : 6) ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธธรรมว่า พุทธธรรมเป็นคำสั่งสอนที่มุ่งสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมสรุปได้ 2 อย่าง คือ

  1. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า มัชเฌนธรรม หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น
  2. แสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่า “มัชฌิมปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่านั้นชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพุทธธรรม

นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนามีแนวความคิดเกี่ยวกับพุทธธรรมเป็นนานาทรรศนะ ดังต่อไปนี้

พุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์
พวกที่เห็นว่าพุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามิใช่ปรัชญาเพราะความรู้ทางปรัชญา ไม่มีความแน่นอนชัดเจน อาจเปลี่ยนไปตามบุคคล เวลา และสถานที่ได้ ส่วนพุทธธรรมนั้นเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถนำไปตรวจสอบพิสูจน์และทดลองให้เห็นจริงได้ด้วยการปฏิบัติ เช่น ผู้ปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็สามารถปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือมรรค 8 ประการ

พุทธธรรมเป็นปรัชญา
นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาอีกพวกหนึ่งเห็นว่าพุทธธรรมเป็นหลักความรู้และกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นั้นสามารถเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือการค้นพบสิ่งใหม่ขึ้น ส่วนพุทธธรรมถือเป็นสัจจะชั้นสูงสุด จะไม่มีการเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะหลักพุทธธรรมจะไม่เก่าไม่ใหม่ตามกาลเวลา แต่จะคงอยู่และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น หลักไตรลักษณ์ ไตรสิกขา อริยสัจ

พุทธธรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญา
พวกที่เห็นว่าพุทธธรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาให้เหตุผลว่า ทั้งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ต่างก็เสนอความจริง เช่นเดียวกับพุทธธรรม หลักพุทธธรรมบางข้อเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ เป็นปรัชญาก็ได้ เพราะเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ เช่น เรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม จะอธิบายในแง่วิทยาศาสตร์ก็ได้ หรืออธิบายตามแนวของปรัชญาก็ได้

ความจริงของชีวิต
กำเนิดชีวิตตามทัศนะของศาสนา
กำเนิดชีวิตตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์
สาระของชีวิตตามแนวพุทธธรรม
พุทธธรรมเป็นปรัชญาชีวิต
ชีวิตควรอยู่เพื่ออะไร
การดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม
สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์
สาระความรู้ทางแนวชีวิตตามศาสนาคริสต์
สาระของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม
สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
สาระของชีวิตตามแนวศาสนาเต๋าและขงจื้อ
คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต
คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต
การมองความจริงของชีวิตด้วยศาสนธรรม
การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรม
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้