ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ชีวิต

สาระของชีวิตตามแนวพุทธธรรม

ลักษณะความจริงตามพุทธธรรม

พระธรรมปิฎก (2538 : 6) ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธธรรมว่า พุทธธรรมเป็นคำสั่งสอนที่มุ่งสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมสรุปได้ 2 อย่าง คือ

  1. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า มัชเฌนธรรม หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น
  2. แสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่า “มัชฌิมปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่านั้นชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพุทธธรรม

นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนามีแนวความคิดเกี่ยวกับพุทธธรรมเป็นนานาทรรศนะ ดังต่อไปนี้

พุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์
พวกที่เห็นว่าพุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามิใช่ปรัชญาเพราะความรู้ทางปรัชญา ไม่มีความแน่นอนชัดเจน อาจเปลี่ยนไปตามบุคคล เวลา และสถานที่ได้ ส่วนพุทธธรรมนั้นเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถนำไปตรวจสอบพิสูจน์และทดลองให้เห็นจริงได้ด้วยการปฏิบัติ เช่น ผู้ปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็สามารถปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือมรรค 8 ประการ

พุทธธรรมเป็นปรัชญา
นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาอีกพวกหนึ่งเห็นว่าพุทธธรรมเป็นหลักความรู้และกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นั้นสามารถเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือการค้นพบสิ่งใหม่ขึ้น ส่วนพุทธธรรมถือเป็นสัจจะชั้นสูงสุด จะไม่มีการเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะหลักพุทธธรรมจะไม่เก่าไม่ใหม่ตามกาลเวลา แต่จะคงอยู่และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น หลักไตรลักษณ์ ไตรสิกขา อริยสัจ

พุทธธรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญา
พวกที่เห็นว่าพุทธธรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาให้เหตุผลว่า ทั้งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ต่างก็เสนอความจริง เช่นเดียวกับพุทธธรรม หลักพุทธธรรมบางข้อเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ เป็นปรัชญาก็ได้ เพราะเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ เช่น เรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม จะอธิบายในแง่วิทยาศาสตร์ก็ได้ หรืออธิบายตามแนวของปรัชญาก็ได้

» กำเนิดชีวิตตามทัศนะของศาสนา

» กำเนิดชีวิตตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์

» สาระของชีวิตตามแนวพุทธธรรม

» พุทธธรรมเป็นปรัชญาชีวิต

» ชีวิตควรอยู่เพื่ออะไร

» การดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม

» สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์

» สาระความรู้ทางแนวชีวิตตามศาสนาคริสต์

» สาระของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม

» สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

» สาระของชีวิตตามแนวศาสนาเต๋าและขงจื้อ

» คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต

» คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต

» การมองความจริงของชีวิตด้วยศาสนธรรม

» การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย