ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ชีวิต

สาระความรู้ทางแนวชีวิตตามศาสนาคริสต์

ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ตายแทนศาสดาได้ นับเป็นศาสนาสากล หลักจริยธรรมที่สำคัญ คือพระบัญญัติ 10 ประการ ย่อได้ 2 ประการ คือ

1. รักพระเจ้าอย่างสุดใจ
2. รักเพื่อนมนุษย์อย่างสุดใจ

หลักสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ พระเจ้าคือ พระยะโฮวา พระเจ้าเป็นคนสร้างสรรพสิ่ง สาเหตุของสรรพสิ่งคือ พระเจ้า (God) ตามพระคัมภีร์เก่า กล่าวว่า เดิมไม่มีอะไร มีแต่ความมืด พระเจ้าก็อยู่ในความมืด พระองค์จึงสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นดังนี้

1. สร้างแสงสว่าง
2. สร้างท้องฟ้า
3. สร้างน้ำ, ทะเล
4. สร้างพระอาทิตย์ พระจันทร์
5. สร้างนก และปลา
6. สร้างมนุษย์คนแรก

สร้าง (พักเหนื่อย)
ลักษณะของคนตามทัศนะศาสนาคริสต์

คริตสศานา ได้กล่าวถึงลักษณะของคนไว้ว่า

1. คนเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง
2. คนเป็นสิ่งสูงศักดิ์ที่สุด
3. คนเป็นฉายาของพระเจ้า (The Image of God)
4. ชีวิตของคนขึ้นอยู่กับพระเจ้าชีวิตควรอยู่เพื่ออะไร

ศาสนาคริสต์ได้แบ่งเป้าหมายมนุษย์ออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. อยู่เพื่อโลกนี้ คือ เป็นอยู่เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสุขและมีสันติภาพอันยั่งยืน
2. อยู่เพื่อโลกเบื้องหน้า คือเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า (The Kingdom of God) ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกแล้วเป็นชีวิตที่ไม่ต้องตาย ไม่ถูกลงโทษ เป็นสันติสุขอั้นแท้จริง ดำเนินชีวิตอย่างไร

ทุกคนต้องยึดคำบัญญัติ 10 ประการ เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามคำสอนขององค์ศาสดา มีดังนี้คือ

1. อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา
2. อย่าเอยนามพระเจ้าโดยไม่เคารพ
3. อย่าทำรูปเคารพใดซึ่งเลียนแบบพระเจ้า
4. ระลึกถึงวันสปาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ เป็นวันของพระเจ้า ทรงพักเหนื่อย
5. เคารพบิดามารดาของเจ้า
6. อย่าฆ่ามนุษย์
7. อย่าร่วมประเวณีสามีภรรยาผู้อื่น
8. อย่าลักทรัพย์
9. อย่าเป็นพยานเท็จ
10. อย่าโลภสมบัติของเพื่อนบ้าน

นอกจากนั้นชาวคริสต์ยังต้องปฏิบัติตามคริสตธรรมที่บันทึกจากการเทศนาครั้งสำคัญของพระเยซู เรียกว่า เทศนาบนภูเขา ตอนหนึ่งท่านตรัสว่า โบราณสอนว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน เราขอบอกว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ให้หันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย ผู้ใดฟ้องศาลเพื่อเอาเสื้อคลุม จงให้เสื้อคลุมแก่เขา ถ้าเขาขอสิ่งใดจงให้สิ่งนั้นแก่เขา อย่าเมินหน้าหนีผู้ยืม

ความจริงของชีวิต
กำเนิดชีวิตตามทัศนะของศาสนา
กำเนิดชีวิตตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์
สาระของชีวิตตามแนวพุทธธรรม
พุทธธรรมเป็นปรัชญาชีวิต
ชีวิตควรอยู่เพื่ออะไร
การดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม
สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์
สาระความรู้ทางแนวชีวิตตามศาสนาคริสต์
สาระของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม
สาระความจริงของชีวิตตามแนวศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
สาระของชีวิตตามแนวศาสนาเต๋าและขงจื้อ
คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต
คุณค่า เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิต
การมองความจริงของชีวิตด้วยศาสนธรรม
การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรม
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้