สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์และความขัดแย้ง

ความขัดแย้ง

บางคนบอกว่า ความขัดแย้งเป็นปกติวิสัยของความสัมพันธ์ จนอาจบอกว่า มันไม่มีจริงก็ได้ ที่มีจริงคือ ความพยายามหาทางประนีประนอมกัน เพื่อให้ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายลงตัว วิธีการนั้น อาจเป็นการเผชิญหน้า การเจรจาต่อรอง การตกลงแลกเปลี่ยน การชักจูงใจ หรือแม้การข่มขู่ และการกดดัน ตลอดจนบีบบังคับ ในความเข้าใจทั่วไป อาจเรียกว่าเป็นความขัดแย้ง แต่แท้จริงเป้าหมายคือสันติภาพ หาใช่การทำลายล้างไม่ หากแต่ว่า เมื่อเกิดสิ่งที่เรียกมีการใช้กำลังกันนั้น มันมีประเด็นอื่นเกิดขึ้นมาด้วย เช่นเรื่อง ศีลธรรม ความชอบธรรม เกียรติภูมิ การเรียกร้องสิทธิ หรือการอ้างประเด็นต่างๆ เพียงเพื่อหาทางให้เกิดความชอบธรรมในการใช้กำลัง อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ข้อขัดแย้งใหม่จะไปแทนที่ และทำให้รุนแรงไร้เหตุผลขึ้นต่อข้อขัดแย้งเก่า

มนุษย์โดยทั่วไปมีความพยายามที่จะควบคุมข้อขัดแย้งไม่ให้ไปจนถึงขั้นการใช้กำลัง เพราะนั่นคือความสูญเสียสำหรับทุกฝ่าย ยกเว้นเพื่อเป็นการยั่วยุ เพื่อหาเหตุที่จะป้องกันตัว คือ ให้มีความชอบธรรมในการกำลังโต้ตอบ หากมุ่งสันติภาพ คือข้อตกลง แต่ต้องการยั่วยุเพื่อผลบางอย่าง ก็ย่อมต้องระวังไม่ให้เกินของเขตที่อีกฝ่ายจะรับได้ ยกเว้นมีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาด หรือเกิดอาการ "เบรกแตก"

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล เกียรติภูมิก็มีความสำคัญชนิดที่ไม่อาจมองข้ามได้เลย อนึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่า เกียรติภูมิเป็นผลประโยชน์ระดับสูงอย่างหนึ่งของรัฐ (รัฐได้เกียรติภูมิมาด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นจากความสำเร็จทางเศรษฐกิจ ในกรณีของเยอรมัน หรือญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่สอง)หากเราจะพิจารณาระดับของความขัดแย้งให้ดี จะพบว่า ความขัดแย้งที่เรียกว่าเป็นความขัดแย้งปกตินั้น เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลัก ความขัดแย้งที่เข้าสู่ระดับความตึงเครียดจะมีประเด็นของผลประโยชน์และเกียรติภูมิรวมกัน ส่วนความขัดแย้งที่ขยายตัวไปถึงขั้นวิวาท (หรือ dispute) นั้นจะมีประเด็นของเรื่องสิทธิเพิ่มเติมเข้ามาอีก ในกรณีสุดท้ายนี้ น่าวิตกว่าจะมีความคิดในการใช้กำลังเกิดขึ้นแล้ว ต้องระมัดระวัง แต่ทั้งนี้ต้องดูการตีความ หรือการรับรู้สถานการณ์จริงของฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยว่า เป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า หรือเป็นเพียงการเล่นละครตบตา เพื่อหยั่งท่าทีของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

ความขัดแย้ง
การแสวงหาพันธมิตร
การเข้าไปก้าวก่าย
การค้า
การสงคราม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้