สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์และความขัดแย้ง

การก้าวก่ายในกิจการของรัฐ/คนอื่น

คำว่า “การก้าวก่าย” หรือภาษาอังกฤษ Intervention นี้ รวมถึงที่ใช้ในทางการเมืองระหว่างประเทศบ่อยครั้งว่า “การไม่ก้าวก่าย(ในกิจการภายใน)” เป็นคำที่มีนัยยะประชดประชันอย่างยิ่ง เพราะแท้จริง คำว่า “การเมือง” ก็มีความหมายว่า เกี่ยวข้อง/ มีผลกระทบกับคนหมู่มาก ซึ่งมีนัยยะว่า ต้องเข้าไปก้าวก่ายอยู่แล้ว (แต่เดี๋ยวเราจะอภิปรายถึงประเด็นทางศีลธรรมอีกด้วย)

การก้าวก่าย และไม่ก้าวก่ายมีความจำเป็นในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะ ความเป็นรัฐ สร้างขึ้นจากเงื่อนไขสำคัญคือ ความมีอำนาจอธิปไตย ซึ่งระบุถึงการไม่เข้าไปก้าวก่าย ฉะนั้น เมื่อต้องการเข้าไปก้าวก่าย จึงต้องแสดงความชอบธรรมให้ได้เสียก่อน มาตรการสร้างความชอบธรรมอันหนึ่งคือ การสร้างภาพลักษณ์ และ Propaganda และจะต้องทำให้เกิดภาพว่า การก้าวก่ายนั้น มีลักษณะ “ปกป้อง” มากกว่า “รุกราน” จะอย่างไรก็ตาม การก้าวก่าย ก่อให้เกิดการก้าวก่ายตอบ (counter Intervention) ซึ่งในที่สุดก็อาจขยายตัวทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพเป็นการใช้กำลังเต็มรูปแบบได้ ซึ่งเมื่อถึงจุดนี้ บ่อยครั้งที่ประเด็นเริ่มต้นจะถูกลืม คนจะตั้งคำถามมากกว่าว่า ใครจะชนะ ใครจะแพ้ และสัจธรรมอีกข้อคือ “might is right” อนึ่งการก้าวก่ายในยุคที่โลกเล็กลงมักจะกระทำในรูปของ แนวร่วม หรือ collective

ความชอบธรรม ซึ่งบ่อยครั้งถูกอ้างเป็นเหตุผลของการก้าวก่าย เรามักพบว่า มนุษย์ต่างโลกทัศน์กัน จะมีประเพณีและวิธีการหาและอ้างเหตุผลที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง คือยืนอยู่บนฐานคติหรือฐานคิดที่ต่างกันเลย อนึ่งหากเป็นการก้าวก่ายในรูปแบบที่มองเห็นได้ไม่ชัดแล้ว ก็ยิ่งจะยากต่อการประเมิน มิติจะรัฐหนึ่งจะเขาไปก้าวก่ายในกิจการภายในของอีกรัฐหนึ่ง ในปัจจุบันยิ่งมีความซับซ้อนขึ้นมาก โดยเฉพาะภายใต้ข้ออ้างของของ โลกาภิวัฒน์ (และต้องไม่ลืมว่า ก่อนการก้าวก่ายครั้งใหญ่จะต้องมีการเตรียมการด้านการยอมรับเสมอ ฉะนั้นอาจตั้งข้อสงสัยว่าได้หรือไม่ว่า “โลกาภิวัฒน์“ เป็นการสร้างชอบธรรมล่วงหน้าสำหรับการก้าวก่ายระดับนานาชาติในศตวรรษที่ 21


แง่มุมทางศีลธรรมของเรื่องนี้ ประเพณีปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วไปคือ เราไม่มีอำนาจ Authority ที่จะไปยุ่งกับกิจการภายในของรัฐอื่นๆได้ คำถามคือ แต่การแยกสังคมมนุษย์เป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจอธิปไตย จะต้องแปลว่า เราจะหมดสิทธิในการเข้าไปปกป้องเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ (ที่อาจเป็นพี่น้องเรา พูดภาษา หรือร่วมสายเลือดเดียวกัน ฯ) หรือแม้แต่แค่เป็นเพื่อร่วมโลกจากการกระทำที่ไม่ชอบธรรมของรัฐของเขา ด้วยหรือ? การเข่นฆ่าอย่างปราศจากเหตุผล ด้วยความทารุณ การกระทำที่ผิดสัญญาของรัฐนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย (ตามทฤษฎีสัญญาประชาคม) เราจะต้องดูดายปล่อยให้เกิดขึ้นเช่นนั้นด้วยหรือ หรือตัวอย่างการล่วงละเมิดน่านฟ้าของเครื่องบินพลเรือน ถึงกับจะต้องยึดถือตัวกฎหมาย แล้วต้องยิงให้ตก จนเป็นเหตุให้พลเรือนหลายร้อยชีวิตต้องเสียไป คุ้มกันไหมกับความศักดิ์สิทธิ์ของกรรักษาอำนาจอธิปไตยตัวนี้

ความขัดแย้ง
การแสวงหาพันธมิตร
การเข้าไปก้าวก่าย
การค้า
การสงคราม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-