สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์และความขัดแย้ง

การค้าขาย

ก่อนอื่นขอนิยามความหมายของการค้าขายว่า รวมถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มนุษย์ต้องการทุกประเภท แม้แต่การยอมรับและอำนาจ ตลาดก็คือสถานที่เพื่อกิจกรรมนั้นๆ ตลาดเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ดีที่สุด และโลกก็เป็นตลาดระหว่างรัฐ “โลก” เดินไปด้วยกิจกรรมทางตลาด ไม่ใช่ทางศาสนา หรือศิลปะ และการเมืองก็เป็นเครื่องมือของตลาด (มองในสัจธรรมแง่หนึ่ง) ใครที่ร่วมในกิจกรรมตลาดก็จะพยายามเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย เพราะหัวใจของตลาดคือ เสรีภาพในการมีกิจกรรม และทุกคนควรอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎเดียวกัน แม้ว่าทุกฝ่ายพยายามที่จะแสวงหาข้อได้เปรียบให้เหนือคู่แข่งของตนก็ตาม (เพื่อความมั่นคงของการประกอบกิจกรรม คนเราก็ยอมสูญเสียอิสรภาพบ้าง - ความจริงสากล)

 

ตลาดนี้เป็น สถานที่/ จุดแลกเปลี่ยนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ /รัฐ ตลาดเชิงสินค้าเพิ่งมีความหมายไม่นานมานี้ เพราะในสภาพสังคมดั่งเดิมแต่ละชุมชนจะพึ่งตัวเองได้ทั้งหมด มีเพียงบางชนชั้นเท่านั้นที่ต้องการสิ่งของเกินความจำเป็น ส่วนตลาดเชิงทรัพยากร แรงงาน เทคโนโลยี และอำนาจได้มีความสำคัญในเวลาต่อมา มนุษย์เราเจรจา มีกิจกรรมที่จะแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ตนต้องการให้ได้มาตลอดเวลา ในการประกอบกิจกรรมนั้น นอกจากความมั่นคงที่มีความสำคัญแล้ว การขอเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมองได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในรูปแบบหนึ่ง แต่ก็มีมาตรการอื่นๆเช่น การมีกองกำลังปกป้องกิจกรรมของตน (มีทั้งเฉพาะตน หรือกระทำร่วมกัน ผ่านอำนาจรัฐ) การออกสิทธิบัตรปกป้องความคิดของตน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สรุปได้ว่า การประกอบการค้าของมนุษย์นำมาซึ่งการแสวงหาอำนาจ POWER ทั้งเพื่อการขยายตัว และเพื่อรักษาสิ่งที่ตนสร้างและสะสมไว้

ความขัดแย้ง
การแสวงหาพันธมิตร
การเข้าไปก้าวก่าย
การค้า
การสงคราม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้