สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์และความขัดแย้ง

การสงคราม

มีผู้กล่าวว่า ประมาณร้อยละ 80 ถึง 90 ของกิจกรรมของมนุษยชาตินั้น ออกมาในรูปของการใช้กำลัง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หมายความว่า มนุษย์ใช้เวลาในการสู้รบกันมากเหลือเกิน มากกว่าเวลาที่เอาไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งดีงานให้แก่มนุษย์เอง และสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์จำนวนมาก เกิดขึ้นด้วยแรงผลักดันในความพยายามที่จะทำลายล้างกัน (พิจารณาปัจจัยอำนาจรัฐให้ถ่องแท้ ล้วนสะท้อนศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ในการทำลายฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้รัฐตนเองอยู่ได้มั่นคงดี)

การสงครามในนิยามนี้ หมายถึงการใช้กำลังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือของการดำเนินความสัมพันธ์แบบสุดท้าย หลังจากวิธีการแบบอื่นๆไม่ได้ผลแล้ว แต่ในบางยุคบางสมัย ก็มีผู้นำที่นิยมใช้สงครามเป็นเสมือน “เกมส์(ของพระราชา)” เท่านั้น

เวลาพดถึงสงคราม หรือการใช้กำลัง เราจะนึกถึงสงครามใหญ่ แม้ว่าสงครามเล็กๆ อาจมีความโหดร้ายและมีความสูญเสียมากกว่ามาก เพราะสงครามเล็กบ่อยครั้งจะเป็นผลพวงของความขัดแย้งระดับภูมิภาค หรือเป็นเรื่องภายใน สงครามใหญ่จุดประเด็นความสนใจได้มากกว่า เพราะมักเป็นกิจกรรมข้ามพรมแดน กระทำกับคนต่างชาติ ภาษา หรือความเชื่ออุดมการณ์ ฉะนั้น การมุ่งทำลายล้างจึงไม่จำเป็นต้องมีมาก ผิดกับการใช้กำลังภายในขอบเขตพรมแดน ที่มักมีเจตนามุ่งปราบปรามกันมากกว่า อาจมีลักษณะของการลงโทษอยู่ด้วย จึงหวังให้หลาบจำด้วยเมื่อความสัมพันธ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องใช้กำลังกันแล้ว การบังคับใช้ของกฎหมายระหว่างก็ยิ่งหมดความหมายลงไป เพราะต่างหวังเอาการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่สนใจวิธีการแต่อย่างไรเลย เท่าที่ผ่านมาในอดีต การยอมรับอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นความพอใจของแต่ละรัฐเท่านั้น เท่าที่เขาจะว่าเป็นประโยชน์มากกว่าการสูญเสียอิสรภาพไปบางประการ อนึ่งประเพณีของเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนี้ มาจากตะวันตก ซึ่งต่อมาได้เป็นประเทศเจ้าอาณานิคม ประเทศนายทุน และจักรวรรดินิยม ทำให้เกิดการปฏิเสธจากประเทศใหม่ๆ ที่มีอำนาจรัฐน้อย

อนึ่ง ในปัจจุบัน รูปแบบการทำสงครามได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเอาชนะกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่สามารถใช้อาวุธ คือเศรษฐกิจ คือเทคโนโลยี หรือมาตรการอื่นๆได้ด้วย เมื่อเข้าใจ และถ้าเห็นด้วยเช่นนี้แล้ว เราจะอาความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การอยู่ร่วมกันของเรา และของรัฐของเราได้อย่างไร? ข้อนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุด

ความขัดแย้ง
การแสวงหาพันธมิตร
การเข้าไปก้าวก่าย
การค้า
การสงคราม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้