ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม เป็นศูนย์กลางของกระบวนการนี้, การสร้างความจำเป็นใหม่ๆ ของผู้บริโภคขึ้นมา นอกจากจะสะท้อนถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของการบริโภคบางอย่างที่เก่าล้าสมัยถูกแทนที่ มันยังสะท้อนถึงลักษณะสำคัญทางจิตวิทยาสังคมของผู้บริโภคในแต่ละรุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย สิ่งเหล่านี้มีคำอธิบายอยู่ในหลายแนววิเคราะห์ นับตั้งแต่แนววิเคราะห์ที่ว่า ความหลากหลายที่แท้คือ มายาภาพที่ห่อหุ้มปกปิดความเหมือนกันของกระบวนการการทำทุกอย่างให้เป็นสินค้า (McLuhan 1951) ไปจนถึงโมเดลหลังสมัยใหม่ที่กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ วางรากฐานบนกระบวนการอาณานิคมของความจริง (colonization of reality) มันลดทอนความหมายทุกอย่างรอบๆ ตัวเรา ให้เหลือเพียงแต่การบริโภค (Baudrillard 1994)

สังคมคิดถึงตัวเองและพูดถึงตัวเองในฐานะสังคมบริโภค ยิ่งการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเท่าใด สังคมก็บริโภคตัวเองมากขึ้นเท่านั้น (Baudrillard 1998) แต่อย่างไรก็ดี การบริโภคเติมเต็มมากกว่า “ความจำเป็น” ธรรมดา ๆ ของผู้บริโภค สินค้าบางอย่างมีคุณค่าทางสัญญาลักษณ์สูง กล่าวคือ การเป็นเจ้าของ และ/หรือการใช้สินค้า ได้ผนวกการบ่งบอกสถานะของผู้บริโภคเข้าไปอย่างมีพลังไม่ว่าเหตุผลของปัจเจกบุคคลในการบริโภคจะเป็นเช่นไร สังคมกำลังมองหาหนทางที่จะบริโภคสินค้ามากขึ้น และการบริโภคก็เป็นรูปแบบที่ถูกยอมรับแล้วว่า เป็นการแสดงออกซึ่งทางเลือกของปัจเจกบุคคล, เป็นตัวกำหนดสถานะ, เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่งมี และเป็นการสนองความพึงพอใจของผู้คน

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่
การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม
แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ
ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา
คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด
ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน
ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้