ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน

แนววิเคราะห์ต่างๆ เช่น ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงินมากขึ้น แนววิเคราะห์โลกาภิวัตน์อย่างง่ายๆ ที่ได้รับความนิยมสูง เช่น ยุคโลกแบนหรือ “The World is Flat” ของ Friedman (2005) แนววิเคราะห์เหล่านี้ นำเสนอให้เห็นถึงความเฟื่องฟูของบรรยากาศทางสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ แต่กลับมิได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ไม่สามารถนำตัวเองเข้าไปผนวกกับมาตรฐานที่เข้มงวดเหล่านั้นได้

ส่วนคุณค่าทางสังคมที่เกื้อหนุนนโยบายเศรษฐกิจกิจเสรีนิยมใหม่ตั้งแต่ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า เป็นคุณค่าที่มีลักษณะ “อนุรักษ์นิยมทางการเมือง” โดยเฉพาะในเรื่องการต่อสู้กับความยากจน กล่าวคือ การต่อสู้กับความยากจนเปลี่ยนมาใช้ฐานคิดแบบปัจเจกชน โดยลดความสำคัญกับฐานคิดการรวมกลุ่มหรือภราดรภาพ (solidarity) (เช่น สหภาพแรงงาน เป็นต้น-ผู้แปล)

 

นอกจากนี้ คนจนยังถูกกดดันในด้านของการบริโภคอย่างหนัก (Cotton 1990) พวกเขาถูกบังคับให้เพิ่มรายจ่ายไปกับสินค้าความจำเป็นขั้นพื้นฐานมากขึ้น เช่น บ้าน อาหาร ค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ เห็นได้จากดัชนีผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าความจำเป็นพื้นฐานเพิ่มขึ้นสูงและรวดเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นรายได้ของกลุ่มผู้บริโภครายได้ต่ำ

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่
การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม
แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ
ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา
คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด
ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน
ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้