Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

ศิลปะไทย

สมัยศรีวิชัย

เป็นชื่อเรียกกลุ่มศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 โดยคาดว่าน่าจะมีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่บางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาปัตยกรรม พบสถูปทรงมณฑป ยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เช่น สถูปห้ายอดหรือพระบรมธาตุไชยา ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า


พระบรมธาตุไชยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประติมากรรม ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หล่อด้วยสำริด ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และรูปพระวิษณุ พระหัตถ์ทรงหอยสังข์แบบศิลปะฮินดู

จิตรกรรม ในสมัยนี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน

สมัยทวารดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com