ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

ศิลปะไทย

สมัยศรีวิชัย

เป็นชื่อเรียกกลุ่มศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 โดยคาดว่าน่าจะมีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่บางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาปัตยกรรม พบสถูปทรงมณฑป ยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เช่น สถูปห้ายอดหรือพระบรมธาตุไชยา ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า


พระบรมธาตุไชยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประติมากรรม ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หล่อด้วยสำริด ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และรูปพระวิษณุ พระหัตถ์ทรงหอยสังข์แบบศิลปะฮินดู

จิตรกรรม ในสมัยนี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน

สมัยทวารดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย