ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

ศิลปะไทย

สมัยอยุธยา

อยุธยาเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-24 ศิลปะต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย ได้พัฒนามาเป็นแบบอย่างอยุธยาโดยแท้มี 3 ระยะ คือ

  • ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 18-20)

  • ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง (พุทธศตวรรษที่ 20-21)

  • ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 21-23)

สถาปัตยกรรม ที่พบได้แก่ เจดีย์ทรงกลม เจดีย์ทรงเหลี่ยมย่อมุม โบสถ์ วิหาร และมีศิลปะต่างแดนเข้ามามีอิทธิพลปะปนอยู่ จึงมีการผสมผสานแนวความคิดแบบศิลปะอยุธยากับอิทธิพลของต่างแดน เช่น โบสถ์วัดไชยวัฒนารามแบบต่างชาติ และปรางค์วัดมหาธาตุแบบลพบุรี ศิลปะเขมร

 


ปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา แบบศิลปะลพบุรีรับอิทธิพลจากเขมร

ประติมากรรม พระพุทธรูปปรากฏมีเครื่องประดับตกแต่งมากขึ้น เป็นภาพแบบไทย เขียนสีแบนๆ เล่าเรื่องด้วยการตัดเส้น และพบวิธีการเรียกว่า เทคนิค Fresco หรือการเขียนสีบนปูนเปียก

สมัยทวารดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย