สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

วิวัฒนาการทางสังคมไทย

สังคมไทยก่อนที่จะมีการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการบันทึกข้อมูลในลักษณะของตำนาน และเรื่องวิวัฒนาการของแต่ละสังคม คนไทยเข้ามาตั้งในสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นดินแดนของไทยในปัจจุบัน มีหลักฐานปรากฏพบชุมชนโบราณหลายแห่งในประเทศไทย เช่น อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรอีสานปุระ อาณาจักรตามพรลิงค์ เป็นต้น ต่อมาสามารถรวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง เป็นอิสระและก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์

ในบริเวณประเทศไทย ได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าและสรุปได้ว่าการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้นน่าจะเริ่มต้นในราวสมัยทวารวดี โดยมีการพบจารึกที่เก่าแก่ที่เป็นอักษรมอญในบริเวณจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เจริญขึ้นโดยมีพื้นที่บริเวณจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอารยธรรม แต่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันทางภาคใต้ของประเทศไทยมีอาณาจักรอีกแห่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คืออาณาจักรศรีวิชัย ส่วนทางภาคอีสานของไทยก็เป็นทางผ่านของอารยธรรมขอมซึ่งต่อมาได้เจริญสูงสุดอยู่ในบริเวณจังหวัดลพบุรีปัจจุบัน จึงอาจถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นสมัยลพบุรีขึ้น ขณะนั้นอารยธรรมทวารวดีดูเหมือนว่าจะเบาบางลงไปแล้วแต่ผลผลิตจากอารยธรรมดังกล่าวนั้นกลับขึ้นมามีบทบาทกับทางภาคเหนือแทน ทำให้เกิดเป็นอีกหนึ่งอารยธรรมคือหริภุญไชย

หลังจากนั้นการก่อตัวของชุมชนเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทำให้จากเดิมที่เคยเป็นรัฐขนาดเล็กได้ขยายตัวและแพร่กระจายอำนาจมากขึ้น ในระยะนี้จึงได้เกิดเป็นอาณาจักรที่เรารู้จักดี คือ อาณาจักรล้านนา ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ระยะใกล้เคียงกันมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง จนมาในช่วงปลายของสมัยสุโขทัยนั้นทางภาคกลางโดยมีอยุธยาเป็นศูนย์กลางนั้นเกิดสมัยอยุธยาขึ้นมา และในตอนหลังก็มีบทบาทและอำนาจเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี จนเกิดสงครามกับประเทศพม่าในช่วงปลายอาณาจักร และอาณาจักรนี้ก็ได้สูญสิ้นไป แต่ก็กลับมาก่อตั้งใหม่อีกครั้งในบริเวณกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้ไม่ได้มีอดีตแค่สุโขทัย หรืออยุธยาเท่านั้น แต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมีมาก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้ว

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย