สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

ปัญหายาเสพติด

ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2465 ให้ความหมายว่า ยาต่าง ๆ ที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นยาเสพติดให้โทษตามบัญชีที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเห็นว่า

 • อาจทำให้ผู้เสพติดแล้วให้โทษแก่ผู้บริโภค
 • ทำให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • ผู้เสพต้องตกเป็นทาสของยาเสพติดจะหยุดเสพมิได้
 • ผู้เสพต้องเพิ่มปริมาณของยาเสพติดขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ประเภทของยาเสพติดให้โทษ

 • ยาเสพติดประเภทกดประสาท เสพเข้าไปแล้วทำให้เกิดอาการมึนงง สมองชา เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน
 • ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท เสพเข้าไปแล้ว กระตุ้นประสาทให้ออกฤทธิ์ตามยาเมื่อหมดฤทธิ์ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม เช่น แอมเฟตามิน ยาบ้า ยาอี
 • ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เสพเข้าไปแล้วทำให้ประสาทส่วนที่รับรู้ผิดปกติไปปรากฏเป็นภาพต่างๆ ทั้งขนาดรูปร่าง เช่น แอเสดี ยาเค
 • ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ผสมผสาน เสพนิดหน่อยกระตุ้นประสาท เสพมากมีอาการหลอนประสาท เช่น กัญชา

สาเหตุของการเสพยาเสพติด

 1. เกิดจากจิตใจ
 2. เกิดจากร่างกายที่เจ็บป่วย
 3. เกิดจากความคึกคะนอง อยากรู้อยากเห็น อวดดี อยากทดลอง
 4. ติดเพราะยาซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ติด
 5. ติดเพราะสิ่งแวดล้อม อยู่ใกล้กับพวกเสพติด
 6. เกิดจากถูกชักชวน
 7. เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผลักเยาวชนไปสู่ยาเสพติด
 8. เกิดจากการว่างงานไม่มีอะไรทำเป็นสาระก่อให้เกิดความกลัดกลุ้ม

ผลของยาเสพติดให้โทษ

 • โทษร่างกายและจิตใจ ยาเสพติดทุกประเภทก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อร่างกายและจิตใจ
 • โทษต่อครอบครัว ทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวตกต่ำจนถึงหายนะได้
 • โทษต่อสังคม เช่น เกิดการลักขโมย ปล้นจี้
 • โทษต่อประเทศชาติ มีผลกระทำต่อเศรษฐกิจ ถ่วงความเจริญของประเทศ

การป้องกันและการรักษา

 • การป้องกันตนเอง
 • ป้องกันทางครอบครัว
 • ป้องกันทางเพื่อนบ้าน
 • ป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ
 • ป้องกันโดยการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป
 • ป้องกันการผลิต
 • การปราบปรามและการลงโทษอย่างรุนแรง แก่ผู้กระทำผิด
 • การรักษา คือการบำบัดรักษาผู้เสพย์ยาเสพติดให้หายจากการเสพติด
 • การถอนพิษยา
 • การปรับปรุงแก้ไขจิตใจและบุคลิกภาพ
 • การสร้างเครื่องยึดเหนี่ยว
 • การใช้ยาต้านฤทธิ์ของยาเสพติด

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย