สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต

หมายความว่า ครัวเรือน ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตที่เล็กที่สุดของสังคม จะต้องคิดถึงการผลิต 2 วิถี

  1. วิถีแรก คือ การผลิตเพื่อกินเพื่อใช้โดยตรง
  2. วิถีที่สอง คือ วิธีการผลิตเพื่อกากรแลกเปลี่ยน

ดังนั้น กลไกการเงินต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง “ เงินตรา ” จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งยวดที่ทำให้กลไกการค้าขายในระบบทุนนิยมดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

จากวิถีการผลิตทั้งสองวิถี พบว่า ถ้าเราสามารถพึ่งวิถีการผลิตวิถีแรกได้มาก ก็หมายความว่า เราสามารถลดการพึ่งพาวิถีที่สองให้น้อยลง แต่การพึ่งพาวิถีที่สองเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ยังเป็นกลไกให้ครอบครัวและชุมชนพึ่งตนเองได้ เพื่อที่จะทำให้วิถีการผลิตที่สองเป็นจริง เป็นกลไกแห่งการพัฒนาครอบครัวและชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม การสร้างสรรค์ “วิสาหกิจชุมชน” จึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้และควรสนับสนุนอย่างยิ่ง

วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเครื่องมือ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมส่วนอื่น ๆ ได้ต่อยอดบนฐานที่เข้มแข็ง รากที่เข้มแข็งที่คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและของทุนนิยม ดังคำอุปมาอุปมัยว่า “รากที่เข้มแข็งของอาคาร คงทนต่อการสนั่นไหวของแผ่นดิน ”เราจะสร้างวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาอย่างไร

เรามารู้จักความเป็นมาของธุรกิจชุมชนก่อน ธุรกิจชุมชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่มีหลากหลายแนวทาง แต่ภายหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนทางราชการจนถึงกับมีประกาศเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2541 และไม่เพียงแต่ราชการเท่านั้น นักวิชากากรและองค์กรพัฒนาเอกชนก็ได้คาดหวังให้ธุรกิจชุมชน เป็นตัวนำในการทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ด้วยการดึงดูดรายได้จากภาคเมืองคืนสู่ชนบทบ้าง และช่วยป้องกันต่อรองมิได้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมมากเกินไป

จากนั้น การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนก็ประสบความสำเร็จในการออกกฎหมาย โดย ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้รับสนองพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 ดังนั้น เราจึงได้สร้างวิสาหกิจขึ้นมาได้ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันนี้

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้